Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thiết lập mẫu sổ sử dung thiết bị dạy hoc

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Tiến Thành
Ngày gửi: 09h:32' 17-01-2012
Dung lượng: 279.5 KB
Số lượt tải: 944
Số lượt thích: 0 người
UBND THỊ HUYỆN LAI VUNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẬP HUẤN
KỸ NĂNG LÀM HỒ SƠ, SỔ SÁCH
CÔNG TÁC THIẾT BỊ
NĂM HỌC: 2010 - 2011
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, NGHIỆM THU, QUẢN LÝ SÁCH, THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI CƠ SỞ
CÁC QUY TRÌNH CẦN THỰC HIỆN:
1/ Quy trình phân bổ sách- thiết bị
2/ Quy trình tiếp nhận, nghiệm thu:
a/ Thủ trưởng đơn vị ra Quyết định thành lập Ban nghiệm thu, kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản.
b/ Thành lập tổ công tác thiết bị năm học.
c/ Tiếp nhận tài sản( nhận sách, thiết bị dạy học…..)
c1/ Tổ chức tiếp nhận – nghiệm thu
c2/ Ra Quyết định giao tài sản về các Phòng chức năng
c3/ Công việc của cán bộ phụ trách phòng bộ môn( hay cán bộ thiết bị)
b4/ Thực hiện chế độ báo cáo và gửi biên bản giao nhận tài sản
3/ Quy trình yêu cầu thực hiện bảo hành


CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

1/ Các loại sổ quản lý tài sản cần phải có trong phòng bộ môn,phòng thiết bị…..
1.1/ Sổ thiết bị giáo dục
1.2/ Sổ sử dụng thiết bị- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị
1.3/ Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỔ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC

TRƯỜNG:……………………………………
HUYỆN(QUẬN)……………………………….
TỈNH (THÀNH PHỐ):………………………..
SỔ
THIẾT BỊ GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG:……………………………………
HUYỆN(QUẬN)……………………………….
TỈNH (THÀNH PHỐ):………………………..
NGÀY LẬP SỔ
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
GIẢI THÍCH LÝ DO GIẢM THIẾT BỊ GIÁO DỤC
NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC
(Kể từ ngày lập sổ)
NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC
(Kể từ ngày lập sổ)
Bộ:………………………..
Đơn vị:……………………
SỔ THEO DÕI
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

Năm:………………..

Tên đơn vị, Phòng, Ban( Hoặc người sử dụng)…………….......................
Loại tài sản cố định, công cụ dụng cụ:……………………………………

Người ghi sổ Kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁPSỔ

LƯU HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

(SỬ DỤNG CHO QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC)TRƯỜNG:…………………………………..
HUYỆN, THỊ (THÀNH PHỐ):……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP


SỔ

LƯU HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

(SỬ DỤNG CHO QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC)TRƯỜNG:…………………………………. HUYỆN, THỊ (THÀNH PHỐ):…………….
NGÀY LẬP SỔ
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
NĂM HỌC: 20…… – 20……
………........., ngày…….. tháng……… năm 20……..
DUYỆT CỦA BGH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
CÁC LOẠI HỒ SƠ LƯU
1/ Quyết định thành lập Tổ công tác thiết bị dạy học của năm học
2/ Quyết định thành lập ban tiếp nhận nghiệm thu thiết bị dạy học của năm học
3/ Quyết định giao tài sản thiết bị( BGH) đơn vị
4/ Các công văn hướng dẫn liên quan đến việc tiếp nhận, nghiệm thu, tập huấn, bảo quản, bảo hànhTBDH
5/ Các văn bản hướng dẫn về thiết bị dạy học, phòng bộ môn của Bộ, Sở
6/ Biên bản nghiệm thu, danh mục kèm theo biên bản nghiệm thu thiết bị
7/ Biên bản kiểm kê, biên bản thanh lý tài sản…..hằng năm
8/ Biên bản giao tài sản( trường hợp có thay đổi người phụ trách hoặc thay đổi cán bộ quản lý)
9/ Các biên bản thanh tra phòng bộ môn, phòng thiết bị của cơ quan quản lý cấp trên hoặc lãnh đạo đơn vị kiểm tra( thường kỳ, đột xuất)
10/ Kế hoạch sử dụng ĐDDH
11/ Dự trù kinh phí hoạt động, tự làm ĐDDH và kinh phí tiêu hao thí nghiệm.
 
Gửi ý kiến