Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:46' 25-02-2009
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các quý thầy cô về dự giờ!

1
* Giáo viên thực hiện: Trần Thị Huyền
* Học sinh lớp: 12B5
THPT Lê Lợi.
Kiểm tra bài cũ
?Xỏc d?nh cỏc vựng nụng nghi?p ? nu?c ta? Nờu s? khỏc nhau trong chuyờn mụn hoỏ nụng nghi?p gi?a Tõy Nguyờn v Trung du v mi?n nỳi B?c B?? Nguyờn nhõn c?a s? phõn hoỏ dú?
2
CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP.
3
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
1 . Cơ cấu công nghiệp theo ngành
2.Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ
3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế
4
Hình 26.1. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế theo 3 nhóm ngành (%)
Bài 26 . Cơ cấu ngành công nghiệp
? Quan sát bi?u d? , nghiên cứu SGK
và trả
lời các câu
hỏi sau.
? Nêu khái
niệm
cơ cấu ngành
công
nghiệp?
5
1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
83.2
11.2
5.6
79.9
13.9
6.2
Năm 1996
Năm 2005
CN chế biến
CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước
CN khai thác
6
Khái niệm: Cơ cấu CN theo ngành thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành, nhóm ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành CN.
1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành
-
-
-
-
-


Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành
? Chứng minh cơ cấu ngành Công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?
Co c?u ngnh cụng nghi?p
5
a. Cơ cấu: Co c?u ngành công nghiệp của nước ta khá đa dạng với khá đầy đủ các ngành CN quan trọng thuộc 3 nhóm chính: + CN khai thác (4 ngnh)
+ CN chế biến (23 ngnh)
+ CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.(2 ng)
7
Công nghiệp VLXD
Công nghiệp chế biến thuỷ sản
? Đây là hình ảnh của những ngành Công nghiệp nào
8
Công nghiệpDệt may
Khai thác dầu khí
Công nghiệp cơ khí
Nhà máy lọc dầu Dung Quất
9
Công nghiệp năng lượng
Công nghiệp hoá chất
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
10
Trong cơ cấu ngành CN nổi lên một số ngành CN trọng điểm:
? Nêu tên các ngành công nghiệp trọng điểm?
CN năng lượng.
CN chế biến lương thực - thực phẩm.
CN dệt - may.
CN hóa chất - phân bón - cao su.
CN vật liệu xây dựng.
CN cơ khí - điện tử.
?Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm ?

- Có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao;
- Tác động mạnh đến các ngành kinh tế khác;
- Có giá trị xuất khẩu.
Ngành Công nghiệp trọng điểm là ngành:
Hình 26.1. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế theo 3 nhóm ngành (%)
Bài 26 . Cơ cấu ngành công nghiệp
? Quan sát biểu đồ, nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xu?t công nghiệp của nước ta?
11
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
b. Xu hướng: C¬ cÊu ngµnh CN n­íc ta cã sù chuyÓn dÞch râ rÖt nh»m thÝch nghi víi t×nh h×nh míi:
- T¨ng tØ träng c¸c ngµnh CN chÕ biÕn.
- Gi¶m tØ träng nhãm ngµnh CN khai th¸c vµ CN s¶n xuÊt, ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt, n­íc;
83.2
11.2
5.6
79.9
13.9
6.2
Năm 1996
Năm 2005
CN chế biến
CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước
CN khai thác
12
? Nªu c¸c ®Þnh h­íng hoµn thiÖn c¬ cÊu ngµnh C«ng nghiÖp n­íc ta?
c. Dịnh hướng hoàn thịên cơ cấu ngành Công nghiệp:
Xây dựng cơ cấu linh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam, thích ứng với nền kinh tế thế giới.
Đẩy mạnh phát triển các ngành mũi nhọn và trọng điểm.
Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ.
13
Bài 26 . Cơ cấu ngành công nghiệp
2. Cơ cấu Công nghiệp
theo lãnh thổ
?Quan sát bản đồ CN và bảng số liệu: Trình bày sự phân hóa lãnh thổ CN nước ta ? Vì sao có sự phân hóa đó?
Bài 26 . Cơ cấu ngành công nghiệp
14
b. Nhân tố tác động:
+ VÞ trÝ ®Þa lÝ. + D©n c­ vµ nguån lao ®éng.
+ Tµi nguyªn m«i tr­êng. + C¬ së vËt chÊt, nguån vèn...
Đặc điểm: Có sự phân hóa:
Ho¹t ®éng CN tËp trung chñ yÕu ë mét sè khu vùc: + §B s«ng Hång vµ phô cËn…
+ §«ng nam Bé
+ Duyªn h¶i miÒn Trung
- Vïng nói, vïng s©u, vïng xa CN chËm ph¸t triÓn, ph©n bè ph©n t¸n, rêi r¹c
Những vùng có tỉ trọng CN lớn: Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, ĐB sông Cửu Long
15
2. Cơ cấu Công nghiệp theo lãnh thổ
Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
3. Cơ cấu Công nghiệp theo thành phần kinh tế
Sơ đồ Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế
? Căn cứ vào sơ đồ trên, nhận xét về cơ cấu ngành công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta ?
? Xu hướng chuyển dịch của các thành phần?
a. D?c di?m:
+ Cơ cấu CN theo TPKT đã có những thay đổi sâu sắc.
+ Các TPKT tham gia vào hoạt động CN ngày càng được mở rộng.
16
Năm 2000
Năm 2005
Tỉ trọng trong giá trị sản xuất công nghiệp
của các khu vực ở nước ta
Xu h­íng chung:
- Gi¶m tØ träng khu vùc Nhµ n­íc.
- T¨ng tØ träng khu vùc ngoµi Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.
17
Câu 1. Vùng có giá trị sản lượng CN lớn th? nhỡ cả nước là:
A. Đông Nam Bộ
B. Đồng bằng sông Hồng
C. Đông bằng sông Cửu Long
D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 2. Đặc điểm nào không đúng về ngành CN trọng điểm:
A. Có thế mạnh lâu dài;
B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao;
C. Có tác động mạnh đến các ngành kinh tế khác;
D. Gắn bó chặt chẽ với nguồn vốn nước ngoài.
Củng cố
18
Ư
N
Ư

