Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9 không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đảng danh hiệu người đảng viên đảng cộng sản việt nam

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: giang20377@yahoo.com
Người gửi: Trần Hoàng Giang
Ngày gửi: 14h:45' 02-02-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 749
Số lượt thích: 0 người
Xin chào tất cả các đồng chí!
Bài 9:

KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Người soạn: Trần Hoàng Giang
NỘI DUNG BÀI GỒM 3 PHẦN LỚN:
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
II. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN
III. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Vị trí, vai trò của người đảng viên.
2. Nhiệm vụ của người Đảng viên.
Vị trí, vai trò của người đảng viên.
Người đảng viên có vị trí, vai trò sau đây:
a) Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
b) ĐV có trách nhiệm góp phần xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
c) Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
a) Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
→ Đảng CSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân nên từng đảng viên phải là chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp. Sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng được tạo thành từ từng đảng viên.

Công nhân đóng gói sản phẩm
Phạm Thanh Bình và vụ Vinashin
Tàu cũ nát nhập về
→ Đảng CSVN đồng thời là đội quân tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc, vì vậy đảng viên là người tiên tiến trong nhân dân và của dân tộc. Mỗi ĐV luôn phấn đấu vì lợi ích giai cấp và dân tộc.


→ Đảng CSVN là đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc nên mỗi đảng viên đều đặt lợi ích giai cấp dân tộc lên trên, lên trước.
Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng ta được toàn dân thừa nhận là đội quân tiên phong lãnh đạo, nên mỗi ĐV phải là người tiên phong gương mẫu trước quần chúng.

b) Đảng viên có trách nhiệm góp phần xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
→ Đảng lãnh đạo bằng đường lối, công tác cán bộ và sự gương mẫu của đảng viên
→ Đường lối đúng là nhân tố quyết định thắng lợi.
Mỗi đảng viên phải có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối, NQ của Đảng.
→ Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật cho quần chúng noi theo.
c) Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
→ Đảng viên là người lãnh đạo: vì đảng viên là người có giác ngộ lý tưởng, đem tư tưởng, đường lối của Đảng để tuyên truyền cho quần chúng, lôi cuốn họ thực hiện.
→ Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân: vì vậy đảng viên suốt đời phải phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, vì hạnh phúc của nhân dân.
→ Đảng viên vừa là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân: thì đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, phẩm chất chính trị, đạo đức; không chạy theo quần chúng, phải đứng vững trên lập trường, quan điểm của Đảng để lãnh đạo, giáo dục, tổ chức cho quần chúng hành động.
d) Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
→ Trước hết là phải cương quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch “Diễn biến hoà bình”.

Cù Huy Hà Vũ - phạm tội chống phá nhà nước ta
Cuộc sống ổn định trở lại ở Huổi Khon,
xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé.
Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trả lời báo chí:
"Tất cả đồng bào bị lôi kéo, dụ dỗ đều đã trở về quê quán".
Tháng 10-2010, nữ sinh Hải Phòng bị đánh hội đồng, bị lột áo, cắt tóc
→ Để chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cần phải:
+ Giữ vững và tăng cường vị trí lãnh đạo của Đảng đây là yếu tố quyết định thắng lợi.
+ Đòi hỏi khách quan thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN.
+ Đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
+ Đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, hữu khuynh, giáo điều, bảo thủ.
+ Làm cho Đảng ta luôn vững vàng kiên định có sức chiến đấu cao ngang tầm với yêu cầu của thời đại mới.
2. Nhiệm vụ của người Đảng viên.
Tại Điều 2, Điều lệ ĐCSVN được thông qua ngày 19/1/2011 tại Đại hội XI xác định nhiệm vụ của người đảng viên gồm 4 nhiệm vụ:
(1) Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của đảng.
(2) Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực của công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
(3) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác XH nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
(4) Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
II. KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN (phần trọng tâm)
Có 2 nội dung:
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng.
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản.
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng.
Tiêu chuẩn đảng viên:
- Là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên.
- Là tiêu chí để phân biệt đảng viên với quần chúng.
- Là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên
- Là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên.
→ Đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện, phấn đấu.
Tiêu chuẩn đảng viên được ghi trong Chương 1, Điều 1 điều lệ ĐCSVN: Đại hội XI thông qua ngày 19/01/2011.
Tiêu chuẩn: “Đảng viên ĐCSVN là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của gccn, nhân dân lao động và dân tộc VN, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của gccn và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”.
Những tiêu chuẩn đảng viên trên được thể hiện qua các điểm sau:
1. về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị
2. Về nhận thức, kiến thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ.
3. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách
4. Có ý thức tổ chức kỹ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.
5. Có quan hệ mật thiết với quần chúng
6. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị

Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng, kiên định lập trường cách mạng, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách.
Mục tiêu phấn đấu, nhiệm vụ của người đảng viên hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.
=> Đây là thước đo phẩm chất, năng lực, vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên.
Hai là, về nhận thức, kiến thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh lòng nhiệt tình và dũng cảm đảng viên cần phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, đòi hỏi đảng viên phải có kiến thức văn hóa, chuyên môn, có trình độ lý luận, năng lực làm việc để nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức.
Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách
Phải có lòng yêu nước, tôn trọng và phục vụ nhân dân, tích cực đi đầu trong tham gia thực hiện công cuộc đổi mới, thống nhất giữa lời nói và việc làm. Bên cạnh đó phải dũng cảm đấu tranh, phê phán những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, tham nhũng, lãng phí.
Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.
- Đoàn kết thống nhất là truyền thống quý báo của Đảng và đảng viên phải giữ gìn vun đắp sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đồng thời đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong Đảng, không xuê xoa, né tránh.
- Đảng có mạnh là do tất cả đảng viên có tính thống nhất: thống nhất về quan điểm, về ý trí và về hành động, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Đảng viên tích cực tham gia thảo luận đường lối chủ trương của Đảng, chất vấn tranh luận và lắng nghe ý kiến người khác, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của tập thể, của Đảng.
Năm là, có quan hệ mật thiết với quần chúng
- Đảng ta xác định “Lấy nhân dân làm góc” và Đảng giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và phát huy dân chủ, coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới.
Vì vậy, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giúp đở dân khi gặp khó khăn.
Kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền, đặc lợi, trù dập ức hiếp dân và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.
Muốn gắn bó được với quần chúng nhân dân thì ngoài tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên thì phải thể hiện được năng lực hoạt động chính trị, thực tiễn, phương pháp và phong cách làm việc của đảng viên.
=> Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên.

Sáu là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế.
Ngày nay bước vào giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của nước ta mang nội dung mới. Đó là, kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài.
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản.
Khái niệm đảng viên: Bao hàm 2 mặt:
- Mặt thứ nhất: Cá nhân 1 con người mang danh hiệu đảng viên.
- Mặt thứ hai: là 1 thành viên của đảng ( của một tổ chức Đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung)
=> Mỗi người có môi trường điều kiện phấn đấu riêng, khó khăn thuận lợi khác nhau nhưng để xứng đáng với tư cách người cộng sản chân chính thì mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính sau:
* Về mặt cá nhân:
- Phải có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và CNXH.
- Có ý thức tập thể đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung.
- Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.
- Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.
- Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
** Về tư cách Đảng viên thành viên của tổ chức đảng:

- Khi chúng ta được kết nạp vào Đảng đây là khởi đầu của quá trình phấn đấu rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò đảng viên đối với quần chúng.
- Yêu cầu của sự phấn đấu vào Đảng là: giữ vững kiên định lập trường, tự khẳng định tư cách người cộng sản và không ngừng vượt lên chính mình.
*** Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân
- Vấn đề này đã xuất hiện từ khi thực hiện công cuộc đổi mới.
Tại Đại hội X thông qua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng và qui định của Ban Chấp hành TW”.
- Các thành phần kinh tế trong nước phát triển bình đẳng. Kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế Nhà nước. Đảng viên làm kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng CNXH.
- Đại hội X qui định: Ngoài chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước đảng viên còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những qui định trong Đảng, để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên.

Đảng viên làm kinh tế sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.
III. Công tác vận động nhân dân của người đảng viên
Phần này có 2 nội dung:
1. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới.
2. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới.
Công tác vận động nhân dân là gì?
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác vận động nhân dân hay còn gọi là công tác dân vận nghĩa là “vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”
1. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới.
Có 4 quan điểm:
Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì nhân dân
Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân.
Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng
Bốn là, công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì nhân dân

Muốn vận dụng tốt quan điểm cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì nhân dân thì cần chú ý những vấn đề sau:
- Phải luôn luôn lấy mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân làm cơ sở cho việc giáo dục, thuyết phục, tổ chức, hướng dẫn nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Bởi vì cách mạng xã hội chủ nghĩa không có mục tiêu nào khác ngoài việc thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của đảng, do đó phải thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cần khắc phục tệ quan liêu, xa dân, không tin dân, tham nhũng, chuyên quyền độc đoán, vi phạm quyền làm chủ của dân.
- Nhân dân là lực lượng tiến hành mọi nhiệm vụ, con người là nhân tố quyết định quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Đảng lãnh đạo.
Chủ tịch HCM đã nhiều lần khẳng định: “Dân chúng đồng lòng thì việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ việc gì cũng không nên”; “Dễ 100 lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong” “Nước lấy dân làm gốc” “Gốc có vững thì cây mới bền”.
Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân.
- Chủ trương, đường lối, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.
- Trong giai đoạn hiện nay, phải xác định lợi ích kinh tế - xã hội của dân lên trên hết.
- Làm cho nhân dân hiểu rõ lợi ích trước mắt, lâu dài; lợi ích bản thân, gia đình, địa phương, đất nước.
Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng

