Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bài giảng của thầy giáo Ngô Văn Chính THPT Cộng Hiền. Hội giảng GVG Hải Phong 2010
Người gửi: Trần Thục Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:01' 05-02-2010
Dung lượng: 10.6 MB
Số lượt tải: 1037
Số lượt thích: 0 người
Về tham dự hội thi Giáo viên dạy giỏi thành phố
Nhiệt liệt chào mừng
các vị đại biểu, các thầy cô giáo
Người dạy: Ngô Văn Chính
Đơn vị: Trường THPT Cộng Hiền
Vĩnh Bảo - HảI Phòng
Môn: Địa Lý
Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Phía nào của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam
A. Phía Bắc
C. Phía Nam
D. Phía Đông
Câu 2: Các đồng bằng của Trung Quốc được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là:
A. Hoa Bắc, Hoa Trung, Đông Bắc, Hoa Nam
B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam
C. Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Bắc, Hoa Nam
D. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam
Câu 3: Khoáng sản tập trung nhiều ở miền Nam Trung Quốc là:


A. Than, sắt, đá
B. Kim loại đen
C. Than đá, dầu khí
D. Kim loại màu
C. Phía Nam
B. Đông Bắc, Hoa Bắc,Hoa Trung, Hoa Nam
D. Kim loại màu
kiểm tra bài cũ
B. Phía Tây
Bài 10
Cộng hoà nhân dân trung hoa
( trung quốc)
Địa lí 11
Bài 10
Nội Dung cần tìm hiểu
I - Khái quát
II - Các ngành kinh tế
Công nghiệp
Nông Nghiệp
III - Mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam

Cộng hoà nhân dân trung hoa
Tiết 2 : kinh tế
Bài 10
I - Khái quát
Cộng hoà nhân dân trung hoa
Tiết 2 : kinh tê

Dựa vào biểu đồ, bảng số liệu và nội dung SGK, em hãy nhận xét chung
về tình hình kinh tế Trung Quốc trong các năm qua và nguyên nhân đạt
được các thành tựu đó.( Về tốc độ tăng GDP, tổng GDP, sự thay đổi trong
cơ cấu GDP, đời sống của nhân dân)
10 nước có GDP cao nhất thế giới
Năm 2004 ( tỉ USD )
Bài 10
I - Khái quát
Cộng hoà nhân dân trung hoa
Tiết 2 : kinh tê
1. Thành tựu
Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, trung bình đạt trên 8%/năm
Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tích cực: Giảm tỉ trọng ở KVI,
tăng tỉ trọng KV II và III.
GDP năm 2004 đạt 1694,3 tỉ USD, đứng vị trí thứ 7 thế giới
Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng.
Vị thế của Trung Quốc được nâng cao trên thế giới
2. Nguyên nhân
Tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Giữ vững ổn định xã hội
Mở rộng buôn bán với nước ngoài
Bài 10
I - Khái quát
Cộng hoà nhân dân trung hoa
Tiết 2 : kinh tê
I i - Các ngành kinh tế

