Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Thành phố Đà Nẵng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:30' 16-02-2012
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Giáo án Địa lý 4
Thành phố Đà Nẵng
Mục tiêu :
Sau khi học xong bài này , học sinh có khả năng :
Xác định được vị trí Đà Nẵng trên bản đồ Việt Nam
Nhớ và trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của Đà Nẵng
Xác lập được mối quan hệ giữa thiên nhiên với kinh tế và văn hoá của Thành phố Đà Nẵng.
Kiểm tra bài cũ
Trß ch¬i : Gi¶i « ch÷

2
1
3
4
Hãy nêu những
đặc điểm tiêu biểu
về thiên nhiên
Thành phố Huế ?
Huế có thiên nhiên
đa dạng , phong cảnh hữu
tình , nhiều cung điện , đền
chùa , lăng tẩm độc đáo .
Tại sao Huế trở
thành trung tâm
du lịch ?

1-Thiên nhiên thơ mộng ,
hữu tình
2-Nhiều công trình kiến trúc
cổ có giá trị nghệ thuật
cao
Để phục vụ du lịch
Huế đã làm gì ?
* Thành lập trung tâm bảo
tồn di tích cố đô , trung
tâm hướng dẫn khách du lịch
* Xây dựng các khách sạn
và nhà nghỉ
* Duy trì nét sinh hoạt truyền
thốngChỉ trên bản đồ Thành phố Huế ?
Thành phố Đà Nẵng
Bài 20

PhÇn 1:
§µ N½ng - Thµnh phè C¶ng
§äc thÇm phÇn 1 - SGK tr 53

Thµnh phè
§µ N½ng
n»m ë ®©u?

C¸ch HuÕ 100 km vÒ phÝa Nam
Thuéc ®ång b»ng ven biÓn miÒn Trung
Bê Nam vòng §µ N½ng :
+ phÝa B¾c gi¸p ®Ìo H¶i V©n
+ phÝa Nam lµ B¸n ®¶o S¬n Trµ
VÞ trÝ §µ N½ng cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt ?
Trªn bê Nam vòng §µ N½ng
S¸t víi BiÓn §«ng
Lµ Thµnh phè C¶ng
T¹i sao gäi §µ N½ng
lµ Thµnh phè C¶ng ?

Cã c¶ng biÓn
C¶ng s«ng ( Cöa s«ng Hµn)Em hãy lựa chọn các địa danh dưới đây để điền vào lược đồ cho phù hợp
Thành phố Đà Nẵng

1. Đèo Hải Vân
2. Bán đảo Sơn Trà
3. Sân bay Đà Nẵng
4. Ngũ Hành Sơn

Ngoµi ra ,
§µ N½ng cßn cã
®Æc
®iÓm
g×?


Lµ cöa khÈu chuyªn xuÊt c¶ng nh÷ng ®Æc s¶n cña ®Êt Qu¶ng Nam nh­ : ®­êng , chÌ, t¬ sèng....

Cã s©n bay §µ N½ng
Phần 2 :
Kinh tế - Văn hoá Đà Nẵng

Đà Nẵng
Trung tâm công nghiệp
Kể tên các ngành
công nghiệp , cơ sở sản xuất công nghiệp ở Đà Nẵng ?


Ngành đóng tàu đánh cá
Cơ sở sản xuất thiết bị
ươm tơ, vật liệu xây dựng
sành sứ , thuỷ tinh...
Ngành chế biến
thực phẩm ,
cá tôm đông lạnh
§µ N½ng
N¬i du lÞch , nghØ m¸t
Nh÷ng tranh ¶nh nµy
minh ho¹ cho c¶nh ®Ñp
nµo cña §µ N½ng?
Nói Ngò
Hµnh S¬n
B·i t¾m
Phè cæ Héi An

ViÖn b¶o tµng
Ch¨m

ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu nµy ®· t¹o thuËn lîi cho §µ N½ng trë thµnh mét trung t©m v¨n ho¸ , n¬i du lÞch , nghØ m¸t say ®¾m lßng ng­êi , hÊp dÉn kh¸ch tham quan

Qua bµi nµy em ®­îc biÕt g× vÒ c¸c ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña Thµnh phè §µ N½ng ?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