Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện nay

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trung
Người gửi: Phạm Hoàng Trung
Ngày gửi: 11h:39' 22-04-2012
Dung lượng: 797.0 KB
Số lượt tải: 589
Số lượt thích: 0 người
BÀI THẢO LUẬN NHÓM 6
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

1.GCCN Việt Nam hiện nay
2.Vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiện nay
3.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiện nay
Sự chuyển biến của hình thái kinh tế xã hội
trong lịch sử VN
Thời gian
Trình
độ k/tế xã hội
HTKTXH Công xã nguyên thủy
HTKTXH Chiếm hữu nô lệ (không có)
HTKTXH Phong kiến
HTKTXH Tư bản chủ nghĩa (bỏ qua)
HTKTXH Cộng sản chủ nghĩa (trong thời kỳ quá độ)
g/c chủ nô

g/c phong
kiến
g/c tư sản
g/c công nhân
Sơ lược về GCCN Việt Nam

- Ra đời vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
- Là giai cấp tiên tiến, là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất, là giai cấp có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần quốc tế vô sản
- Sinh ra và trưởng thành ở một nước phong kiến nửa thuôc địa, nông nghiệp lạc hậu
- Ra đời trước g/c tư sản dân tộc, bị ba tầng áp bức nặng nề ngay từ mới ra đời đã chịu ảnh hưởng của cách mạng Tháng10 Nga, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin

1.GCCN Việt Nam hiện nay
Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay gồm người lao động chân tay, lao động trí óc, hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp thuộc các. Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, khu vực tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngoài, họ đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến có tri thức. Họ là lực lương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, là hạt nhân vững chắc trong liên minh công nhân, nông dân trí thức. Nhược điểm của giai cấp công nhân Việt Nam: như số lượng còn ít, chưa được rèn luyện nhiều trong công nghiệp hiện đại, trình độ văn hoá và tay nghề còn thấp. Nhưng điều đó ko thể là lý do để phủ nhận sứ mệnh lịch sử chủ nghĩa giai cấp công nhân Việt Nam.
Xét về bản chất thì chưa thể có và ko thể có tổ chức chính trị nào, giai cấp nào có thể thay thế được giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được làm chủ, đất nước độc lập và phồn vinh xóa bỏ áp bức bất công, mọi người đều có điều kiện phấn đấu cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Đối với giai cấp công nhân cần phải “ coi trọng phát triển về sồ lượng và chất lượng nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề ngiệp, thực hiện” trí thức hoá công nhân “ nâng cao năng lực ứng dụng và sang tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và vai trò lãnh đạo trong thời kì mới…”
2. Vai trò của ĐCSVN trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNVN
Quy luật hình thành ĐCS Việt Nam


DCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN
Đ.tranh tự phát
Đ.tranh tự giác
Xâm nhập PTCN
Bộ phận tiên tiến
Chủ nghĩa công liên
ĐCSVN
Lãnh đạo
2.D?ng C?ng s?n Vi?t Nam

- Ra d?i: 3.2.1930.
Quy lu?t: DCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN
- Vai trị c?a D?ng C?ng s?n Vi?t Nam:
Th? hi?n vai trị lnh d?o.
Nu cao tinh th?n ph? trch.
- Lnh d?o giai do?n c/m DTDCND.
- Lnh d?o giai do?n c/m XHCN
- Kh?i xu?ng v lnh d?o s? nghi?p d?i m?i.
-Tr?c ti?p lnh d?o nhn dn trong s? nghi?p CNH-HDH
2. Vai trò của ĐCSVN trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNVN
Khái niệm về Đảng Cộng sản

- Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN, đảm bảo vai trò lãnh đạo của GCCN (Từ điển CNCS khoa học).

- Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhaân.2. Vai trò của ĐCS Việt Nam trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
S? lnh d?o c?a D?ng C?ng s?n VN l nhn t? quy?t d?nh d?u tin d?m b?o cho GCCNVN hồn thnh th?ng l?i s? m?nh l?ch s? c?a mình
Sự lãnh đạo
của ĐCSVN
là nhân tố
quyết định
ĐCSVN mang bản chất giai cấp công nhân
ĐCSVN đã thể hiện vai lãnh đạo thông
qua việc thực hiện các nhiệm vụ
2.Vai trò của ĐCS Việt Nam trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCNVN
Sự
lãnh đạo
của
ĐCSVN
Đề ra đường lối
Tuyên truyền, vận động đưa đường lối
vò thực tiễn cuộc sống
Tổ chức thực hiện đường lối
Gương mẫu thực hiện đường lối
Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất, có đầy đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 20 năm tiến hành đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập sâu và đầy đủ vào đời sống quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, đất nước Việt Nam là một đất nước ổn định chính trị, có nền kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân về cơ bản đã được cải thiện nhiều, v.v. Đó là những điều đã được nhân dân thừa nhận, được rất nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và nhiều người trên thế giới thừa nhận.
3. Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiên nay
SỨ
MỆNH
LỊCH SỬ
CỦA
GCCNVN

Trong sự nghiệp CNH-HĐH GCCNVN
gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất.
Trong thời kỳ đổi mới GCCNVN Đại biểu cho
sự tiến hóa tất yếu của lịch sử, cho nên, là giai
cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây
dựng một đất nước VN đổi mới toàn diện
Một cách tổng quát: do địa vị kinh tế - xã hội khách quan của GCCNVN quy định
- Mét c¸ch cô thÓ

Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là
Đảng Cộng sản Việt Nam
Lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH, đất nước vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ,văn
minh; Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo
của Đảng".
Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến;
Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
SỨ
MỆNH
LỊCH SỬ
CỦA
GCCNVN
3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn:
- Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam
- Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến
- Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
- Lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
- Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng
3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
Về mặt sản xuất, GCCN là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù về số lượng GCCN ở nước ta chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số dân cư (khoảng 13%) nhưng nắm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. GCCN là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước. Hằng năm GCCN đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước.
 
Gửi ý kiến