Dựa vào nội dung SGK, kiến thức đã học ở tiết 1, bản đồ công nghiệp,
nông nghiệp Trung Quốc,bảng số liệu 10.1 và 10.3. Hãy hoàn thành
phiếu học tập sau:
Nhóm 1+ 3 :
Ngành công nghiệp
Nhóm 2+4:
Ngành nông nghiệp
Thông tin phản hồi phiếu học tập
Thông tin phản hồi phiếu học tập
TRUNG QUỐC
TRUNG QUỐC
TRUNG QUỐC
TRUNG QUỐC
Một số hình ảnh về công nghiệp trung quốc
TRUNG QUỐC
TRUNG QUỐC
TRUNG QUỐC
TRUNG QUỐC
Một số hình ảnh về nông nghiệp trung quốc
Bài 10
I - Khái quát
Cộng hoà nhân dân trung hoa
Tiết 2 : kinh tê
Ii - Các ngành kinh tế
Quan sát các ảnh các em có nhận xét gì về
ảnh hưởng của việc phát triển công nghiệp,
nông nghiệp Trung Quốc tới tài nguyên,
môi trường?
1. Công nghiệp
2. Nông nghiệp
Bài 10
I - Khái quát
Cộng hoà nhân dân trung hoa
Tiết 2 : kinh tê
Ii - Các ngành kinh tế
1. Công nghiệp
2. Nông nghiệp
IiI - mối quan hệ trung quốc - việt nam
IiI - mối quan hệ trung quốc - việt nam
Bài 10
I - Khái quát
Cộng hoà nhân dân trung hoa
Tiết 2 : kinh tê
Ii - Các ngành kinh tế
1. Công nghiệp
2. Nông nghiệp
IiI - mối quan hệ trung quốc - việt nam
Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.
16 ch? vàng: "Lỏng gi?ng h?u ngh?, h?p tỏc ton di?n, ?n d?nh lõu di, hu?ng t?i tuong lai"
4 t?t: "Lỏng gi?ng t?t, b?n bố t?t, d?ng chớ t?t, d?i tỏc t?t"
Bài 10
Địa lí 11
cộng hòa nhân dân trung hoa
( trung quốc )
I - Khái quát
1. Công nghiệp
2. Nông nghiệp
IiI - mối quan hệ trung quốc việt nam
Ii - Các ngành kinh tế
Câu 1. LÇn ®Çu tiªn Trung Quèc ®­a con ng­êi vµo vò trô vµ trë l¹i Tr¸i ®Êt vµo n¨m nµo?
A. 2001
B. 2003
C. 2005
D. 2007

Cñng cè - §¸nh gi¸

Câu 2. V× sao Trung Quèc cã nhiÒu lo¹i n«ng phÈm cã n¨ng suÊt cao, nh­ng b×nh qu©n l­¬ng thùc theo ®Çu ng­êi vÉn thÊp?
A. DiÖn tÝch trång c©y l­¬ng thùc Ýt
C. D©n sè ®«ng nhÊt thÕ giíi vµ vÉn gia t¨ng
B. PhÇn lín l­¬ng thùc dµnh cho xuÊt khÈu
D. N¨ng xuÊt vµ s¶n l­îng l­¬ng thùc thÊp

Cñng cè - §¸nh gi¸

Câu 3. ý nµo kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n lµm cho c¸c trung t©m c«ng nghiÖp cña Trung Quèc tËp trung ë miÒn §«ng?
A. VÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi, dÔ thu hót ®Çu t­ vµ xuÊt khÈu
C. KhÝ hËu cã sù ph©n hãa tõ B¾c xuèng Nam
B. C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt tèt
D. S½n nguyªn liÖu, lao ®éng vµ thÞ tr­êng tiªu thô

Cñng cè - §¸nh gi¸

Câu 4. BiÖn ph¸p nµo sau ®©y lµ quan träng hµng ®Çu ®Ó Trung Quèc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, t¨ng s¶n l­îng l­¬ng thùc
C. Thay ®æi c¬ cÊu c©y trång
A. Giao quyÒn sö dông ®Êt cho nh©n d©n
B. Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu
D. Më réng s¶n xuÊt vïng miÒn T©y

Cñng cè - §¸nh gi¸

bài tập về nhà
1. Dựa vào hình 10.8, nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp Trung Quốc.
3. Häc bµi vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi: Thùc hµnh
T×m hiÓu vÒ sù thay ®æi nÒn kinh tÕ Trung Quèc
2.Dùa vµo h×nh 10.9 vµ kiÕn thøc ®· häc hoµn thµnh b¶ng sau:
Xin chân thành cảm ơn
thầy cô giáo và các em học sinh
No_avatar

cô ơi cô trả lời giúp em trả lời câu hỏi : tại sao Trung Quốc lại là một quốc gia trồng lương thực rất nhiều?

gửi trả lời của cô vào Y!M : bjnh_laocaj@yahoo.com">bjnh_laocaj@yahoo.com

Thanks cô ................

 

 
Gửi ý kiến