Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quản lí Trung tâm giáo dục thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Luc Thi Nga
Ngày gửi: 10h:31' 05-09-2009
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
1
Tiến sỹ Lục Thị Nga - Trường BDCBGD Hà Nội - DĐ: 0904.185355 - Email:Lucthinga@yahoo.com
Chào mừng
Quý Thầy Cô về dự bồi dưỡng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI
NGHIệP Vụ QUảN Lí TRUNG TÂM GIáO DụC THƯờng xuYÊN
Một số vấn đề
về QUảN Lí GIáO DụC và QUảN Lí
TRUNG TÂM GIáO DụC THƯờng xuyên

2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI

Hãy làm quen nhau nhé !
BẠN LÀ AI?
Làm gì?
Để làm gì ?
Tại sao?
ở Đâu?
LM Như thế nào?
Khi nào ?
Học hỏi

giao lưu

chia sẻ kinh nghiệm
4
PHươNG PHáP HọC TậP CủA CHúNG TA"Cán bộ quản lí giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lí , điều hành các hoạt động giáo dục". ..

Luật GD, Điều 16
5
Phần I
MộT Số VấN Đề TổNG QUáT
giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
cần biết
6
September 09
7
1. Tổng quan về tổ chức và quản lý

1.1.Tổ chức là gì ?
"Tổ chức" là cấu trúc của những người kết lại thành nhóm hoạt động theo lý tưởng, mục tiêu xác định, có tính chất bền vững lâu dài mà từng thành viên khi hoạt động đơn lẻ thì không thực hiện được lý tưởng mục tiêu đó.

September 09
8
1. Tổng quan về tổ chức và quản lý

September 09
9
1. Tổng quan về tổ chức và quản lý


1.2. Quản lý là gì ?
Tổng quát: QL là một qúa trình tác động có ý thức và hợp quy luật của chủ thể QL tới khách thể QL nhằm đạt tới mục tiêu chung đã xác định.
QL là quá trình đạt tới mục tiêu trên cơ sở chủ thể QL sử dụng các chức năng KH - TC - CĐ- KT.
QL là quá trình đạt tới mục tiêu trên cơ sở chủ thể QL sử dụng tối ưu các nguồn lực

September 09
10
2.1. Quản lý giáo dục là gì ?
(Đối với cấp vĩ mô: QLGD. Đối với cấp vi mô: QLTH hay QL cơ sở GD)
- QLGD là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội.
2. Tổng quan về quản lý giáo dục
và quản lí cơ sở giáo dục
September 09
11
2.1. Quản lý giáo dục là gì ?
- QLGD là hệ thống những tác động có mục đích, có KH, hợp quy luật của chủ thể QL nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối, nguyên lí GD, đưa hệ GD tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất.
2. Tổng quan về quản lý giáo dục
và quản lí cơ sở giáo dục
September 09
12
2.1. Quản lý giáo dục là gì ?
- Quản lý giáo dục là hoạt động tự giác của chủ thể quản lý nhằm: huy động, tổ chức, điều phối, điều chỉnh, giám sát, ... một cách có hiệu qủa các nguồn lực giáo dục (nhân lực, vật lực, tài lực) phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội
2. Tổng quan về quản lý giáo dục
và quản lí cơ sở giáo dục
September 09
13
2. Tổng quan về quản lý giáo dục
và quản lí cơ sở giáo dục
2.1. Quản lý giáo dục là gì ?
Đối với cấp vi mô (là QL: trường học, TTKTTH, TTGDTX - gọi tắt là CSGD):
- Quản lí CSGD là những tác động QL của các cơ quan QLGD cấp trên nhằm hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động GD - DH của cơ sở giáo dục.
- Quản lí CSGD do chủ thể QL bên trong (nội bộ) CSGD, bao gồm các hoạt động: QL nhân sự; QL quá trình GD - DH; QLCSVC trang thiết bị; QL tài chính; QL lớp học; QL mối quan hệ giữa trường học và cộng đồng
September 09
14
2. Tổng quan về quản lý giáo dục
và quản lí cơ sở giáo dục
2.2. Đặc điểm của Quản lý giáo dục

