Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngọc Luông
Ngày gửi: 09h:31' 20-03-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
pV = Hằng số

Hay:

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (P,V) là đường hypebpol
p2 ,V2 ,T
p1 ,V1 ,T
NHẮC LẠI KIẾN THỨC
ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT (T=const)


Hằng số


Hay:


Đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p, T) là đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
p1 ,V ,T1
p2 ,V ,T2
NHẮC LẠI KIẾN THỨC
ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ (V=const)
Bài 31:
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
I. Khí thực và khí lí tưởng
II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
III. Qúa trình đẳng áp
IV. Độ không tuyệt đối
I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG
Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm
Khí thực là chất khí tồn tại trong thực tế (oxi, nitơ, cacbonic…)
Ở điều kiện nhiệt độ áp suất thông thường có thể coi gần đúng khí thực là khí lí tưởng khi không yêu cầu độ chính xác cao.
> T1
P1
V1
1
2
2’
1’
O
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
- Xét một lượng khí xác định:
Trạng thái 1
p1, V1,T1
Trạng thái 2
p2, V2,T2
Trạng thái 1’
P1’, V2,T1
Trạng thái 2’
P2’, V1,T2
Đẳng tích
Đẳng nhiệt
Đẳng tích
Đẳng nhiệt
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
Xét một khối khí xác định biến đổi trạng thái có các thông số được biểu diễn trên hệ trục( p,V)
Đẳng nhiệt
Đẳng tích
Định luật
Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
Định luật
Sác-Lơ
TT1
TT2
TT1’
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
p1V1 = p’V2 (1)
Định luật
Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
Định luật
Sác-lơ
 
(2)
II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

- Từ (1), (2)
Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (hay phương trình Cla – pê - rôn)
- Trong đó p, V, T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí xác định ở cùng một trạng thái
- Với một lượng khí không đổi thì hằng số không đổi.
- 1 mol khí thì const= R = 8,31 J/(mol.K), R được gọi là hằng số của chất khí lí tưởng.
- Với n (mol) khí, với R=8,31 J/(mol.K)
pV = nRT
phương trình Cla – pê – rôn-Men-đê-lê-ép
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
Từ phương trình trạng thái

Khi p1= p2 thì :
=> Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Định luật Gay-luy-xắc


Quá trình đẳng áp
Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp.
3. Đường đẳng áp:
III. QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP
- Đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khí áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp.
Đặc điểm:
+ Là đường kéo dài đi qua gốc tọa độ trong hệ tọa độ (V,T).
+ Đường ở trên ứng với áp suất nhỏ hơn đường ở dưới.
- Ý nghĩa: Khi T = 0 K => p = 0 và V = 0. Điều đó thực tế chỉ có thể gần đạt được mà thôi. Vì nếu đạt được thì vật chất ngừng hoạt động, nghĩa là trái với quy luật vận động của vật chất.
Nhiệt giai Ken-vin: Nhiệt giai bắt đầu bằng nhiệt độ 0 K gọi là “độ không tuyệt đối”. Các nhiệt độ trong nhiệt giai của Ken-vin đều có giá trị dương và mỗi độ chia trong nhiệt giai này cũng bằng mỗi độ chia trong nhiệt giai Xen-xi-út (Celsius).

IV. “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI”
Không thể đạt tới 0 K và
0 K được gọi là độ không tuyệt đối.
Phương trình trạng thái khí lí tưởng
m=const
Củng cố vận dụng
CÂU 1: Đối với một lượng khí xác định thì quá trình nào là đẳng áp?
A. Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng
B. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm
C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ
D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

C
Củng cố vận dụng
 
D
Củng cố vận dụng
CÂU 3: Đồ thị bên diễn tả quá trình:
Quá trình 1-2 và quá trình 2-3 là các quá trình đẳng tích.
Quá trình 1-2 là quá trình đẳng nhiệt và quá trình 2-3 là quá trình đẳng tích.
Quá trình 1-2 là quá trình đẳng tích và quá trình 2-3 là quá trính đẳng nhiệt.
Quá trình 1-2 và quá trình 2-3 là các quá trình đẳng nhiệt.
C
Bài tập vận dụng: Một lượng khí đựng trong một xilanh có pittông chuyển động được. Các thông số trạng thái của lượng khí này là 2 at, 15 lít, 300 K. Khi pit-tông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén.
Tóm tắt
Trạng thái 1: p1=2 at
V1=15 lít
T1=300K.
Trạng thái 2: p2=3,5 at
V2=12 lít
T2=?
 
K
H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
D
N
É
N
V
A
C
H

M
I
L
T
Ư

N
G
N
H
I

T
Đ

1
2
3
4
5
6
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Câu 1: chất khí tồn tại trong thực tế như oxi, cacbon… là khí gì?

K
H
Í
T
H

C
K
H
Í
T
H

C
Câu 2: đường đẳng nhiệt có dạng là đường gì?

H
Y
P
E
B
O
L
K
H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
Câu 3: đây là một tính chất vật lí của chất khí?