C
N
G
O
Đ

U
T
T
T
R
Ì
V
T
R

N
À
G
T

T
H
E
N
C
H

T
D
U
N
G
Q
U

T
Đ
A
D

N
G
I

U
S
Â
Đ

U
T
Ư
C
H
I
N

N
G
B
I

N
C
A
N
G
Ô
M
B

Đ
U
Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản xuất của
công nghiệp nước ta là khu vực có vốn…? (14 ký tự)
2. Thành phố được coi là trung tâm hóa chất lớn của
nước ta? (7 ký tự)

I
3. Từ dùng để chỉ sự đóng góp trong cơ cấu của các ngành kinh tế, thành phần kinh tế? (7 ký tự)
4. Khu vực nhà nước giảm dần về số lượng doanh nghiệp, thu hẹp phạm vi hoạt động trong một số ngành nhưng vẫn giữ vai trò quyết định đối với những ngành nào? (8 ký tự)
5. Nhà máy lọc dầu đầu tiên của nước ta có tên là gì ?
(6 ký tự)
6. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta mang đặc điểm này?
(6 ký tự)
7. Đây là một trong những hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp và đưa công nghiệp Việt Nam phát triển vững chắc? (13 ký tự)
8. Các trung tâm công nghiệp thường gắn liền với vị trí này? (8 ký tự)
9. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta là vùng nào ? (9 ký tự)
19
Dặn dò:
Làm các bài tập trong SGK và Tập bản đồ.
Chuẩn bị bài mới:
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm.

20
Xin cảm ơn quý thầy cô và tập thể lớp!


Chúc các quý thầy cô , các em học sinh mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !
21
Hà Nội:
Cơ khí - Địên tử,
Dệt - thực phẩm,
Luyện kim đen, Ôtô, VLXD,
Hóa chất
Đồng bằng sông Hồng
và phụ cận
? Ch?ng minh DBSH v vựng ph? c?n l khu v?c t?p trung CN l?n nh?t?
Co c?u ngnh CN ? H N?i?
15
22


Đông Nam Bộ
? T?i sao Dụng Nam B? l?i l noi cú dúng gúp CN cao nh?t?
? Cơ c?u ngnh CN ? Thnh ph? H? Chớ Minh?

g
TP Hồ Chí Minh:
Cơ khí - Địên tử,
Dệt-thực phẩm,
Luyện kim , Ôtô, đóng tàu,
VLXD,Hóa chất

23
No_avatar

Cám on ban Huyen - bai soan cua ban hay lăm - chuc ban co nhieu GA hay hon nua !

 

 
Gửi ý kiến