Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 8. Celebrations

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nga (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:50' 13-03-2012
Dung lượng: 1'023.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
T
B
C
N
I
F
G
H
N
J
L
M
O
Y
Q
R
P
A
U
V
K
X
S
D
W
Z
E
E
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started + Listen and read
Easter
Lunar New Year
Christmas
Birthday
Mid-Fall Festival
Wedding
1
2
3
4
5
6
1. Getting started
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started + Listen and read
occur ( v )
xuất hiện, xảy ra
2. Listen and read
a. vocabulary
sticky rice cakes
bánh chưng
Jewish people
người Do thái
Jewish people
Passover
Lễ quá hải ( của người Do thái )
Parade ( n )
Lễ duyệt binh
Lễ phục sinh
Easter
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started + Listen and read
1. Getting started
2. Listen and read
a. Vocabulary
occur ( v )
xuất hiện, xảy ra
sticky rice cakes
bánh chưng
người Do thái
Jewish people ( n )
Passover ( n )
Lễ quá hải ( của người Do thái )
parade ( n )
lễ duyệt binh
lễ phục sinh
Easter
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started + Listen and read
1. Getting started
2. Listen and read
a. Vocabulary
b. Listen and Read
Answer the questions
When does Tet occur ?
2. What are special food at Tet ?
3. Is Passover celebrated in Israel ?
4. Where is Easter celebrated ?
5. Does Easter happen at the same time as Passover ?
LUCKY apples
1
7
3
4
6
5
2
Lucky number
When does Tet occur ?
In late January or early February
What are special food at Tet ?
Sticky rice cakes
Is passover celebrated in Israel ?
Yes, it is
Where is Easter celebrated ?
In many countries.
Does Easter happen at the same time as Passover ?
Yes, it does
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started + Listen and read
1. Getting started
2. Listen and read
Late January or early February
Clean and decorate homes, enjoy special food
Sticky rice cakes
Viet Nam
Late March or early April
No information
Seder
Israel
Around the time as Passover
Crowd the streets to watch colorful parade
Chocolates or sugar eggs
Many countries
Passover
Easter
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started + Listen and read
1. Getting started
2. Listen and read
* Tet is a festival which occurs in late January or early February.
- Tet is festival. Festival occurs in late January or early February
* Family members who live apart try to be together at Tet.
- Family members live apart. They try to be together at Tet
Who = §¹i tõ quan hÖ bæ nghÜa cho chñ ng÷ chØ ng­êi.
Which = §¹i tõ quan hÖ bæ nghÜa cho chñ ng÷ chØ vËt, sù vËt ..
 Dïng ®Ó kÕt hîp c¸c c©u thµnh mét
who / which + MÖnh ®Ò
I am the boy.
Happy new year is a song
Nam is the boy
I like watching the films
She is a singer
Who

Which
is standing next to me
are about wild animals
is wearing a red shirt
is sung at Tet
often sings Pop songs
UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started + Listen and read
1. Getting started
2. Listen and read
a. Vocabulary
b. Listen and Read
3. homework
- Write about Tet, Passover and Easter from the table.
- Make 5 sentences with “Who / Which”
E.g: In Viet Nam, Tet occurs in late..... People usually clean and decorate ...
 
Gửi ý kiến