- Vận động nhân dân phải phù hợp từng lứa tuổi, trình độ từng đối tượng, coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên tiến.
- Đổi mới tổ chức hoạt động của các tổ chức Đoàn thể chính trị - XH, cần khuyến khích phát triển những tổ chức mang tính XH, nghề nghiệp, nhân đạo, hữu nghị... thu hút đông đảo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.
Bốn là, công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
- Các cấp ủy đảng: lãnh đạo hệ thống chính trị làm công tác vận động nhân dân, củng cố mối quan hệ với nhân dân, làm tốt công tác kiểm tra thực hiện công tác dân vận.
- Các cấp chính quyền: Chăm lo công tác quần chúng, phối hợp với các đoàn thể làm công tác vận động nhấn dân.
- Các tổ chức đoàn thể: Trực tiếp và phối hợp trong trong công tác vận động nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp tình hình mới.
- Cán bộ, đảng viên: Theo chức trách, nhiệm vụ của mình phải tham gia và thực hiện tốt công tác vận động nhân dân.
2. Nhiệm vụ chủ yếu công tác vận động nhân dân của người đảng viên trong giai đoạn mới
Có 4 nhiệm vụ:
Một là, Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.
Hai là, tuyên truyền vận động nhân dân đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động.
Ba là, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến.
Bốn là, nêu gương cho quần chúng noi theo.
Một là, Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

- “Trọng dân” là điểm đầu tiên, điểm gốc. Xuất phát từ quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân” và Đảng “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
- “Gần dân”: Người cán bộ phải có cách tiếp cận với nhân dân từ thái độ, phong cách và lối sống của mình. Gần dân để nắm tâm tư, tình cảm để nhân dân ủng hộ hoàn thành nhiệm vụ.
Là lãnh đạo: Phải chan hòa với mọi người nơi công tác và nơi cư trú. Tham gia các hoạt động nơi cư trú.
- “Hiểu dân”: tức là hiểu tâm tư nguyên vọng và những yêu cầu và những bức xúc của nhân dân, cả những điều họ chưa nói ra.
Cán bộ không hiểu dân thì Đảng, Nhà nước như bị bịt mắt, bịt tai rất nguy hiểm, để hiểu dân phải đi sâu, đi sát quần chúng, chia sẽ tìm hiểu hoàn cảnh của họ, có như vậy mới nghe được lời nói chân thành của họ.

Một là, Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

-“Học dân”: Vì sức mạnh và trí tuệ của dân là vô tận, Bác Hồ thường dạy cán bộ phải “học dân chúng” để “nâng cao dân chúng”. Muốn “học dân” trước hết phải khiêm tốn, biết lắng nghe, không được cho mình cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết.
- “Có trách nhiệm với dân”: Đây chính là quan điểm vì dân.
Bác Hồ dạy: Cán bộ không phải là “quan cách mạng” mà là “người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. “Có trách nhiệm với dân” là chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước, theo tinh thần: “đội viên chưa no, cán bộ không được kêu đói”.
Hai là, tuyên truyền vận động nhân dân đưa mọi người tham gia vào các tổ chức thích hợp để hoạt động.
- Cần phải tổ chức, tập hợp và đưa quần chúng vào trong một tổ chức chính tri – xã hội của họ.
Trong công tác vận động nhân dân phải lấy thuyết phục làm chính, kiên trì, giáo dục, thuyết phục để quần chúng hiểu chủ trương chính sách chấp hành.
Ba là, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình và sử dụng quần chúng tiên tiến.

- Phương châm là lấy quần chúng vận động quần chúng.
Người cán bộ, đảng viên phải biết dựa vào những người tiên tiến, biết nhân rộng, để động viên, thúc đẩy mọi người làm theo.
- Khi sử dụng quần chúng tiên tiến thì tránh việc bỏ rơi quần chúng chậm tiến. Cần kiên nhẫn giáo dục, động viên, khích lệ học tham gia phong trào chung, không nên đã kích, chê trách, dễ dẫn quần chúng đến chỗ bất mãn và có khi trở thành những người chống đối, ngăn cản phong trào.
Bốn là, nêu gương cho quần chúng noi theo.

- Đảng lãnh đạo quần chúng không chỉ bằng đường lối, chính sách mà thông qua vai trò gương mẫu tiên phong trong nhận thức và hành động, đạo đức lối sống tác phong của từng đảng viên.
- Nhiệm vụ đảng viên gương mẫu nơi làm việc, vận động gia đình thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Mỗi đảng viên phải thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú, thực hiện lời dạy của Bác: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Có như vậy mới cũng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng./.
CÂU HỎI
Phân tích quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ chủ yếu của người đảng viên trong công tác vận động nhân dân ở cơ sở?Xin chúc sức khỏe các đồng chí!
 
Gửi ý kiến