Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Tuyết Nhung
Ngày gửi: 20h:25' 06-05-2011
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
Tập thể lớp 5A
Kính chào các thầy cô giáo
về dự giờ thăm lớp
BÀI GIẢNG MÔN TẬP ĐỌC

Giáo viên: Đỗ Thị Tuyết Nhung
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc

- Đọc phần 1 và phần 2 và trả lời câu hỏi: Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì ? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu?
Nghĩa thầy trò
Các môn sinh đến nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Những chi tiết: từ sáng sớm các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà thầy giáo để mừng thọ thầy, họ dâng biếu thầy những cuốn sách quý; các môn sinh đồng thanh dạ ran cùng theo thầy tới thăm cụ đồ đã dạy thầy.
- Đọc phần còn lại và nêu nội dung của bài.
Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Nghĩa thầy trò
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN

Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung:
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Bài văn chia thành 4 đoạn:

* Đoạn 1: Hội thổi cơm thi ... bờ sông Đáy xưa.

* Đoạn 2: Hội thi bắt đầu ... thổi cơm .

* Đoạn 3: Mỗi người nấu cơm...người xem hội .

* Đoạn 4: Đoạn còn lại .
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Các đội vừa thổi cơm vừa đan xen nhau uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội.
Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa.
Nội dung:
trẩy quân,
,
bóng nhẫy
thoăn thoắt
, vót
, cổ vũ
/
/
/
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung:
trẩy quân ,
,
bóng nhẫy
thoăn thoắt
, vót
, cổ vũ
1- Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ?
Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các
cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên
bờ sông Đáy xưa.
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung:
trẩy quân ,
,
bóng nhẫy
thoăn thoắt
,vót
, cổ vũ
- bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc
2- Kể lại việc lấy lửa trước khi nấu cơm ?
Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của
bốn đội nhanh như sóc leo lên bốn cây chuối bôi mỡ
bóng nhẫy để lấy nén hương cắm trên ngọn đem xuống,
châm vào ba que diêm cho cháy thành ngọn lửa và bắt
đầu thổi cơm.
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung:
trẩy quân ,
,
bóng nhẫy
thoăn thoắt
,vót
, cổ vũ
- bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc
3- Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội
thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau.
Trong khi một người lấy lửa, các thành viên khác mỗi người một việc :
- Người vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông.
- Người nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo.
- Người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm, các đội vừa đan xen uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ của người xem.
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung:
trẩy quân ,
,
bóng nhẫy
thoăn thoắt
,vót
, cổ vũ
- bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc
- mỗi người một việc, họ phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.
4- Tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là “niềm tự
hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng”?
- Vì giật giải trong cuộc thi là bằng chứng cho thấy đội thi tài giỏi, khéo léo.
- Vì giải thưởng là sự nỗ lực, sự đoàn kết của đội.
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung:
trẩy quân ,
,
bóng nhẫy
thoăn thoắt
,vót
, cổ vũ
- bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc
- mỗi người một việc, họ phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.
- Việc giật giải trở thành niềm tự hào đối với dân làng.
Nêu nội dung của bài.
Thứ tư ngày 02 tháng 3 năm 2011
Tập đọc
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Nội dung:
trẩy quân ,
bóng nhẫy
thoăn thoắt
, vót
, cổ vũ
- bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc
- mỗi người một việc, họ phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.
- Việc giật giải trở thành niềm tự hào đối với dân làng.
Qua việc miêu tả lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, tác giả thể hiện
tình cảm yêu mến và niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ truyền
trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc.
Thứ tư ngày 02 tháng 03 năm 2011
Tập đọc
HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN

Luyện đọc diễn cảm :
Hãy nêu cách đọc toàn bài ?
-Toàn bài đọc với giọng kể linh hoạt: đoạn 2 đọc giọng dồn dập, náo nức, đoạn 3 đọc với giọng khoan thai thể hiện không khí vui tươi, náo nhiệt của hội thi và tình cảm yêu mến của tác giả với một nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt, văn hóa của dân tộc. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả như: lấy lửa, nhanh như sóc, thoăn thoắt, bôi mỡ bóng nhẫy, leo lên, tụt xuống,...
Thứ tư ngày 02 tháng 03 năm 2011
Tập đọc
HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN

Luyện đọc diễn cảm :
Hoäi thi baét ñaàu baèng vieäc laáy löûa. Khi tieáng troáng hieäu vöøa döùt, boán thanh nieân cuûa boán ñoäi nhanh nhö soùc, thoaên thoaét leo leân boán caây chuoái boâi môõ boùng nhaãy ñeå laáy neùn höông caém ôû treân ngoïn. Coù ngöôøi leo leân, tuït xuoáng, laïi leo leân …Khi mang ñöôïc neùn höôùng xuoáng, ngöôøi döï thi ñöôïc phaùt ba que dieâm ñeå chaâm vaøo höông cho chaùy thaønh ngoïn löûa. Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi trong ñoäi, moãi ngöôøi moät vieäc. Ngöôøi thì ngoài voùt nhöõng thanh tre giaø thaønh nhöõng chieác ñuõa boâng. Ngöôøi thì nhanh tay giaõ thoùc, giaàn saøng thaønh gaïo, ngöôøi thì laáy nöôùc vaø baét ñaàu thoåi côm.
lấy lửa
nhanh như sóc
thoăn
thoắt
bôi mỡ bóng nhẫy
leo lên
tụt xuống
lại leo
lên
châm
ngọn
lửa
mỗi người một
việc
vót
đũa bông
giã thóc
giần sàng
lấy nước
thổi cơm
Nội dung:
Qua việc miêu tả lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân,
tác giả thể hiện tình cảm yêu mến và niềm tự hào
đối với một nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn
hóa của dân tộc.
Thứ tư ngày 02 tháng 03 năm 2011
Tập đọc
HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN

Các em về nhà học bài xem trước bài :Tranh làng Hồ
 
Gửi ý kiến