Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. Natural disaters

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Quỳnh Hương
Ngày gửi: 19h:06' 21-03-2008
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 356
Số lượt thích: 0 người
Lesson plan
Teacher: vu thi quynh huong
From: nguyen dang dao lower secondary school_bac ninh city
Unit 9_natural disasters
Period 56_lesson 3 (read)
Date: saturday, March 22nd2008
Class: 9e
School: ninh xa lower secondary school
WELCOME TO
OUR
CLASS !
earthquake
Tidal wave
tornado
volcano
A
c
b
d
saturday, March 22nd2008
Unit 9: natural disasters
Lesson 3 (read)
Period 56:
I)vocabulary:
A Tidal wave :
Trận Sóng thần
Abrupt (adj) :
Bất ngờ, đột ngột
A Shift :
Sự chuyển dịch, thay đổi
(To) Warn :
Cảnh báo, báo trước
Funnel - shaped (adj):
Dạng hình phễu
(to) Suck up :
Hút lên
A Tornado :
Cơn lốc xoáy
Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
EX.a-True or false? Check ( ) the boxes. Then correct the false sentences
1. Most of the earthquakes in the world occur in the Ring of Fire.

T F

(from Alaska to California)
(in more than 50 years)
2. The earthquake in Kobe in 1995 caused severe damage.
3. A huge tidal wave traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 1960s.
4. Typhoon, hurricane and tropical storm are different words for the same natural disasters.
5. The eruption of Mount Pinatubo is the world`s largest ever volcanic eruption.
6. A tornado looks like a funnel.
Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
II)read:
Matching:
1.(l1-78) Pacific Rim
2.(l2-78) struck
3.(l18-78) predict
4.(l19-78) erupt
5.(l2-79) baby carriage
a. đã tàn phá
b. Xe nôi
c. Vành đai
thái bình dương
d. Dự đoán
e. Phun trào
Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
Answer the questions:
a, Where do the majority of earthquakes occur?
b, What happened during the earthquake in Kobe?
c, When can a tidal wave only occur?
d, What is another word for "a tropical storm" in Australia?
e, Which language does the word "typhoon" come from?
f, How can you describe a tornado?
Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
1
b, What happened during the earthquake in Kobe?
2
3
Lucky number.
f, How can you describe a tornado?
4
a, Where do the majority of earthquakes occur?
5
6
7
Lucky number.
c, When can a tidal wave only occur?
Lucky number.
Many people were killed when homes, office blocks and highways collapsed.
A type of storm that passes overland below a thunderstorm.
Around the Pacific Rim.
When there is an abrupt shift in the underwater movement of the Earth.
e, Which language does the word "typhoon" come from?
8
Chinese.
d, What is another word for "a tropical storm" in Australia?
A cyclone.
9
Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
- groups 1,2: Earthquakes
groups 3,4: Tidal waves
groups 5,6: Volcanoes
groups 7,8: tornadoes
Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
Retell:
III)homework
Learn by heart the new English words
Do the exercise 5b - page 79 (text book)
Do the exercise 7 - page 64 (workbook)
Unit 9: natural disasters - lesson 3 (read)
 
Gửi ý kiến