Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 8. Celebrations

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thùy Liên
Ngày gửi: 17h:15' 18-06-2012
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class
Teacher : Tr?n Th? Thựy Liờn
Adjectives to describe your father
handsome
kind
clever
hardworking
generous
good
strick
humorous
Thursday, February 8th , 2012
Unit 8: Celebrations
Lesson 4: Read
Period 77. Unit 8 : Celebrations
Lesson 4: Read

New words :
considerate (adj):
ân cần, chu đáo
tuyệt vời
sự ưu tiên
ôm
phân biệt
nản chí,
terrific (adj) :
priority (n):
(to) give a hug
(to) distinguish:
(to) lose heart :

a groom
chú rể
Period 77.Unit 8 : Celebrations
Lesson 4: Read
Matching
a.considerate 1. «m
b. terrific 2.sù ­u tiªn
c.priority 3.chó rÓ
d.give a hug 4.n¶n chÝ
e. distinguish 5.©n cÇn , chu ®¸o
f. lose heart 6.tuyÖt vêi
g. groom 7.ph©n biÖt
Period 77 Unit 8 : Celebrations
Lesson 4 : Read
Rita(Australia)
Jane(USA)
Bob(Australia)
Period 77. Unit 8 : Celebrations
Lesson 4: Read

Prediction : Matching


1. Rita’s father

2. Jane’s father

3. Bob’s father

teaches his children how to love.
always finishes what he starts
is sad when his children get married.
is humorous
gives his children a hug
is considerate and generous
Unit 8 : celebrations Lesson 4: Read
Read and check prediction
KEY

1. Rita’s Father

2. Jane’s father

3. Bob’s father
teaches his children how to love.
always finishes what he starts
is sad when his children get married.
is humorous
gives his children a hug
is considerate and generous
Period 77 - Unit 8 : Celebrations
Lesson 4: Read

2. Comprehension questions :
Who do you think Rita send this card to?

b. Is Jane’s father alive or dead? How do you know this?c. What quality makes Bob father different from others?
- She sends this card to her dad
- He is possibly dead.These ideas may tell us that:...how much you are missed...; I now have children
His sense of humor
d. What image of father can you draw from these passages?
Period 77 - Unit 8 : Celebrations
Lesson 4: Read
A father as a teacher,a caretaker,a friend ...........
Write about your father. ( from 2 to 4 sentences )

Period 77. Unit 8 : Celebrations
Lesson 4 : Read
IV.Homework:
Learn all new words by heart.
Write the answers (P.69)
Write about your father.

Thank you for joining us
 
Gửi ý kiến