Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Tâm
Ngày gửi: 13h:07' 13-09-2011
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 358
Số lượt thích: 0 người
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
câu hỏi Kiểm tra bài cũ
Câu1: Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ TN trong việc thực hiện mục tiêu CNH - HĐH đất nước?
Đáp án
Câu1: - Là lực lượng nòng cốt
- CNH - HĐH là mục tiêu phấn đấu của thế hệ trẻ
- Họ trẻ, khoẻ, được đào tạo toàn diện

Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
Nhóm1: Trong thư đồng chí Tổng Bí thư có nhắc đến nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra như thế nào?
Nhóm2: Tại sao đồng chí Tổng Bí Thư lại cho rằng: Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là "trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn." của thế hệ trẻ thanh niên ngày nay?
Nhóm 3: Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước qua bài phát biểu của đỗng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ?
Nhóm 4: Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư đòi hỏi thanh niên phải học tập, phải rèn luyện những gì và như thế nào?
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
I-Đặt vấn đề
1.Đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ ra:
-Phát huy sức mạnh của dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy manh CNH ,HĐH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
-Vì mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
-Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo tiền đề để trở thành nước song nghiệp theo hướng hiện đại.
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
2.Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là "Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn." của thế hệ thanh niên ngày nay vì:
-ý nghĩa cuộc sống mỗi người là tự vươn lên, gắn với xã hội, quan tâm tới mọi người, nhân dân và tổ quốc.
-Là mục tiêu phấn đấu cảu thế hệ trẻ trở thành lực lượng xung kích.
-Vai trò cống hiến của trẻ cho đất nước
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
3.Vai trò và vị trí của thanh niên:
-Thanh niên đảm đương trách nhiệm của lịch sử, mỗi người vươn lên tự rèn luyện.
-Là lực lượng lòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.
-Quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển.
-Thực hiện thắng lợi CNH, HĐH
4.Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay:
-Lao động, học tập vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học.
-Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, có lòng yêu nước nồng nàn.
-Sống tình nghĩa thuỷ chung với gia đình, bạn bè, biết ơn người có công, thương người nghèo khó.
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
* Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
Bài tập: Hãy trình bày vào ô trống để thấy được sự thay đổi trước khi thực hiện với sau khi thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Chuyển sang kinh tế hậu công nghiệp, xây dựng, phát triển kinh tế tri thức
Trong cuộc sống xã hội và sản xuất vật chất lạc hậu, manh mún
Năng suất lao động tăng cao, đời sống vật chất và tinh thần nâng cao
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
2. ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
- Tạo tiền đề phát triển mọi mặt: Kinh tế, xã hội, con người
- Là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nên chủ nghĩa xã hội.
- Để thực hiện lý tưởng " dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh"
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
thảo luận nhóm(3phút).
Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
3. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị; Rèn luyện sức khoẻ và các kĩ năng, phát triển năng lực.
- Tham gia lao động sản xuất, hoạt động chính trị - xã hội để bảo vệ và phát triển đất nước.
- Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó.
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
2. ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
3. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
III. Bài tập
1.Bài tập 1(SGK)
Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước?
Đáp án:
Vì tuổi trẻ, sức khoẻ, năng động, sáng tạo, trí tuệ và giàu nghị lực. Đảm bảo được yêu cầu, hoàn thành được nhiệm vụ CNH, HĐH đất nước.
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
2. ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
3. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
4. Nhiệm vụ củaTN; HS trong sự nghiệp CNH - HĐH?
+ Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện.
+ Xác định lý tưởng đúng đắn
+ Có kế hoạch học tập và rèn luyện
5. Phương hướng phấn đấu của mỗi ccán nhân?
III. Bài tập
1. Bài tập 1(SGK)
2. Bài tập 2(SGK)
Em hãy nêu vài tấm gương về thanh niên đã phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây cũng như hiện nay?Em học được gì ở họ?

Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
2. ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
III. Bài tập
1. Bài tập 1(SGK)
2. Bài tập 2(SGK)
Đáp án
- Tấm gương thanh niên trước đây có: Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc...Với tình yêu tổ quốc, sự hy sinh cao cả cho đất nước
- Tấm gương thanh niên ngày nay: Nguyễn Thị Nhẫn (1981), quê Hồng Giang- Lục Ngạn- Bắc Giang. Vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp quê hương.

Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
*Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?
*ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Tiết 20
bài 11: trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Bai
bài hát: khát vọng tuổi trẻ
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
câu hỏi củng cố
Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
Đáp án
Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước là:
- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị; Rèn luyện sức khoẻ và các kĩ năng, phát triển năng lực.
- Tham gia lao động sản xuất, hoạt động chính trị - xã hội để bảo vệ và phát triển đất nước.
- Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó.
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
Hướng dẫn học tập ở nhà
+ Tìm thêm bài hát, bài thơ, bài văn, tranh ảnh, báo... về tuổi trẻ thanh niên trong sựs nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
Phạm Thành Luấn
Trường THCS Sa Lý
phóng sự về phong trào thanh niên tình nguyện mùa đông năm 2008
Câu hỏi: Qua đoạn phóng sự trên em có nhận xét gì về trách nhiệm của thanh niên Lục Ngạn
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước?
tình nguyện mùa động
Giáo dục công dân 9 Tiết 20
 
Gửi ý kiến