Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 02. Your Body and You. Lesson 3. Reading

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bảo Nam
Ngày gửi: 19h:36' 13-09-2017
Dung lượng: 552.4 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
ĐONG KINHHIGH SCHOOL
WELCOME TO OUR CLASS 10A1

By Doan Thi Huong Thao
DONG KINH HIGH SCHOOL
Watch this video clip
What’s the doctor doing?
Saturday, September 9th 2107
Unit 2. YOUR BODY AND YOU
LESSON 3. READING
1/ Do you know anything bout acupuncture ?
I/ VOCABULARY
/`ækjupʌŋkt∫ə(r)/
Vocabulary:
1. originate (v) /ə`ridʒineit/

=> To happen or appear for the first time
Phở is said to have originated in Ha noi.
Vocabulary:
=> Hair-thin needle = ....?
=> kim (tiêm, châm cứu,...)
2. needle (n) /`ni:dl/
Vocabulary3:
Yin and Yang (n) /jin ənd jæŋ/

= (thuyết) âm dương
Vocabulary:
4. Side effect (n)
=> Tác dụng phụ
Vocabulary:
5. Inner body parts
Vocabulary:
Thiết bị y tế
Practice reading aloud the words/ phrases:
Words/ Phrases
1. Originate (v) /ə`ridʒineit/
2. Yin and Yang (n.ph
jin ənd jæŋ/
3. Needle (n) /`ni:dl/

4. Side effect (n.ph)
5. Inner body parts (n.ph)

6. Medical device (n)
7. Reliable (a)

Meanings
Xuất hiện lần đầu tiên

(thuyết) âm dương

kim (tiêm, châm cứu,...)
Tác dụng phụ
Những bộ phận bên trong của cơ thể
Thiết bị y tế
Đáng tin cậy
II/ Find words (in the text) that are closest
in meaning to the following:
= the act of making a person/ an animal healthy again after an illness
= increase the good quality, value or status of sth/sb
= information, documents,...showing that sth is true
Answers:
Ailments (n) /`eilmənt/
Ease (v) /i:z/
Acupoints (n) /`ækjupɔints/
Precaution (n) /pri`kɔ:ʃn/
Alternative (n) /ɔ:l`tɜ:nətiv/

Treatment (n) / `tri:tmənt/
Evidence (n) /`evidəns/
Promote (v) /prə`məʊt/
III/ Read the passage
Acupuncture is one of the oldest medical treatments in the world. It originated in China more than 2,500 years ago. The practice of acupuncture is rooted in the idea of promoting harmony between yin and yang. Also there are unanswered questions, acupuncture appears to work. Scientific studies offer evidence that it can ease pain and treat from simple to complicated ailments.
The technique of acupuncture involves placing hair- thin needle in various pressure points (called acupoints) throughout the body. Stimulating these points is believed to promote the body’s natural healing capabilities and enhance its functions. Originally, there were 365 acupoints, but this has increased to more than 2,000 nowadays.
Acupuncture is considered to be very safe when enough precautions are taken. The most common side effects with acupuncture are soreness, light bleeding, or discomfort. Some people may feel tired after a session. Care is also needed so that inner body parts are not touched by the needles.
Despite its general safety, acupuncture isn’t for everyone. People who have bleeding problems or are taking blood related medicine should not have the treatment. It’s not recommended for people who have electronic medical devices inside their bodies.
Today, a lot of people use acupuncture as a reliable alternative to modern medicine. According to a U.S. 2002 survey ( the most reliable survey to date),an estimated 8.2 million American adults had tried acupuncture. This number has been reported to be increasing steadily.
Châm cứu là 1 trong những phương pháp điều trị y tế lâu đời trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở Trung Quốc hơn 2.500 năm trước đây. Việc thực hiện châm cứu được bắt nguồn từ ý tưởng của việc thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và thế giới xung quanh và một sự cân bằng giữa âm và dương. Mặc dù có nhiều câu hỏi chưa được trả lời, nhưng châm cứu đã xuất hiện để chữa trị. Những nghiên cứa khoa học đã cung cấp bằng chứng cho thấy châm cứu có thể làm giảm sự đau đớn và nó có thể điều trị từ những bệnh đơn giản đến phức tập.
Các kỹ thuật châm cứu bao gồm việc đặt những chiếc kim tóc mỏng ở các điểm có áp lực khác nhau (gọi là những điểm huyệt) trên khắp cơ thể.Người ta tin rằng kích thíchnh ững điểm này sẽ gia tăng khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể và cải thiện các chức năng của cơ thể. Vốn dĩ, chỉ có khoảng 365 huyệt , nhưng số lượng này đã tăng lên hơn 2000 huyệt hiện nay.
Châm cứu được cho là rất an toàn khi mà các biện pháp phòng ngừa được kiểm chứng. Tác dụng phụ thường thấy của châm cứu là cơn đau, chảy máu nhẹ và sự khó chịu. Một vài người có thể cảm thấy mệt mỏi sau khi thực hiện châm cứu. Cần chú trọng để phần nội tạng bên trong cơ thể không bị kim đâm vào.
Mặc dù nhìn chung là an toàn, châm cứu không phải dành cho tất cả mọi người. Ngững người có vấn đề về xuất huyết hoặc đang đùng thuốc có liên quan đến máu không nên chữa trị theo cách châm cứu.Nó cũng không được khuyến khích dùng cho những người sử dụng các thiết bị y tế chạy bằng điện bên trong cơ thể họ.
Ngày nay, có rất nhiều người dùng châm cứu làm phương pháp thay thế đáng tin cậy thay cho việc dùng thuốc. Theo một khảo sát của Mỹ năm 2002 (khảo sát đáng tin cậy nhất đến nay), ước tính khoảng 8,2 triệu người lớn Mỹ đã thử châm cứu. Báo cáo cho thấy con số này đang tăng đều.

IV/ QUESTIONS
Work in group of four
in 5 minutes
Read the text again
Answer the given questions:
Group 1 + 2: Questions 1-2-3
Group 3 + 4: Questions 4-5-6
Discuss with your group members

Work in pairs in 3 minutes
Ask your partners at least two questions about acupuncture – an alternative to modern medicine
Report in front of the class
INTERVIEW
A: Do you know about anything about ...?
B: Well, it is ……………….
A: ...............................?
B: ...................…………..
A: .................…………?
B: …...............…………
A: Thank you very much.
B: You’re welcome.
REPORT
Hi. My name is..(A).. I’ve talked to ..(B)..about acupunture. It’s one of the oldest medical treatment. It …
Thank you for listening.
 
Gửi ý kiến