Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Nga
Ngày gửi: 22h:35' 20-03-2010
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 2463
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Luận, Phạm Xuân Quỳnh, BÙI NHƯ QUỲNH)
7B
Welcome to our class !
Prepared by Ngo Nga
 Matching 
a.Chess
b.Basketball
c.Table tennis
d.Badminton
e.Tennis
f.Volleyball
1
2
3
5
6
4
Unit 13
Activities
B1,2 : Listen
VOCABULARY.
Spare
Table tennis paddle
A spare paddle
Vocabulary.
 Table tennis paddle (n): vợt bóng bàn
 Spare (adj): thừa, dư, dự trữ
A spare paddle (n) : một cái vợt dự trữ
BA
NAM
fill in the missing words
Ba: Would you like to play (1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Nam?
Nam: I’d like to, but I can’t
Ba: That’s too bad.
Nam: I have some (2) _ _ _ _ _ _ _ _. I ought to finish it before I play table tennis.
Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for (3) _ _ _.
Nam: It’ll take me a few more minutes.
Ba: No problem. I also have to finish this question for Math (4) _ _ _ _ _ _ _ _.
Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
Ba: Yes, I do.
Nam: Can I borrow it?
Ba: Sure. (5)_ _ _ _ you are.
Nam: Thanks.
Ba: OK. Let’s go.
Answer key
Ba: Would you like to play (1) table tennis, Nam?
Nam: I’d like to, but I can’t
Ba: That’s too bad.
Nam: I have some (2) homework. I ought to finish it before I play table tennis.
Ba: Yes. You must do your homework first. But I’ll wait for (3) you.
Nam: It’ll take me a few more minutes.
Ba: No problem. I also have to finish this question for Math (4) tomorrow.
Nam: OK, I’ve finished. Oh, I don’t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
Ba: Yes, I do.
Nam: Can I borrow it?
Ba: Sure. (5) Here you are.
Nam: Thanks.
Ba: OK. Let’s go.
Answer the questions
What should Nam do before he plays table tennis ?
b. When will Nam be ready ?
c. What will Ba do ?
d. How many paddles does Ba have ?
a. What should Nam do before he plays table tennis ?
He should finish his homework before he plays table tennis.
b. When will Nam be ready ?
He will be ready in a few minutes.
c. What will Ba do ?
He will finish a question for Math.
d. How many paddles does Ba have ?
He has two paddles.
Answer key
Go 2
Ba: Come and play basketball, Nam.
Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
Ba: That’s too bad. Why not ?
Nam: Well, I should clean my room.
Ba: Can you play on Friday ?
Nam: Yes, I can.
Ba: All right. See you at seven.
Nam: OK. Bye.
Ba: Bye.
B2.Listen.Then practice with a partner.
Ba: Come and play basketball, Nam.
Ba: Come and play basketball, Nam.
Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
Ba: That’s too bad. Why not ?
Nam: Well, I should clean my room.
Ba: Can you play on Friday ?
Nam: Yes, I can.
Ba: All right. See you at seven.
Nam: OK. Bye.
Ba: Bye.
a. Volleyball / should / visit / grandmother / the weekend / Saturday afternoon
Change the underlined details using the information below.
c. Badminton / must / go / dentist / Sunday morning / ten o’clock
b. Chess / ought to / help / Dad / Wednesday night /
six o’clock
a,
Ba: Come and play volleyball, Nam.
Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
Ba: That’s too bad. Why not ?
Nam: Well, I should visit my grandmother.
Ba: Can you play at the weeken?
Nam: Yes, I can.
Ba: All right. See you on Saturday afternoon.
Nam: OK. Bye.
Ba: Bye.

b,
Ba: Come and play chess, Nam.
Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
Ba: That’s too bad. Why not ?
Nam: Well, I ought to help my Dad.
Ba: Can you play on Wednesday night ?
Nam: Yes, I can.
Ba: All right. See you at 6 o’clock.
Nam: OK. Bye.
Ba: Bye.

c,
Ba: Come and play badminton, Nam.
Nam: I’m sorry. I don’t think I can.
Ba: That’s too bad. Why not ?
Nam: Well, I must go to the dentist.
Ba: Can you play on Sunday morning ?
Nam: Yes, I can.
Ba: All right. See you at 10 o’clock.
Nam: OK. Bye.
Ba: Bye.

Now make your own dialogues. Use these pictures to help you.
1
2
3
HOMEWORK.
 Learn by heart the vocabulary
Prepare Unit 13 – B3,4
Have a nice day!
No_avatarf

Thank you very much!Mỉm cười

No_avatarf

thanks

 

Avatar
weeken ở trang 13
Avatar

thank you very much!Mỉm cười

No_avatar

Trang 13 chữ ''weeken'' sai rồi. Phải là ''weekend'' mới đúng! Khóc

No_avatarf

yuiuuuyhjj

No_avatarf

KhócMỉm cười

 
Gửi ý kiến