Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Tính chất của phi kim

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Hung
Người gửi: Phan Vinh
Ngày gửi: 15h:42' 02-01-2010
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 73
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
Giáo viên thực hiện:
PHAN THẾ HÙNG
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Cho các chất sau :
Cl2; S; Cu;dd AlCl3,O2,HNO3 đặc nguội
H2SO4 đặc nguội
Dãy các chất đều phản ứng với saét :
A. S ; O2; Cl2
B. Cl2; O2; HNO3 đặc nguội
C. Dd AlCl3; Cu; Cl2
D. Cu;H2SO4 đặc nguội; Cl2
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Cho các chất sau :
Cl2; S; Cu;dd AlCl3,O2,HNO3 đặc nguội
H2SO4 đặc nguội
Dãy các chất đều phản ứng với saét :
A. S ; H2; Cl2
Fe + S FeS
3Fe + 2O2 Fe3O4
2Fe + 3Cl2 2FeCl3
t0
t0
t0
TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
CHƯƠNG 3:
PHI KIM-SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
BÀI 25
Bài 25:Tính chất của phi kim
I.Phi kim có những tính chất vật lí nào?
II.Phi kim có những tính chất hóa học nào?
1.Tc d?ng v?i kim lo?i:
*Nhiều phi kim tác dụng với kim loại
2Na(r)+Cl2(k) 2NaCl(r)
*Oxi tác dụng với kim loại
2Cu(r)+O2(k) 2CuO(r)

(?)Quan sát mẫu chất phi kim :Br2,S,C,N2
-Em có nhận xét gì về trạng thái tồn tại các phi kim điều kiện thường
-Khả năng dẫn điện,nhiệt của chúng

-Ôû ñieàu kieän thöôøng phi kim toàn taïi caû 3 traïng thaùi: raén, loûng, khí
-Phaàn lôùn khaû naêng daãn ñieän,nhieät cuûa chuùng keùm,nhieät ñoä noùng chaûy thaáp
-Moät soá phi kim ñoäc haïi:Cl2,Br2,I2
sgk
(?)Trình bày tính chất hóa học chung của kim loại
(Phản ứng với phi kim,dd axit,dd muối)
(?)Viết 2 PTHH chứng minh phi kim tác dụng với kim loại

t0
t0

Phi kim taực duùng vụựi kim loaùi
taùo thaứnh muoỏi hoaởc oxit
Bài 25:Tính chất của phi kim
Bài 25:Tính chất của phi kim
I.Phi kim có những tính chất vật lí nào? sgk
II.Phi kim có những tính chất hóa học nào?
1.Tác dụng với kim loại
2.Tc d?ng v?i hidrơ
*Oxi tác dụng với Hiđrô
O2(k) + 2H2(k) 2H2O(h)
*Clo tác dụng với Hiđrô
H2(k) + Cl2(k) 2HCl(k)
Em hãy quan sát hình vẽ sau và nêu cách tiến hành thí nghiệm

(?)Điền các thông tin theo mẫu phiếu học tập sau khi quan sát thí nghiệm
t0
t0
Phi kim phản ứng với hiđrô
tạo thành hợp chất khí .
(?)Theo em để tổng hợp nước,người ta tiến hành như thế nào.
Viết PTHH:
O2 + H2 -->
S + H2 -->
Qua PT trên em nêu tính chất hóa học tiếp của phi kim
Bài 25:Tính chất của phi kim

Hình 3.1
Khí hiđro cháy trong khí clo
Bài 25:Tính chất của phi kim
Hiđro cháy trong Clo với ngọn lửa sáng trắng tạo
khí không màu,Clo mất màu,quỳ tím hóa đỏ
Hi đto cháy trong Clo tạo sản phẩm khí HCl,
khí này tan trong nước tạo dd axit HCl làm quỳ
tím hóa đỏ
t0
H2(k) + Cl2(k) 2HCl(k)
Thảo luận nhóm (3 phút)
Bài 25:Tính chất của phi kim
Bài 25:Tính chất của phi kim
I.Phi kim có những tính chất vật lí nào? sgk
II.Phi kim có những tính chất hóa học nào?
1.Tác dụng với kim loại
2.Tác dụng với Hiđrô
3.Tc d?ng v?i oxi
S(r) + O2(k) SO2(k)
4P(r) + 5O2(k) 2P2O5(r)
Em hãy nêu tính chất hóa học của oxi
(?)Viết PTHH oxi phản ứng với phi kim
(?)Kết luận tính chất thứ 3 của phi kim
t0
t0
Nhiều phi kim ph?n ?ng v?i ơxi t?o thnh oxit axit
4.M?c d? ho?t d?ng hĩa h?c c?a phi kim
Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim lọai và hiđrô
Em hãy nêu tính chất hóa học của oxi
(?)Viết PTHH oxi phản ứng với phi kim
(?)Kết luận tính chất thứ 3 của phi kim
H2(k) + Cl2(k)  2HCl(k)
ĐK : Pư xảy ra ngoaøi aùnh saùng
H2(k) + Br2(k)  2HBr(k)
ĐK : Pư xảy ra ôû nhieät ñoä cao
H2(k) + F2(k)  2HF(k)
ĐK : Pư xảy ra trong bóng tối
2Fe(r) + 3Cl2(k)  2FeCl3(r)
Fe(r) + S(r)  FeS(r)
Xét các phản ứng sau :
F, Cl, Br
Cl, S
Bài 25:Tính chất của phi kim
S + O2
P + O2
Bài tập vận dụng
Bài 25:Tính chất của phi kim
1 Là tên chất tham gia còn khuyết trong PTHH sau:

. . . . + O2(k) P2O5(r)
P
H
O
T
P
H
O
H
I
O
X
I
T
M
U
Ô
I
t0
2 Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng phi kim
tác dụng với oxi.
3 Là công thức hoá học của chất sản phẩm
trong PTHH sau:
H2(k) + I2(k) . . . .
t0
4 Là các trạng thái tồn tại của phi kim ở nhiệt độ thường:
L
O
N
G
K
H
I
R
Ă
N

,
,
K
H
I
5 Là trạng thái chất sản phẩm của phản ứng giữa phi kim với hiđro:
6 Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng giữa nhiều phi kim với kim loại:
Là loại chất có các tính chất hoá học: 1. Tác dụng với kim loại 2. Tác dụng với hiđro 3. Tác dụng với oxi
Từ hàng dọc
Bài tập: Trò chơi ô chữ
P
P
I
I
K
H
M
P
H
I
K
I
M
Từ hàng dọc
1
2
3
4
5
6
Về nhà :
 Học và nắm vững các tính chất hóa học của phi kim, viết đúng các phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất
 Làm bài tập sau : 1, 2, 3, 4, 5, 6
trang 76 sách giáo khoa .
 Chuẩn bị bài mới : CLO .
- Tìm hiểu tính chất vật lý, hóa học và một số ứng dụng của clo trong thực tế
Chúc các em học tốt !
 
Gửi ý kiến