Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo Trình Chính Trị - bài 17

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CNT
Người gửi: Chu Minh Tuân
Ngày gửi: 09h:47' 12-01-2010
Dung lượng: 143.5 KB
Số lượt tải: 340
Số lượt thích: 0 người
Giáo trình chính trị
Bài 17
Chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta
Bài 17
Chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta
I. Tầm quan trọng của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta:
1. Thực hiện chính sách đối ngoại là yêu cầu khách quan của mọi quốc gia và của cách mạng Việt Nam:
2. Mở rộng quan hệ đối ngoại là xu thế của thời đại và yêu cầu bức thiết của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay:
1. Thực hiện chính sách đối ngoại là yêu cầu khách quan của mọi quốc gia và của cách mạng Việt Nam:
- V.I Lênin đã kêu gọi: "Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại".
- 3/2/1930, Đảng ta đã khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
- 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố Việt Nam muốn hoà bình và là bạn với tất cả các nước dân chủ.
- (1945-1954), Thực hiện chính sách đối ngoại mở cửa, hợp tác với các nước dân chủ, giữ vững độc lập tự chủ, hoà bình để xây dựng lực lượng, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- (1954-1975), Làm nên thắng lợi có ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- Từ Đại hội VI, Đảng ta mở rộng đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại.
2. Mở rộng quan hệ đối ngoại là xu thế của thời đại và yêu cầu bức thiết của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay:

- Kinh tế, khoa học và công nghệ luôn phát triển. Toàn cầu hoá kinh tế tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng gây khó khăn, thách thức lớn.
- Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tôn giáo, khủng bố... Diễn ra ở nhiều nơi. Các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn rất gay gắt. Chênh lệch giàu nghèo, sự tăng dân số, môi trường bị huỷ hoại, thiên tai, dịch bệnh... đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức quốc tế cần phối hợp giải quyết.
- Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá; giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, xác lập được quan hệ ổn định với các nước lớn; giải quyết được một số vấn đề về biên giới; tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế và khu vực; hội nhập kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại có bước tiến mới rất quan trọng.
- Luôn kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Mở rộng quan hệ đối ngoại thể hiện tính cách mạng và khoa học của Đảng, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với xu thế của thế giới.
II. Nhiệm vụ và nguyên tắc đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta:
1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại:
2. Nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại:
1. Mục tiêu và nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại:

- Mục tiêu chung: Xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
- Nhiệm vụ:
+ Giữ vững môi trường hoà bình và tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới, vì hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.
+ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại:
Đảng ta khẳng định các nguyên tắc là:
+ Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực.
+ Giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng hoà bình.
+ Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
III. Chủ trương và chính sách đối ngoại cụ thể:
1. Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới:
2. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền:
3. Phát triển công tác đối ngoại, nhân dân theo phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả":
4. Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người:
5. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại:
- Hiện nay Đảng ta có quan hệ với 200 đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả và phong trào giải phóng và độc lập dân tộc.
- Chủ trương của ta là luôn ủng hộ, đoàn kết hợp tác, tôn trọng độc lập tự chủ, đường lối và quan điểm của các đảng trên, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không để ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước ta với quốc gia và chính phủ của họ.
1. Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới:
- Các đảng cầm quyền hiện nay đều có tiếng nói và thế mạnh nhất định về chính trị, kinh tế và kinh nghiệm quản lý đất nước.
- Chủ trương của ta là tôn trọng độc lập và tự chủ, đường lối và quan điểm của các đảng đó, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tìm ra tiếng nói chung và có giải pháp hiệu quả trong việc mở rộng quan hệ hợp tác.
2. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền:
- Hiện nay có gần ba triệu người Việt Nam đang định cư ở 80 nước và lãnh thổ trên thế giới.
- Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả".
3. Phát triển công tác đối ngoại, nhân dân theo phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả":
- Đảng ta luôn xác định con người là vốn quý nhất, chăm lo tới hạnh phúc của con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Đảng, Nhà nước ta chủ trương tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ, thực hiện dân biết, dân bàn, dân kiểm tra đối với mọi chủ trương chính sách của mình; thực hiện các quốc sách hàng đầu như phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện các chính sách xã hội hướng vào phát triển và lành mạnh hoá xã hội; khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói giảm nghèo.
4. Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người:
- Đổi mới thể chế kinh tế, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, ổn định và minh bạch.
- Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài và mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài.
- Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
- Đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động về nhập khẩu, kiềm chế và thu hẹp dần nhập siêu.
- Phát huy tính năng động của doanh nghiệp.
5. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại:
IV. Nhiệm vụ trước mắt của công tác đối ngoại:
1. Đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước:
2. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại:
3. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về đối ngoại với sự tham gia và phát huy trí tuệ của các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học:
4. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại:
- Tăng cường văn hoá đối ngoại để thúc đẩy giao lưu văn hoá Việt Nam và văn hoá thế giới.
- Quan tâm giáo dục lòng tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam đi đôi chống sự xâm nhập của văn hoá phẩm độc hại, lai căng, mất gốc truyền thống dân tộc.
1. Đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước:
- Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, nhất là kinh tế đối ngoại là những người thay mặt cho đất nước trong hoạt động đối ngoại.
- Quan điểm bồi dưỡng cho đội ngũ này về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giáo dục ý thức tự hào dân tộc, lòng trung thành với lợi ích quốc gia, với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bồi dưỡng năng lực phân tích thực tiến, ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn, ngoại giao, khả năng tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài vận động tốt vào công việc của mình phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.
2. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại:
- Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về các lĩnh vực đối ngoại.
- Bởi vậy, các tổ chức Đảng cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ; Nhà nước có cơ chế, chính sách động viên sự tham gia và phát huy trí tuệ của các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học trong nước và quốc tế.
3. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về đối ngoại với sự tham gia và phát huy trí tuệ của các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học:
- Phối hợp chặt chẽ ngoại giao Nhà nước, hoạt động đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân.
- Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại; đối ngoại quốc phòng và an ninh; thông tin đối ngoại và thông tin trong nước.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.
- Thực tiễn và những thành tựu đối ngoại những năm qua đã chứng minh đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng là hoàn toàn đúng đắn !
4. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại:
Câu hỏi thảo luận
1. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta có vai trò quan trọng như thế nào?
2. Nhiệm vụ chung và những nguyên tắc đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta?
3. Những chủ trương và chính sách đối ngoại cụ thể của Đảng và Nhà nước ta hiện nay?
4. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, trước mắt chúng ta cần tập trung làm những việc gì?
 
Gửi ý kiến