Chủ thể QL và đối tượng QL
Trao đổi thông tin và mối liên hệ ngược
Kh¶ n¨ng thÝch nghi (lu«n biÕn ®æi)
Quyền lực,
lợi ích, và danh tiếng
September 09
15
2. Tổng quan về quản lý giáo dục
và quản lí cơ sở giáo dục


2.3. Chức năng và vai trò quản lí
September 09
16
2.3. Cán bộ quản lý GD
- Cán bộ quản Lý GD được cơ quan QLNN bổ nhiệm;
- Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động giáo dục
.
(Điều 16. Vai trò trách nhiệm của CBQL GD)
2. Tổng quan về quản lý giáo dục
và quản lí cơ sở giáo dục
September 09
17


So sánh gi?a lãnh đạo và qu?n lý
(warren Bennis - tr12 - SV số 17 tháng 11/2003).
Xin Ông (Bà) cho biết: ở TTGDTX ông (Bà) có chức năng quản lí những nguồn lực nào?
18

19
Các nguồn lực chủ yếu
ở cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Nhân lực
Vật lực
Tài lực
Thời lực
Thông lực
Mô hình hóa những nhân tố chủ yếu
trong hoạt động quản lý
20
PHầN 2 . Qu?N L
TRUNG tâm giáo dục thường xuyên
21
22


2.1.1. M?c tiêu giỏo d?c thu?ng xuyờn :
2.1. Trung tâm giáo dục thường xuyên
Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội.
Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập.
23


“Ta lên 10 tuổi mới dốc trí vào học tập.
30 tuổi thì có chỗ đứng trong xã hội.
40 tuổi thì không còn mù mờ trước chuyện đời. 50 tuổi thì biết được sứ mệnh trời trao cho.
60 tuổi thì khi nghe đã phân biệt được phải trái 70 tuổi thì có thể làm được mọi điều mình muốn mà không vượt qua phép tắc”.

Khổng Tử (551 – 479 TCN)
24


Xin Ông (Bà) cho biết :
Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì ?
Được phân loại như thế nào ?
2.1. trung tâm giáo dục thường xuyên
25
Là cơ sở GDTX của hệ thống GDQD;
Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Bao gồm 2 loại hình học tập:
* TTGDTX: + TTGDTX quận/huyện/thị
xã/TP trực thuộc tỉnh;
+ TTGDTX tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
* TT học tập cộng đồng :
+ TTHTCĐ xã/phường/thị trấn
2.1.2 Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì?
26


Xin Ông (Bà) cho biết Trung tâm giáo dục thường xuyên có mấy nhiệm vụ cơ bản?
Là những nhiệm vụ nào?
Thực hiện dưới hình thức nào ?
27


2.1. trung tâm giáo dục thường xuyên
GD truyền thống
GD đạo đức, lối sống
GDVH-VN-TM
GD thể chất, sức khỏe
GD pháp luật
An ninh, quốc phòng
GD LĐ hướng nghiệp
GD phòng chống tệ nạn
Thông tin về tình hình KT-XH
….

Nhân lực
Cơ sở hạ tầng
Tài chính
Quản lý giám sát Học sinh
Giảng dạy
Giúp nhà trường XD chương trình, viết tài liệu, tham gia giảng dạy
Vai trò của cộng đồng đối với việc nâng cao chất lượng GD
Quản lý, giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường
Định hướng nghề nghiệp cho HS
Tạo môi trường thuận lợi cho HS phát triển tòan diện
2.1. trung tâm giáo dục thường xuyên
Phổ biến kiến thức về
P háp luật
BV môi trường
DS-SKSS
An toàn giáo thông, phòng chống HIV/AIDS
Phòng chống ma túy
KNS

Giáo viên
HS tham gia dạy xóa mù chữ
Giảng dạy
Vai trò của TTGDTX đối với việc phát triển cộng đồng
Học sinh
Trung tâm văn hóa
Hoạt động VH, Thể thao, lễ hội, chính trị- xã hội
Tham gia dạy bổ túc trung học cho người dân
2.1. trung tâm giáo dục thường xuyên
30


2.1. trung tâm giáo dục thường xuyên
2.1.4
Hình thức học tập tại
TTGDTX
31


Xin Ông (Bà) cho biết:
Cơ cấu tổ chức của TTGDTX ?
Các cấp quản lí của TTGDTX ?
32


