Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

tin hoc 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tin Học Khánh An
Ngày gửi: 21h:57' 26-03-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
I. Ngôn ngữ lập trình
Ngôn ngữ Pascal, C, C++, Java, VB, …
Trong điều kiện hiện nay, đa số các tài liệu về lập trình căn bản đều sử dụng ngôn ngữ Pascal để minh họa.
Trình biên dịch: Turbo Pascal, Free Pascal, …
Trong môi trường Windows, trình biên dịch Free Pascal có nhiều ưu thế hơn do tính tương thích và hỗ trợ bộ nhớ lớn hơn.
Địa chỉ download: www.freepascal.org
II. Kiến thức cần trang bị
Các kiểu dữ liệu cơ bản:
1. Kiểu số nguyên:
II. Kiến thức cần trang bị
Các kiểu dữ liệu cơ bản:
2. Kiểu số thực:
II. Kiến thức cần trang bị
Các kiểu dữ liệu cơ bản:
3. Kiểu logic:
II. Kiến thức cần trang bị
Các kiểu dữ liệu cơ bản:
4. Kiểu ký tự: CHAR
Kiểu CHAR có kích thước 1 byte
Lưu trữ 1 ký tự ASCII
Biểu diễn ký tự giữa hai dấu nháy đơn hoặc dùng mã ASCII kèm ký hiệu # phía trước
VD: ’A’ #65
II. Kiến thức cần trang bị
Các phép toán – Phép gán – Nhập/xuất dữ liệu:
1. Phép toán số học: + - * / DIV MOD
2. Phép toán logic: NOT AND OR XOR
3. Phép toán quan hệ: = <> < > <= >=
4. Phép gán: := ;
5. Nhập dữ liệu từ bàn phím: Read / Readln
6. Xuất dữ liệu ra màn hình: Write / Writeln
II. Kiến thức cần trang bị
Các cấu trúc điều khiển:
1. Câu lệnh IF:
Dạng khuyết:
IF <điều kiện C> THEN ;

Dạng đầy đủ:
IF <điều kiện C> THEN
ELSE ;
II. Kiến thức cần trang bị
Các cấu trúc điều khiển:
2. Câu lệnh FOR:
Dạng tiến:
FOR := TO DO ;

Dạng lùi:
FOR := DOWNTO DO ;
II. Kiến thức cần trang bị
Các cấu trúc điều khiển:
3. Câu lệnh WHILE và REPEAT:
Lệnh WHILE
WHILE <điều kiện C> DO ;

Lệnh REPEAT:
REPEAT

UNTIL <điều kiện C> ;
II. Kiến thức cần trang bị
Các kiểu dữ liệu có cấu trúc:
1. Kiểu mảng:
Mảng một chiều
ARRAY [ ] OF ;

Mảng hai chiều
ARRAY [ , ] OF ;
II. Kiến thức cần trang bị
Các kiểu dữ liệu có cấu trúc:
2. Kiểu chuỗi:
String
ShortString
AnsiString
WideString
3. Kiểu file văn bản: TEXT
II. Kiến thức cần trang bị
Chương trình con:
1. Thủ tục Procedure
2. Hàm Function
 Phương pháp đệ quy – quay lui (back-tracking)
III. Các thuật toán
1. Các thuật toán số học
2. Các bài toán xử lý mảng một chiều và mảng hai chiều
3. Các bài toán xử lý chuỗi
4. Các loại bài toán tìm kiếm tối ưu
5. Một số bài toán tổng hợp
 
Gửi ý kiến