Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày gửi: 14h:58' 21-04-2020
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Lâm)
Chào mừng quý thầy cô!
Về dự giờ thăm lớp
Tiết 128
TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG
I. Khái niệm văn bản nhật dụng
- Không phải là khái niệm thể loại.
- Không phải khái niệm chỉ kiểu văn bản.
- Chỉ đề cập đến chức năng, đề tài, tính cập nhật.


.
THẢO LUẬN CẶP ĐÔI: (3 phút)
Em có nhận xét gì về đề tài của VBND? Đề tài trong văn bản nhật dụng còn được thể hiện ở những môn học nào? Cho ví dụ. Những đề tài này có trùng hoàn toàn với đề tài của các môn học khác (GDCD, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Toán…) không ?
Đáp án
- Đề tài VBND Phong phú và đa dạng.
- Nội dung mà văn bản nhật dụng đặt ra còn được thể hiện ở những môn học:
+ Sinh học (môi trường, con người, muôn loài)
+ Địa lý (môi trường, đất đai)
+ Giáo dục công dân (quyền trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội)
- Đề tài VBND không trùng với đề tài nghiên cứu của các môn học khác. VD:….
Chức năng, đề tài, tính cập nhật của VBND
- Chức năng: bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá... Những vấn đề hiện tượng của đời sống xã hội.
- Đề tài: (thiên nhiên, môi trường, trẻ em, quyền con người...) phong phú, đa dạng.
- Tính cập nhật: kịp thời, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày.(Nhất thời và lâu dài)

II. Nội dung các văn bản nhật dụng đã học
Lớp chia làm 4 nhóm. Trong thời gian 5 phút
các nhóm thảo luận tìm tên và nội dung các VBND đã học theo lớp, sau đó cử 1 đại diện lên chọn tên, nội dung các VBND nhóm đã tìm ra và dán lên bảng (dán theo hàng dọc, tên ở trên, nội dung ở dưới, chú ý hình thức)
Nhóm 1: Lớp 6 Nhóm 2: Lớp 7
Nhóm 3: Lớp 8 Nhóm 4: Lớp 9
Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất sẽ được 1 phần quà
Trò chơi: AI NHANH HƠN?
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử
1. Cầu Long Biên - chứng nhân LS
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
- Giôùi thieäu vaø baûo veä di tích lòch söû .
- Giôùi thieäu danh lam thaéng caûnh.
- Quan heä giöõa thieân nhieân - con ngöôøi
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con BB
7. Ca Huế trên sông Hương
- Veà giaùo duïc, veà vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ, gia ñình, treû em
- Vaên hoaù daân gian
8. Thông tin về Ngày TD năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
- Moâi tröôøng
- Choáng teä naïn ma tuyù - thuoác laù.
11.Tuyên bố TG về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
12. Đấu tranh cho một TG hoà bình
13.Phong cách Hồ Chí Minh.
- Quyền sống của con người.
- Chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình TG
- Hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
- Daân soá vaø töông lai loaøi ngöôøi.
Noäi dung cuûa caùc vaên baûn nhaät duïng vöøa keå laø nhöõng vaán ñeà thöôøng xuyeân ñöôïc baùo ñaøi ñeà caäp, laø noäi dung chuû yeáu cuûa nhieàu nghò quyeát, chæ thò cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, cuûa nhieàu thoâng baùo, coâng boá cuûa caùc toå chöùc quoác teá.
Những vấn đề, nội dung của các văn bản đã học có liên quan đến cuộc sống thường nhật như thế nào ?
Đề tài, chủ đề của các vấn đề trên có tính chất như thế nào ?
Coù tính caäp nhaät thôøi söï. Caäp nhaät laø gaén vôùi cuoäc soáng böùc thieát , haèng ngaøy song tính böùc thieát phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa coäng ñoàng, caùi thöôøng nhaät phaûi gaén vôùi nhöõng vaán ñeà laâu daøi cuûa söï phaùt trieån lòch söû xaõ hoäi.
LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ
Bài tập 1: Chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu.
* Nội dung nào sau đây không phù hợp với đặc điểm của văn bản nhật dụng?
a. Đề cập đến những vấn đề gần gũi, bức
thiết đang diễn ra trong cuộc sống.
b. Có thể viết bằng các phương thức
biểu đạt khác nhau.
c. Chỉ được sáng tác trong thời điểm hiện tại.
d. Có giá trị nhất định về mặt văn chương.
C
Bài tập 2
Trò chơi: Nhìn hình đoán tên văn bản
Mỗi bức ảnh gợi ý về tên một văn bản nhật dụng đã học. Ai trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được nhận một phần quà.
1
3
4
2
Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử
Cổng trường mở ra
Ôn dịch, thuốc lá
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

5
7
8
6
Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Phong cách
Hồ Chí Minh
Động Phong Nha
Ca Huế
trên sông Hương
Hướng dẫn tự học ở nhà

Học thuộc nội dung bài.
Tìm thêm một số thông tin trên báo đài để thấy được tính cập nhật của văn bản nhật dụng.
Chuẩn bị bài mới: Tổng kết phần văn bản nhật dụng (tiếp theo):

+ Tìm hiểu đặc điểm hình thức của văn bản nhật dụng so sánh với tác phẩm văn học.
+ Tìm hiểu kỹ cách học văn bản nhật dụng: vận dụng thực tiễn, đưa ra ý kiến, biện pháp giải quyết các vấn đề đặt ra trong văn bản nhật dụng.
+ Viết đoạn văn ngắn bàn về vấn để bảo vệ môi trường.
Avatar

Đề tài văn bản nhật dụng không trùng với đề tài nghiên cứu của các môn học khác

Tính cập nhật: kịp thời, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày

 
Gửi ý kiến