Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quãng đường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiên
Ngày gửi: 16h:41' 27-03-2018
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự hội giảng
MÔN:Toán 5


Kiểm tra bài cũ:
Muốn tính vận tốc ta làm như thế nào?
Nêu công thức tính vận tốc ?
Muốn tính vận tốc ta lấyquãng đường chia cho
thời gian.
v = s : t
Thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Viết vào ô trống (theo mẫu):
49 km/giờ
35 m/giâya) Baøi toaùn 1:
Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi
vaän toác 42,5 km/giôø. Tính
quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ
toâ.

Tóm tắt
Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường
42,5km
km?


Tóm tắt
Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường

Baøi giaûi
Quaõng ñöôøng oâ toâ ñi
ñöôïc trong 4 giôø laø:
42,5 x 4 = 170 (km )
Ñaùp soá: 170 km.a) Bài toán 1:
Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.


a) Baøi toaùn 1:
Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi vaän toác 42,5 km/giôø.
Tính quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ toâ.

Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km )


Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường
Thời gian
Vận tốc
Quãng đường
Muoán tính quaõng ñöôøng ta laáy vaän toác nhaân vôùi thôøi gian.


Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km )


s = v x t
Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường
Thời gian
Muoán tính quaõng ñöôøng ta laáy vaän toác nhaân vôùi thôøi gian.
Vận tốc
Quãng đường
Gọi quãng đường là: s
Vận tốc là: v
Thời gian là: t
a) Bài toán 1:
b) Bài toán 2:
Một người đi xe đạp với vận tốc
12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút.Tính
quãng đường người đó đã đi được.
Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường

Toùm taét:
v = 12 km/giờ
t = 2 giờ 30 phuùt
s = ... km ?
s = v x t
Bài giải
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi
được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số: 30 km.
Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường
s = v x t
b) Bài toán 2:
Tóm tắt:
v = 12
t = 2 30
s = ... km ?
km/gi?
gi?
phút
Bài tập 1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ . Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ ?
Tóm tắt:
v = 15,2 km/giôø
t = 3 giôø
s = … km?
Luyện tập:
Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường
Bài giải
s = v x t
Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:
15,2 x 3 = 45,6 (km)
ĐS: 45,6 km
Bài tập 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
Tĩm t?t:
t = 15
v = 12,6
s = ... km ?Bài giải
15 phút = 0,25 giờ
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km.
phút
km/giờ
Dặn dò:
Học quy tắc, công thức tính quãng đường.
Xem trước tiết luyện tập / 141
- Nhận xét tiết học
Thứ b?y ngày 31 tháng 3 năm 2018
Toán
Quãng đường
Xin chân thành cảm ơn
Chúc các thầy cô sức khỏe, công tác tốt
 
Gửi ý kiến