Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HD kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 15h:06' 25-04-2012
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
1
KỸ THUẬT SOẠN THẢO
VĂN BẢN CỦA ĐẢNG
TS. Lưu Kiếm Thanh
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
CQ: 04-8357083
DĐ: 0913045209
E-mail: luukiemthanh@yahoo.com
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
2
I. TỔNG QUAN
II. NỘI DUNG & NGÔN NGỮ
III. THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
IV. SOẠN THẢO VĂN BẢN
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
3
I. TỔNG QUAN
1. Văn bản quy định
2. Khái niệm
3. Hệ thống phân loại
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
4
1. Văn bản quy định
1. Quyết định 31-QĐ/TW 01-10-1997 của BCT TƯĐ ban hành Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng
2. Quyết định số 91-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa IX) 16-02-2004 bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng
3. Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
5
2. Khái niệm
Văn bản của Đảng là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của các tổ chức đảng, do các cấp uỷ Đảng, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đảng ban hành theo quy định của
Điều lệ Đảng và của
Trung ương.
Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
6
2. Khái niệm
Hệ thống văn bản của Đảng gồm toàn bộ các loại văn bản của Đảng được sử dụng trong hoạt động của hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến
cơ sở.
Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
7
2. Khái niệm
Các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan đảng ban hành văn bản phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các văn bản phải được viết bằng tiếng Việt, phù hợp về thể loại và đúng
thể thức.
Điều 2. Quyết định 31-QĐ/TW
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
8
3. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI
CÁC TIÊU CHÍ
TÁC GIẢ
THỜI GIAN
TRÍCH YẾU
HIỆU LỰC
VĂN PHONG
VĂN THƯ
V.V…
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
9
1. Cương lĩnh
chính trị
2. Điều lệ Đảng
3. Chiến lược
4. Nghị quyết
5. Quyết định
6. Chỉ thị
7. Kết luận
8. Quy chế
9. Quy định
10. Thông tri
11. Hướng dẫn
12. Thông báo
13. Thông cáo
14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo
17. Kế hoạch
18. Quy hoạch
19. Chương trình
20. Đề án
21. Tờ trình
22. Công văn
23. Biên bản
24. Giấy tờ hành chính
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
10
13. Thông cáo
14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo
17. Kế hoạch
18. Quy hoạch
19. Chương trình
20. Đề án
21. Tờ trình
22. Công văn
23. Biên bản
24. Giấy tờ hành chính
1. Giấy giới thiệu
2. Giấy chứng nhận
(giấy xác nhận, thẻ chứng nhận)
3. Giấy đi đường
4. Giấy nghỉ phép
5. Phiếu gửi
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
11
1. Cương lĩnh
chính trị
2. Điều lệ Đảng
3. Chiến lược
4. Nghị quyết
5. Quyết định
6. Chỉ thị
7. Kết luận
8. Quy chế
9. Quy định
10. Thông tri
11. Hướng dẫn
12. Thông báo
13. Thông cáo
14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo
17. Kế hoạch
18. Quy hoạch
19. Chương trình
20. Đề án
21. Tờ trình
22. Công văn
23. Biên bản
24. Giấy tờ hành chính
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
12
1. Cương lĩnh
chính trị
2. Điều lệ Đảng
Đại hội
đại biểu
toàn quốc
3. Chiến lược
4. Nghị quyết
8. Quy chế
12. Thông báo
13. Thông cáo
14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
13
3. Chiến lược
4. Nghị quyết
5. Quyết định
7. Kết luận
8. Quy chế
9. Quy định
12. Thông báo
13. Thông cáo
14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo
Ban chấp hành TƯ
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
14
3. Chiến lược
4. Nghị quyết
5. Quyết định
6. Chỉ thị
7. Kết luận
8. Quy chế
9. Quy định
12. Thông báo
13. Thông cáo
14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo
Bộ chính trị
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
15
7. Kết luận
10. Thông tri
11. Hướng dẫn
12. Thông báo
16. Báo cáo
Thường vụ
Bộ chính trị
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
16
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
17
ĐUQSTƯ, ĐUCATƯ, ĐU khối CQTƯ, ĐB trực thuộc TƯ - cấp tỉnh
ĐU trực thuộc tỉnh - cấp huyện
ĐU trực thuộc huyện - cấp cơ sở
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
18
Cấp uỷ, tổ chức, cơ quan Đảng - Các văn bản khác
1. Cương lĩnh
chính trị
2. Điều lệ Đảng
3. Chiến lược
4. Nghị quyết
5. Quyết định
6. Chỉ thị
7. Kết luận
8. Quy chế
9. Quy định
10. Thông tri
11. Hướng dẫn
12. Thông báo
13. Thông cáo
14. Tuyên bố
15. Lời kêu gọi
16. Báo cáo
17. Kế hoạch
18. Quy hoạch
19. Chương trình
20. Đề án
21. Tờ trình
22. Công văn
23. Biên bản
24. Giấy tờ hành chính
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
19
Văn bản quản lý nhà nước
VĂN BẢN HÌNH THÀNH
TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
VĂN BẢN
QPPL
VĂN BẢN
HÀNH
CHÍNH
VĂN BẢN
CHUYÊN
NGÀNH
VĂN BẢN
ĐOÀN
THỂ
Điều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
20
II. NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ
1. Nội dung
2. Ngôn ngữ
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
21
III. THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY
Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
22
IV. SOẠN THẢO MỘT SỐ LOẠI VĂN BẢN
thông thường
4/25/2012
DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC
23
Xin trân trọng cảm ơn!
TS. Lưu Kiếm Thanh
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
77-Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
ĐT: 04.8357083
DĐ: 0913045209
E-mail: luukiemthanh@yahoo.com
 
Gửi ý kiến