Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Bản vẽ lắp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đình Dựng
Ngày gửi: 13h:30' 09-01-2012
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS VAN LUƠNG
MÔN CÔNG NGHỆ 8
GV:Trần Đình Dựng
TẬP THỂ HỌC SINH
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết tên gọi hình chiếu và vị trí hình cắt?
-Hình chiếu Bằng
-Hình cắt ở vị
trí chiếu đứng
Kích thước chung của chi tiết gồm những kích thước nào?
R39
50
140
Kích thước xác định khoảng cách hai lỗ là kích thước nào?
110
Em hãy cho biết hai chi tiêt trên có đặc điểm gì chung?
Hai chi tiêt đều có ren
Ký hiệu M10 trên bu lông có ý nghĩa gì?
M10: Ren hệ mét có đường kính ren d=10
Để bu lông lắp được với đai ốc thì trên đai
ốc phải có ký hiệu gì? Vì sao?
-Đai ốc ký hiệu M10.
-Vì hai chi tiết có ren muốn lắp được với nhau phải đảm bảo cùng ký hiệu ren Hoặc cùng loại ren và có đường kính bằng nhau
Bu lông M10
Đai ốc
Tiết 11
Bài 13 : BẢN VẼ LẮP
Tiết 11 - Bài 13 : BẢN VẼ LẮP
I.Nội dung bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp bộ vòng đai
Thế nào là bản vẽ lắp?
1.Khái niệm: Là bản vẽ diễn tả hình dạng,
kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan
giữa các chi tiết máy của sản phẩm.
Bản vẽ lắp dùng để làm gì?
2. Cụng d?ng: L ti li?u dựng trong thi?t k?,
l?p rỏp v s? d?ng s?n ph?m.
3. N?i dung
Chú ý
1.Cho phép vẽ một phần hình cắt(hình cắt cục bộ) ở trên hình chiếu
2.Kích thước chung: Kích thước chiều dài, chiều cao, chiều rộng của sản phẩm
3. Kích thước lắp: Kích thước chung của 2 chi tiết ghép lại với nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren…
4. Vị trí các chi tiết: Mỗi chi tiết được tô màu để xác định vị trí của nó trên bản vẽ(h13.3)
5.Trình tự tháo lắp: Ghi số chi tiết theo trình tự tháo lắp
Bản vẽ lắp bộ vòng đai
Thảo luận nhóm
Nhóm I: Bản vẽ lắp gồm những hình biểu diễn nào? Nó diễn tả những chi tiết nào?
Nhóm 2: Em hãy xác định vị trí các chi tiết trên bản vẽ?
Nhóm 3: Các kích thước ghi trên bản vẽ gồm những kích thước nào?
Nhóm 4:
?Bảng kê gồm những nội dung gì?
?Khung tên gồm những nội dung gì?
Hình biểu diễn
?Bản vẽ lắp gồm những hình biểu diễn nào?
?(Gồm hình chiếu đứng cú cắt cục bộ và hình chiếu bằng)
?Hình chiếu diễn tả chi tiết nào?

1. Vòng đai
2.Đai ốc
3 Vòng đệm
4.Bu lông


?(Vòng đai(1), Đai ốc(2),
Vòng đệm(3), Bulông(4)
Em hãy nêu vị trí các chi tiết trên bản vẽ?
Đai ốc -> Vòng đệm ->
Bu lông-> Vòng đai
Kích thước
?Kích thước ghi trên bản vẽ có những kớch thước nào?
Gồm :
Kích thước chung
Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết
Kích thước lắp giữa các chi tiết
Bảng kê?Bảng kê gồm những nội dung gì?
Gồm :
Tên gọi chi tiết
Số lượng chi tiết
Khung tên?Khung tên ghi những nội dung gì?
Gồm :
- Tên gọi sản phẩm
Tỉ lệ bản vẽ

Nội dung bản vẽ lắp
1.Khái niệm: Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm
2. Công dụng: Là tài liệu dùng trong thiết kế,
lắp ráp và sử dụng sản phẩm.
3. Nội dung
Tiết 11 - Bài 13 : Bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp
Hình biểu diễn
Kích thước
Bảng kê
Khung tên
II. Đọc bản vẽ lắp
Đọc bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp bộ vòng đai
- Tên gọi sản phẩm
- Tỉ lệ bản vẽ
- Bộ vòng đai
- 1:2
Tên gọi chi tiết và
số lượng chi tiết
- Vòng đai (2)
- Đai ốc (2)
- Vòng đệm (2)
- Bu lông (2)
Tên gọi hình chiếu
và hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng
có cắt cục bộ
Kích thước chung
Kích thước lắp giữa
các chi tiết
- Kích thước xác định
khoảng cách giữa các
chi tiết
- 140, 50, 78
- 10

