Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vũ tuyet nu
Người gửi: Vũ Tuyết Nu
Ngày gửi: 15h:01' 05-10-2009
Dung lượng: 25.2 MB
Số lượt tải: 291
Số lượt thích: 1 người (lê thị cẩm tú)
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 11
GV: LÊ THỊ TUYẾT
Tổ: Vật lí – kỹ thuật
Khái niệm về hình chiếu phối cảnh
Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh
CHƯƠNG 1: VẼ KỸ THUẬT
BÀI 7:
VKT11
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua bài giảng, HS cần:
1. V? kiến thức:
Biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh (HCPC).
Biết được cách vẽ phác HCPC của vật thể đơn giản.
2. V? k? năng:
Vẽ phác được hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể đơn giản.
3. V? thái độ:
Tích cực nghiên cứu bài học, có ý thức xây dựng bài.
VKT11
? Quan saùt hình bieåu dieãn ngoâi nhaø, caên phoøng vaø nhaän xeùt :
1.Hình veõ bieåu dieãn noäi dung gì?
2.Coù nhaän xeùt gì veà kích thöôùc caùc boä phaän cuûa ngoâi nhaø treân hình veõ?
3.Veà caùc ñöôøng noái nhöõng vieân gaïch?
4.HCPC naøy döïa treân pheùp chieáu gì?
Kết luận:
*Đây là hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà và dùng phép chiếu xuyên tâm để biểu diễn.
*Trong phép chiếu xuyên tâm, hai đường thẳng song song có thể được chiếu thành hai đường thẳng cắt nhau nên:
-Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại.
-Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu, gặp nhau tại một điểm.
NỘI DUNG:
I. Khái niệm về hình chiếu phối cảnh
II.Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh
1. Định nghĩa:
-HCPC là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.
I. Khái niệm:
* Đặc điểm hình chiếu phối cảnh:
- Gaõy ủửụùc aỏn tửụùng ấn tượng về khoảng cách xa gần của vật thể giống như khi quan sát trong thực tế.

-Hai đường thẳng song song với nhau có thể biểu diễn thành hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm-gọi là điểm tụ.

Tâm chiếu
Mặt phẳng vật thể
Mặt tranh
Mặt phẳng tầm mắt
Đường chân trời

? Các thành phần của Hình chiếu phối cảnh
2. Caùc thaønh phaàn:
Taâm chieáu: laø maét ngöôøi quan saùt  ñieåm nhìn.
Maët phaúng vaät theå: laø maët phaúng naèm ngang treân ñoù ñaët caùc vaät theå caàn bieåu dieãn.


*Mặt phẳng hình chiếu: là mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng? gọi là mặt tranh.
MẶT TRANH
-Mặt phẳng tầm mắt: mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn.

Hình Chi?u Ph?i C?nh
MẶT PHẲNG TẦM MẮT
-Đường chân trời (tt): là đường thẳng giao giữa mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh.
* Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh
2. ứng dụng của hình chiếu phối cảnh
- Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn
Phối cảnh mặt bằng tổng thể

phối cảnh toà nhà
Phối cảnh nội thất
Phối cảnh công trình cầu
Phối cảnh cầu
Phối cảnh đường
3. Caùc loaïi hình chieáu phoái caûnh:
3.Các loại HCPC.
-HCPC một điểm tụ: mặt tranh được chọn song song với một mặt phẳng của vật thể.
-HCPC hai điểm tụ: mặt tranh không song song với mặt phẳng nào của vật thể.
Hai hình chiếu vuông góc
Hình chiếu trục đo
Ví dụ: cho vật thể hình chữ L
II. Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh:
II. Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh:
1.Vẽ phác hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể đơn giản
Bu?c 1: Vẽ đường tt nằm ngang làm đường chân trời.
Bu?c 2: Chọn 1 điểm F` trên tt là điểm tụ
a.Vẽ Phác HCPC 1 điểm tụ
Bu?c 3: Vẽ Hình chiếu đứng của vật thể A`B`C`D`E`H`
Hình Chi?u Ph?i C?nh
Bu?c 4: Nối các điểm của HCĐ với điểm tụ
Hình Chi?u Ph?i C?nh
Bu?c 5: Xác định 1 điểm I` Trên tia F`A` theo chiều rộng của vật thể
I’
Hình Chi?u Ph?i C?nh
Bu?c 6: Từ I` kẻ các đường sg sg với các cạnh của HCĐ của vật thể
I’
Hình Chi?u Ph?i C?nh
Bu?c 7: Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác
I’
Hình Chi?u Ph?i C?nh
§8: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
II. PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
a.Phương pháp vẽ phác HCPC một điểm tụ.
1-Vẽ phác.
2-Vạch đường chân trời tt.
3-Chọn mặt chính ? chọn điểm tụ tương ứng.
4-Chấm chỉ định độ dày ( độ sâu) của đối tượng cũng không đòi hỏi thật chính xác.
5-Qua các điểm vừa xác định, vẽ các cạnh song song với hình chiếu đứng.
6-Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác.
b.Vẽ Phác HCPC 2 điểm tụ
t
t
Bước 1:
-Vẽ đường thẳng nằm ngang tt làm đường chân trời
-Chọn G’ và F’ trên tt làm 2 điểm tụ

Hình Chi?u Ph?i C?nh
t
t
G’
F’
B’
A’
Bước 2:
Vẽ đoạn A’B’ biểu diễn cạnh AB sao cho
Góc F’A’G’ và F’B’G’ > 1200
Hình Chi?u Ph?i C?nh
t
t
G’
F’
B’
A’
I’
H’
C’
Bước 3:
Lấy H’ trên A’G’, C’ trên B’G’ và I’ trên A’F’ theo kích
thước Của vật. Dựng các đoạn thẳng qua chúng
Hình Chi?u Ph?i C?nh
t
t
G’
F’
B’
A’
I’
H’
C’
D’
Bước 4:
Lấy điểm D’ trên C’ thể hiện độ cao của vật thể.
Sau đó nối các điểm vừa chọn với hai điểm tụ
Hình Chi?u Ph?i C?nh
t
t
G’
F’
B’
A’
I’
H’
C’
D’
Bước 5: Cuối cùng tô đậm các cạnh nhìn thấy của
vật thể
Hình Chi?u Ph?i C?nh
? So sánh 2 loại hình chiếu phối cảnh:
Hình Chi?u Ph?i C?nh
Vẽ các bước pp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ vào vở, nắm vững các bước vẽ
Các thành phần của HCPC
Đọc bài đọc thêm SGK 41
Hình Chi?u Ph?i C?nh
* Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh
HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
t
t
F’
E’
D’
H’
A’
B’
C’
II. PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
Hình chiếu phối cảnh
VKT11
IV. Bài tập:
Em hãy vẽ phác hình chiếu phối cảnh H7.4a- Sgk?
VKT11
IV. Bài tập:
1.Vẽ phác hình chiếu phối cảnh H7.4a- Sgk loại một điểm tụ
f
t
t
VKT11
f1
f2
t
t
VKT11
IV. Bài tập:
2.Vẽ phác hình chiếu phối cảnh H7.4a- Sgk loại hai điểm tụ
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 11
GV: LÊ THỊ TUYẾT
Tổ: Vật lí – kỹ thuật
 
Gửi ý kiến