Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Sports and pastimes

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Thị Toan (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:24' 20-11-2007
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 1231
Số lượt thích: 0 người
Unit 12 Sports & Pastimes
Activity 1

LISTEN & REPEAT
What are these people doing?
He is swimming
She is playing badminton
They are playing soccer
She is skipping
She is playing volleyball
She is doing aerobics
They are playing tennis
He is jogging
They are playing table tennis
Activity 2 Practice with a friend. Ask and answer
“What are you doing?”
“I am playing golf”
Example
karate
ice skating
jogging
baseball
golf
swim
tennis
basketball
football
He is skiing
They are driving
He is singing
She is shopping
He is diving
She is walking (with her dog)
He is cleaning the house
He is climbing the mountain.
He is dancing.
He is playing the guitar.
Activity 3 Add & See
2. j_gg_ng
3. a_r_b_cs
4. s_cc_r
5. sp_rts
6. v_ll_yb_ll
7. t_nn_s
8. t_bl_ t_nn_s
9. sk_pp_ng
10. sw_mm_ng
11. sh_pp_ng
Activity 3 Add & See
2. jogging
3. aerobics
4. soccer
5. sports
6. volleyball
7. tennis
8. table tennis
9. skipping
10. swimming
11. shopping
Activity 4 Read these sentences and ask your partner questions about Sue
a) Sue swims, she does aerobics and she plays badminton.
b) She can’t play volleyball.
c) She watches volleyball on TV.
d) She is doing aerobics now.
a) Peter plays soccer, he jogs and he plays table tennis.
d) He is playing soccer
with his friends at the moment.
Activity 4 Read these sentences and ask your partner questions about Peter
b) He cannot dance.
c) He often watches soccer
on TV on Sundays .
Activity 5 Look at pictures in Activity 1 &2. Ask your partner
Activity 6 Find 7 words and cross them out
Activity 6 Find 7 words and cross them out
Activity 7
What do they do in their free time?
Listen and check
I watch TV
I read a book
I listen to music
I go to the movie
I travel
I cook
I play video games
I go fishing
Activity 8 Practice with a partner
Example

What does Phuong do in his free time?
He goes to the movies.
a) Phuong/movies.
b) Ly/TV.
c) Nam/read.
d) Lan/music.
e) Tuan/fishing.
f) Long/video games.
g) Vinh/travel.
h) Hoa/cook.

Ask a partner what he/she and each member of his/her family does in their free time.

Activity 9 Let’s practice.
How many people are there in your family?
There are.......................................................
What do you do in your free time?
(brother) What does your brother do in his free time?
(sister)........................................................
(parents)....................................................
(grandparents)...........................................

Activity 10 Listen and fill in the gap with one suitable word
does
How often
week
does
a
listens
times
Now practice the dialogue with a partner!
Mai: How often ................... Ly go jogging?
Lien: She goes jogging once a .................. .
Mai: .......................... does she listen to music?
Lien: She ....................... to music twice ................. week.
Mai: How often..................... she read?
Lien: She reads three........................ a week.
Activity 11 Look at Ly’s diary
Ask a partner what and when Ly does different activities in the week.
Then write down the questions and answers in your book.
Ask and answer about Ly
listen / music.
go / movie.
go / school.
play / tennis.
watch / TV.
go / fishing.
1. Tuesday afternoon:
2. Wednesday evening:
3. Thursday morning:
4. Friday afternoon:
5. Saturday evening:
6. Sunday morning:

ACTIVITY 11
How often
LISTEN & REPEAT





always
usually
sometimes
often
never
1. Ba and Lan ...................... go to the zoo. They go about three times a year.

2. They .................... go to the park. They go about twice a week. They ...................... have a picnic but not always.

sometimes
often
sometimes
Listen and complete
3. They ..................... play sports, but sometimes they fly their kites.
4. They ..................... go camping because they don’t have a tent.

usually
never
5. They ..................... walk to school and they are .....................late.

6. They .....................do their homework.

always
never
always
Activity 12 Tell a friend how often Jenni does the following activities
Activity 13 Make questions using the following prompts
Example
1. How often are you late for school?
1. you / late for school?
2. you / go to the park?
3. you / play sports?
4. you / watch cartoon?
5. you / go on a picnic?
6. you / have English lesson?
7. you / take a bath?
8. you / do your homework?
9. you / go fishing?
10. you / help your mom?
2. How often do you go to the park?
3. How often do you play sports?
4. How often do you watch cartoon?
5. How often do you go on a picnic?
6. How often do you have English lessons?
7. How often do you take a bath?
8. How often do you do homework?
9. How often do you go fishing?
10. How often do you help your mom cook?

Questions
Now ask a partner those questions and write them down in your book
Questions
Answers
Activity 14
Look at the pictures and say how often Nga and Lan do these things.
c. often
e. usually
a. never
b. sometimes
d. often
Activity 15 Tell your friend about your favorite activities in your free time
What do you like doing in your free time?
I like driving, dancing and playing the guitar.
baseball
bowling
cycling
weight-lifting
boxing
basketball
No_avatar
Sao bài giảng của cô không xem được
No_avatar

BAI CUA BAN RAT HAY.CAM ON BAN.CO KE DA TAI BAI CUA BAN VE ROI LAI UP LEN DAY

 

No_avatar
it's very funny. thanks
 
Gửi ý kiến