2.2. Quản lí
trung tâm giáo dục thường xuyên
2.2.1.Phân cấp quản lí :
+ Ở trung tâm cấp huyện
Giám đốc
.
Phó
Giám đốc
Phó
Giám đốc
Tổ Trưởng, phó
Tổ
HC - TH
Tổ Trưởng, phó
Tổ
Giáo vụ
Tổ Trưởng, phó
Tổ
Dạy VH
Tổ Trưởng, phó
Tổ
Dạy nghề
Tổ Trưởng, phó
Tổ
……….
QL c?p cao
.
QL c?p
trung gian
.
QL c?p
tuy?n d?u.
33


2.2. Quản lí
trung tâm giáo dục thường xuyên
2.2.1.Phân cấp quản lí :
+ Ở trung tâm cấp tỉnh
Giám đốc
.
Phó
Giám đốc
Phó
Giám đốc
Trưởng
(Phó)
Phòng
HC - TH
Trưởng,
(Phó)
Phòng QL
Đào tạo
Trưởng (Phó)
Phòng
Dạy VH
Trưởng (Phó)
Phòng
Bồi dưỡng
Trưởng (Phó)
Phòng
…..
QL c?p cao
.
QL c?p
trung gian
.
QL c?p
tuy?n d?u.
34


2.2. Quản lí
trung tâm giáo dục thường xuyên
2.2.1 Mục tiêu quản lí
MTQL lµ tr¹ng th¸i mong muèn vµ cÇn thiÕt cña hÖ thèng QL
Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i môc tiªu QL :
Theo ®é thêi gian cña giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®èi t­îng QL ta cã môc tiªu:
Dµi h¹n (15 - 20 n¨m ).
Trung h¹n (5 n¨m)
Ng¾n h¹n (1 n¨m).

35


2.2. Quản lí
trung tâm giáo dục thường xuyên
2.2.1. Mục tiêu quản lí
 Theo ph¹m vi kh«ng gian cña ®èi t­îng QL ta cã môc tiªu chung:
+ Toµn quèc (toµn ngµnh GDTX)
+ Địa ph­¬ng:
TTGDTX TØnh, TP trùc thuéc T¦
TTGDTX HuyÖn, QuËn,…

36


Xin Ông (Bà) cho biết:
Nguyên tắc quản lí của TTGDTX ?
Phương pháp quản lí của TTGDTX ?
Cơ chế quản lí của TTGDTX ?
37


2.2. Quản lí
trung tâm giáo dục thường xuyên
2.2.2. Nguyên tắc quản lí
TËp trung d©n chñ
Ph¸p chÕ
KÕt hîp nhµ n­íc vµ x· héi (NN trao quyÒn tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm)
Ngµnh vµ l·nh thæ
Khoa häc
NghÖ thuËt


38


2.2. Quản lí
trung tâm giáo dục thường xuyên
2.2.3. Phương pháp quản lí
- Tæ chøc - Hµnh chÝnh
- T©m lÝ - X· héi
- Kinh tÕ

39


2.2. Quản lí
trung tâm giáo dục thường xuyên
2.2.4. Cơ chế quản lí
®a d¹ng ho¸
X· héi ho¸
D©n chñ ho¸
Héi nhËpPH?N 3
Những phẩm chất cần đạt
đối với cán bộ quản lí ttgdtx
40

41


Xin Ông (Bà) cho biết:
Trong giai đoạn hiện nay CBQL TTGDTX cần rèn luyện để hoàn thiện những phẩm chất năng lực nào?
42


Những phẩm chất CBQL
cần có trong nền kinh tế tri thức
Đạo đức tốt (hồng thắm)
Tay nghề cao (chuyên sâu)


September 09
43
Những phẩm chất CBQL
cần có trong giai đoạn hiện nay
44
Quan sát
Lắng nghe
Thấu hiểu
Gieo hoạt động gặt thói quen
Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận
45
1. Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà trường, NXB Chính trị Quốc gia H.2007
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị sơ kết một năm thực hiện giáo dục phổ thông, Hà Nội tháng 6 - 2007
3. Các văn bản áp dụng cho TTGDTX và Quy chế Tổ chức và hoạt động của TTGDTX (2007)
Tài liệu tham khảo
TRân tRọNG
cảm ơn !


Kính Chúc các quý vị
sức khỏe và thành đạt

46
 
Gửi ý kiến