- 50, 110

Vị trí của các chi tiết
Đai ốc -> Vòng đệm ->
Bu lông-> Vòng đai
Trình tự tháo lắp

Công dụng của sản
phẩm
- Tháo chi tiết: 2-3-4-1
- Lắp chi tiết: 1-4-3-2
- Ghép nối chi tiết hình
trụ với chi tiết khác
Hoạt động nhóm
- Tên gọi sản phẩm
- Tỉ lệ bản vẽ
Tên gọi chi tiết và
số lượng chi tiết
Tên gọi hình chiếu
và hình cắt
Kích thước chung
Kích thước lắp giữa
các chi tiết
- Kích thước xác định
khoảng cách giữa các
chi tiết
Vị trí của các chi tiết
Trình tự tháo lắp

Công dụng của sản
phẩm
?Hãy nêu tên gọi sản phẩm ?

Khung tên
-Tên gọi sản phẩm:
Bộ vòng đai
?Tỷ lệ bản vẽ của bản vẽ lắp bộ vòng đai l bao nhiờu?
-Tỉ lệ bản vẽ: 1:2
?Hãy nêu tên gọi và số lượng chi tiết của bộ vòng đai?
Bảng kê
-Đai ốc (2), Vòng đệm(2), Bu lông(2), Vòng đai(2)
?Hãy nêu tên gọi hình chiếu, hình cắt của bản vẽ lắp của bộ vòng đai?
Hình biểu diễn
-Hình chiếu đứng có cắt cục bộ
-Hình chiếu bằng
140
50
110
10
50
78
Hãy nêu kích thước chung của sản phẩm?
-Kích thước chung:78,140,50
? Hãy nêu kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết?
-Kích thước xác định
Khoảng cách giữa các
chi tiết là: 50,110
? Kích thước lắp giữa
các chi tiết là gì?
-Kích thước lắp giữa
các chi tiết là:M10
?Hãy nêu vị trí của các chi tiết trên bản vẽ?
Đai ốc -> Vòng đệm ->
Vòng đai -> Bu lông

?Em hãy nêu trình tự tháo
và lắp và công dụng của bộ vòng đai?
- Tháo chi tiết: 2-3-4-1
- Lắp chi tiết: 1-4-3-2
- Ghép nối chi tiết hình
trụ với chi tiết khác
Hoạt động nhóm
- Tên gọi sản phẩm
- Tỉ lệ bản vẽ
Tên gọi chi tiết và
số lượng chi tiết
Tên gọi hình chiếu
và hình cắt
Kích thước chung
Kích thước lắp giữa
các chi tiết
- Kích thước xác định
khoảng cách giữa các
chi tiết
Vị trí của các chi tiết
Trình tự tháo lắp

Công dụng của sản
phẩm
- Bộ vòng đai
- 1:2
- Vòng đai (2)
- Đai ốc (2)
- Vòng đệm (2)
- Bu lông (2)

- 140, 50, 78
- M10

- 50, 110

- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng
có cắt cục bộ
Đai ốc -> Vòng đệm ->
Vòng đai -> Bu lông
- Tháo chi tiết: 2-3-4-1
- Lắp chi tiết: 1-4-3-2
- Ghép nối chi tiết hình
trụ với chi tiết khác
Bài tập củng cố
Khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng nhất :
Câu 1: Nội dung nào sau đây không có trong bản vẽ lắp ?
A
Hình biểu diễn
B
Kích thước
C
Yêu cầu kỹ thuật
D.
Khung tên
Câu 2 : Bước nào sau đây không có trong trình tự đọc
bản vẽ chi tiết ?
A
Khung tên
B
Bảng Kê
C.
Tổng hợp
D
Phân tích chi tiết
Câu 3: Kích thước chung của sản phẩm bao gồm ?
A
Chiều cao
B
Chiều rộng
C
Chiều dài
D
Cả A ,B,C
Hướng dẫn về nhà
1.Tự rèn luyện đọc lại bản vẽ lắp hình 13.1
2.Mỗi nhóm chuẩn bị một bộ ròng rọc và tự tìm hiểu công dụng của bộ ròng rọc trong thực tế
3. Kẻ trước mẫu bảng 13.1vào tờ giấy A4 ( Không ghi nội dung đọc bản vẽ lắp bộ vòng đai)
Chân thành cảm ơn quí thầy cô giáo và các em!
 
Gửi ý kiến