Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lop 6: Grammar practice: ôn tập theo sơ đồ tư duy

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Anh Bao
Ngày gửi: 21h:41' 14-11-2011
Dung lượng: 917.5 KB
Số lượt tải: 588
Số lượt thích: 0 người
Good afternoon
1. Choose the best answer
I ……… up at six
to get B. get C. gets
2. What …….. you …….. after school ?
do/ does B. does/ do C. do/ do
3. What time does Ba…………… to school?
go B. to go C. goes
4…………. is your name ?
Where B. How C.What
5. We have English ………. Tuesday and Friday.
on B. at C. in
6. It’s half ………………. ten (It’s 10.30)
A. to B. a quarter C. past
B
C
A
C
C
A
Period 30

Grammar Practice
Things you do
Every day
Every day

Every everning
I get up
I brush teeth
I have breakfast
I go to school
Every morning
I play games

I do the housework
I do homework
I watch TV
Every afternoon
Activity 1: Complete the sentences. Use the present simple tense (Pairworks)

get
get
do
have
have
does
have
get
gets
has
do
go
go
does
go
goes
Do
wash
wash
Does
wash
washes
do
go
go
Present simple tense
Thì hiện tại đơn

Thể khẳng
định

I/you/we/they +V(không chia)
He/she/it + V (s/es)
I/you/we/they+ don’t +V
He/She/It+ doesn’t + V

Thể phủ
định
Do +I/you/we/they + V..?
Does he/she/it + V…?

Thể nghi
vấn
I get up at 6.00
He gets up at 6.00
I don’t get up at 6.30
He doesn’t get up at 6.30
Do you get up at 6.30? - No, I don’t
Does he get up at 6.00? - Yes, he does.
It’s ten fifty
It’s ten to eleven
It’s ten ten
It’s ten fifteen
It’s a quarter past ten
It’s ten thirty
It’s half past ten
It’s ten forty-five
It’s a quarter to eleven
It’s ten o’clock
a
b
c
d
e
f
Activity 3: Ask and answer about time
Hỏi và trả lời về thời gian
Adjectives:Tính từ
to
big (a):
small (a):
nhỏ
a/ Is your school small? (x)/ big
No, it isn’t. It’s big.
b/ Is your house big ? (v)
Yes, it is.
Activity 3: Complete the sentences with question words (Pair work)
Where
How
Which
What
Where
a, ……………….. do you live ? ( What - How - Where )
I live in Thanh Xuong
b,………many classrooms are there in your school? (What -How - When )
There are 17 classrooms.
c, ………………. class is Hoa in ? ( What -Which - When )
She is in class 6A.
d,……………. is your name ? (Where - What - When )
My name is Hoa.
e,………………. does your father work ? ( What - How - Where )
He works in the factory.
f,……………. do we have English ? ( When - How - Where )
We have it on Monday, Wednesday and Friday
When
Wh- questions
Từ để hỏi
What
Where
How
Which
When
What is your name?
-What is this? / What are those?
-What do you do?
……………..
Where is your school?
-Where do you live?
……………..
How are you ?
-How old is Hoa?
-How many people are there in …?
……
Who
Activity 4: Classes – tiết học
Nói: Các môn học và các ngày trong tuần

Ex: Math/ Monday and Friday
When do you have Math?
We have it on Monday and Friday
Ex: Monday/ Math, History, Physics..
Which classes do you have on Monday?
We have Math, History and Physics…
When do you have + môn học ?
We have it on + ngày trong tuần
Which classes do you have on+ ngày trong tuần ?
We have + môn học
What time do you get up ?
I get up at 6.00
-go to school / have lunch…………
Do you go to school at 6.00 ?
Yes, I do. / No, I don’t.
Does Ba go to bed at 10.00 ?
Yes, he does. / No, he doesn’t
Production:
Choose the best answer. ( Pairworks)
1. What time …… Ba …… up ? -He gets up at six.
A.do/get B.do/gets C.does/get D.does/gets
2. Minh …………….. teeth at six ten.
A.brush B.brushs C.to brush D.brushes
3. We have Math …………………….. Monday and Tuesday
A.in B.at C.to D.on
4. …………does Mr Vinh work? He works at Thanh Xuong school.
A.Where B.Who C.What D.How
5. ……….. Mai take a shower?
A.Is B.Are C.Does D. Do
6. Yes. She ……………..a shower every morning.
A.take to B.take C.to take D.takes
C
D
A
D
D
C
Consolidation:
1.
2.
Present simple tense
Time / What time do/does + S + V……..?
3. Wh- questions
4. Subjects and days of the week
Homework:
Do exercises in the workbook
Prepare Unit 6
………………
 
Gửi ý kiến