Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 9. A first-aid course

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thuỳ Trang
Ngày gửi: 22h:07' 13-01-2012
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 820
Số lượt thích: 0 người
Unit 9: A first-aid course
Lesson 4: Write
ENGLISH 8
Happy Teacher’s
day
On
birthday
20 / 11
1/1/2012
Tet
24 / 12
TOPIC : congratulatory cards
8 / 3
1
10
9
8
7
2
3
4
5
6
PELMANISM
Unit 9: A first-aid course
Lesson 4: Write
Wednesday, January 11th, 2012
NEW WORDS :
- come out of (somewhere) (phr.):
rời khỏi(nơi nào)
- (to) cheer (s.o) up :
- (to) come over :
- (to) contact :
to make (s.o) feel happy
đến, ghé qua
liên hệ , tiếp xúc
làm ai phấn khởi / vui
Eg: Yesterday Ha came over to my house
- thank-you note (n) :
thư cảm ơn (ngắn)
t
n
a
h
t
k-you
note
a
e
e
h
c
r
. up
e
u
m
o
over
c
k
o
n
t
a
c
c
t
Dear Hoa,
Thank you very much for the flowers you sent (send) me while I (1)......... in the hospital. They (2) ........ beautiful and they really (3)............. to cheer me up.
I (4)......... out of the hospital on Monday morning.
Now I (5)......... very bored. Will you come over to my place on the weekend ? I`d love to see you.
I (6) ........................ you on Friday afternoon.
Your friend,
Nga
1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets
(be)
(be)
(help)
(come)
(be)
(phone)
will phone
came
were
am
helped
was
Answer questions:
1. What did Hoa send Nga?
Dear Hoa,
Thank you very much for the flowers you sent me while I was in the hospital. They were beautiful and they really helped to cheer me up. I came out of the hospital on Monday morning.
Now I am very bored. Will you come over to my place on the weekend ? I`d love to see you.
I will phone you on Friday afternoon.
Your friend,
Nga
2. When?
3. What were the flowers like?
4. How did Nga feel when she received them?
5. How did Nga feel later?
6. Did she want to invite Hoa to somewhere?
7. If so, when?
8. How did she contact Hoa?
2. Write a thank-you note to a friend. Invite your friend to go on a picnic with you. Arrange to contact your friend. Use the following questions to guide your writing.
Phần này cho hs viết cá nhân, có 2 – 4 em viết lên giấy lớn để sữa mẫu cho cả lớp
1. flowers / a card / a present …
2. on birthday / at Christmas / on New year …
3. beautiful / great / wonderful ...
4. happy / excited …
5. bored / fine / unhappy…
6. go on a picnic
7. on the weekend / Sunday morning…
8. phone / call …
Dear …………,
Thank you very much for …………………. you sent me ………………………. They/It were/was ………………and they/It really helped to cheer me up. I felt very ……………
Now I am very ………………… Will you ……………………… with my family………………..? I’d love to see you.
I will ……… you ……………..
Your friend,
…………….
3. Use the same format to write another letter to another friend for other occasions.
Phần này nếu cho hs viết tại lớp sẽ không kịp giờ, mình viết sẵn 2 lá thư cảm ơn và cắt các câu ra, sau đó cho 2 đội order các câu này lại thành 1 lá thư hoàn chỉnh. Từ đó cho hs nhận xét và rút ra bản đồ tư duy. Sau đó hướng dẫn hs thay thế các gợi ý để có nhiều lá thư khác vào những dịp khác.
Thầy, cô xem nếu có chỗ nào chưa đúng thì góp ý cho em với. Thanks.
?Learn new words in the lesson.
Write a thank-you note in your notebook.
? Prepare lesson 5 Language focus for next period.

Homework :
Thank you for your attention!
See you again
Avatar

Mỉm cười

No_avatar

bai nay hoi zo ay, can sag tao hon

No_avatar

bài gì đâu mà trừ dín đùm d9ùm duoc ko được con khỉ kho j het

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