Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ lùng tùng
Ngày gửi: 19h:12' 05-09-2021
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 798
Số lượt thích: 2 người (Hoàng Hà, Trần Thị Ngân)
MÔN NGỮ VĂN 9

Tại sao nói nguy cơ chiến tranh hạt nhân đã làm mất đi cuộc sống tốt đẹp của con người?
?
-Đây là phần trích bài tham luận của hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu -Ooc ngày 30-9-1990? nên không có tên tác giả cụ thể .
Mặt trước của trụ sở Liên hiệp quốc ở Niu -Ooc
TI?T 9 : TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
1/ Tác phẩm:
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
1/ Tác phẩm:
2/ Bố cục:
Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần?
- Sau 2 đoạn đầu khẳng định quyền được sống của mọi trẻ em trên thế giới, những đoạn còn lại có 3 phần:
a/ Sự thách thức:thực trạng của cuộc sống và hiểm họa.
c/ Nhiêm vụ: Nêu lên những nhiệm vụ cụ thể.
b/ Cơ hội:Khẳng định những điều kiện sống thuận lợi
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác phẩm:
2. Bố cục:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
Ở phần " Sự thách thức" bản Tuyên bố đã giúp em biết được điều gì?
1. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
Đọc phần " Thách thức", quan sát những hình ảnh sau và tìm những chi tiết thực tế cuộc sống trong phần "thách thức" mà trẻ em phải gánh chịu?
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc,
sự xâm lược,…
QUAN SÁT NHỮNG HÌNH ẢNH SAU:
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác phẩm:
2. Bố cục:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
1. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
- Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc.
- Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, vô gia cư, dịch bệnh,
mù chữ, môi trường xuống cấp, chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài.

- Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật
Nêu nhận xét của em về cách trình bày, cách phân tích về những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới?
* Tóm lại: Cách trình bày rõ ràng, hợp lý, bản Tuyên bố đã nêu lên khá đầy đủ, cụ thể tình trạng bị rơi vào hiểm họa và cuộc sống khổ cực về nhiều mặt của trẻ em trên thế giới.
I. Giới thiệu tác phẩm:
1. Tác phẩm:
2. Bố cục:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
2. Cơ hội:
Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi nào?
-Liên kết lại, các nước có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em.
- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, môi trường, ngăn không để cho tử vong và tàn tật lan rộng v.v.
*Tất cả đó là những điều kiện thuận lợi cơ bản, khả quan và đảm bảo cho công ước thực hiện.
I. Giới thiệu tác phẩm:
1. Tác phẩm:
2. Bố cục:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
2. Cơ hội:

TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
3. Nhiệm vụ:
Ở phần "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu rõ từng quốc gia và cả cộng đồng phải làm gì?
- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em, ngăn ngừa các nguyên nhân dẫn đến tử vong ở các em
Vai trò của phụ nữ cần được tăng cường, đảm bảo quyền bình đẳng
- Củng cố gia đình, xây dựng nhà trường,khuyến khích trẻ em tham gia sinh hoạt văn hóa v.v.


* Lời văn dứt khoát, mạch lạc và rõ ràng , văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.(ý nghĩa)
Em có nhận xét gì về cách sử dụng lời văn và cách diễn đat ở phần "Nhiệm vụ"?
I. Giới thiệu tác phẩm:
1. Tác phẩm:
2. Bố cục:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
2. Cơ hội:
3. Nhiệm vụ:
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em, ngăn ngừa các nguyên nhân dẫn đến tử vong ở các em
Vai trò của phụ nữ cần được tăng cường, đảm bảo quyền bình đẳng
- Củng cố gia đình, xây dựng nhà trường,khuyến khích trẻ em tham gia sinh hoạt văn hóa v.v.


?. Ghi nhớ:
3. Nhiệm vụ:
2. Cơ hội:
1. Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN,
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM
I. Giới thiệu tác phẩm:
:
II. Đọc - Hiểu văn bản:
 Baûo veä quyeàn lôïi chaêm lo ñeán söï phaùt trieån cuûa treû em laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng, caáp baùch, coù yù nghóa toaøn caàu. Baûn Tuyeân boá cuûa Hoäi nghò caáp cao theá giôùi veà treû em ngaøy 30-9-1990 ñaõ khaúng ñònh ñieàu aáy vaø cam keát thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï coù tính chaát toaøn dieän, vì söï soáng coøn, phaùt trieån cuûa treû em, vì töông lai cuûa toaøn nhaân loaïi.
III. Luyện tập:
Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?
LUYEÄN TẬP
Thảo luận nhóm: Quan sát những hình ảnh sau và cho biết chính quyền địa phương, Ban thôn và các tổ chức xã hội đã có những sự quan tâm chăm sóc nào đối với trẻ em?
KẾT QUẢ ĐIỂM CỦA CÁC TỔ
“Treû em nhö buùp treân caønh.
Bieát aên nguû, bieát hoïc haønh laø ngoan”
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Tháng hành động vì trẻ em.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Bảo vệ thân thể và tính mạng.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Đội Văn nghệ thiếu nhi.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Hội thi Tin học trẻ.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Tiếp sức trẻ em nghèo đến trường.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Khám bệnh trẻ miễn phí.
- Tấm lòng dành cho trẻ khuyết tật
- Hội thi vẽ tranh về môi trường.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
1.Nắm kĩ các nội dung bài học, tìm các dẫn chứng để minh hoạ.
2.Tìm đọc taùc phaåm Truyeàn kyø maïn luïc cuûa Nguyeãn Döõ vaø caùc taøi liệu viết về taùc phaåm naøy.
3.Soaïn baøi:”Chuyeän ngöôøi con gaùi Nam Xöông”.Về nhà đọc văn bản và trả lời các câu hỏi Đọc – Hiểu văn bản trong sách giáo khoa.
Hẹn gặp lại tiết sau
 
Gửi ý kiến