D

N
É
N
K
H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
D

N
É
N
Câu 4: chất khí trong đó các phân tử được coi chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi…. Là khí khí lí tưởng

V
A
C
H

M

K
H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
D
N
É
N
V
A
C
H

M
Câu 5: đây là khí tuân theo định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt và và định luật sac-lơ
K
H
I
L
Í
T
Ư

N
G
K
E
B
O
L

N
É
N
V
A
C
H

M
K
H
I
L
Í
T
Ư

N
G
N
H
I

T
Đ

H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
D
N
É
N
V
A
C
H

M
Í
L
Í
T
Ư

N
G
Câu 6: … là tính chất vật lý của vật chất, hiểu nôm na là thang đo độ "nóng" và "lạnh
N
H
I

T
Đ

K
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L

N
É
N
V
A
C
H

M
K
H
I
L
Í
T
Ư

N
G
N
H
I

T
Đ

K
H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
D
N
É
N
V
A
C
H

M
Í
L
Í
T
Ư

N
G
N
H
I

T
Đ

K
H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
D

N
É
N
V
A
C
H

M
K
H
I
L
Í
T
Ư

N
G
N
H
I

T
Đ

1
2
3
4
5
6
K
H
Y
P
E
H
Í
T
H

C
B
O
L
D
N
É
N
V
A
C
H

M
I
L
Í
T
Ư

N
G
N
H
I

T
Đ

K
E
N
V
I
N
ĐÁP ÁN
THE END
No_avatar

 

 

bài làm hay v. bao giờ làm tiếp nha

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chung cư A10 nam trung yên | chung cu a10 nam trung yen | bán chung cư a10 nam trung yên |a10 nam trung yên | dự án a10 nam trung yên | căn hộ a10 nam trung yên chung cư mỹ đình pearl | mỹ đình pearl | chung cu my dinh pearl | chung cư Sunshine Center | chung cu Sunshine Center | Sunshine Center | Chung cư Sunshine Phạm Hùng | chung cư 199 hồ tùng mậu | chung cu 199 ho tung mau | bán chung cư 199 hồ tùng mậu | 199 hồ tùng mậu | 199 ho tung mau | dự án 199 hồ tùng mậu | chung cư intracom 8 vĩnh ngọc | chung cu intracom 8  vinh ngoc | intracom vĩnh ngọc | chung cư intracom vĩnh ngọc | chung cư intracom | chung cư intracom 8 | chung cư eurowindow river park | chung cu eurowindow river park | eurowindow river park | chung cư eurowindow đông anh | eurowindow đông anh |chung cư eurowindow đông trù | tiến độ chung cư 789 xuân đỉnh | chung cư 789 xuân đỉnh | giá chung cư 789 xuân đỉnh| chung cư 789 bộ tổng tham mưu | chung cu 789 xuan dinh | bán chung cư 789 xuân đỉnh | dự án 789 xuân đỉnh | chung cư 789 ngoại giao đoàn |chung cư mipec hà đông | chung cư mipec kiến hưng | chung cu mipec ha dong | chung cu mipec kien hung | mipec ha dong | mipec kien hung | du an mipec kien hung | dự án mipec kiến hưng | dự án mipec hà đông | du an mipec ha dong | căn hộ mipec hà đông | can ho mipec ha dong | chung cư mipec highrise |chung cu mipec highrise | mipec highrise | chung cư the emerald | the emerald  | chung cu the emerald  | căn hộ emerald  | dự án the emerald | chung cư ct8 mỹ đình| chung cư ct8 đình thôn | chung cư the emerald mỹ đình | chung cư the emerald mễ trì | chung cư anland complex | chung cu anland complex | chung cư anland complex nam cường | anland complex| chung cư the emerald | the emerald  | chung cu the emerald  | căn hộ emerald  | dự án the emerald | chung cư ct8 mỹ đình| chung cư ct8 đình thôn | my dinh pearl | chung cư eco lake view |   | chung cư The Vesta | chung cu the vesta | The Vesta | nhà ở xã hội the vesta | chung cư phú lãm | nhà ở xã hội phú lãm | chung cư the vesta hà đông | chung cư the vesta phú lãm | chung cu the vesta ha dong | chung cu the vesta phu lam | chung cư roman plaza | chung cu roman plaza | chung cư booyoung vina | chung cu booyoung vina | booyoung vina | booyoung | chung cư booyoung | chung cư booyoung vina mỗ lao | chung cư booyoung vina hà đông | chung cư booyoung hà đông | chung cư booyoung mỗ lao | chung cư quốc tế booyoung vina | roman plaza | dự án roman plaza | căn hộ roman plaza | bán chung cư roman plaza | chung cư Booyoung Vina | chung cu Booyoung Vina | Booyoung vina | chung cư Booyoung | chung cư Booyoung Vina Mỗ Lao | chung cư Booyoung Vina Hà Đông | Booyoung Vina Mỗ Lao | dự án Booyoung Vina | căn hộ Booyoung Vina | chung cu Booyoung | dự án mỹ đình pearl | bán chung cư mỹ đình pearl chung cư 63 nguyễn huy tưởng | chung cu 63 nguyen huy tuong | 63 nguyễn huy tưởng | 63 nguyen huy tuong | dự án 63 nguyễn huy tưởng | bán chung cư 63 nguyễn huy tưởng | căn hộ 63 nguyễn huy tưởng | chung cư dream land plaza | chung cu dream land plaza | dream land plaza | chung cư dream land | chung cư số 1 duy tân |  chung cư sunshine palace | chung cu sunshine palace | sunshine palace | chung cư 789 xuân đỉnh | chung cư 789 bộ tổng tham mưu | chung cu 789 xuan dinh | bán chung cư 789 xuân đỉnh | dự án 789 xuân đỉnh | chung cư 789 ngoại giao đoàn | liền kề nam 32 | chung cư nam 32 | biệt thự nam 32 | khu đô thị nam 32 | lien ke nam 32 | chung cư 63 nguyễn huy tưởng | chung cu 63 nguyen huy tuong | 63 nguyễn huy tưởng | 63 nguyen huy tuong| biet thu nam 32 | dự án nam 32 | westpoint | chung cư westpoint | chung cu westpoint | liền kề westpoint | biệt thự westpoint | chung cư sunshine mai đông

 
Gửi ý kiến