Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 1. My friends

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phạm Thảo An
Ngày gửi: 10h:44' 05-07-2012
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 923
Welcome all the teachers to our class today!
Yen dinh District’s Department of Education
* Teacher: le van tuan
* dinh binh secondary school
School year: 2010 - 2011
Unit 1 : My friends

Lesson 1 :Getting started + Listen and read

-What are their favorite activities?
* Getting started:
Nien
Hoa
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
*Listen and read:
I.Vocabulary
- (to) seem
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
dường như, có vẻ như
nụ cười
- smile (n)
đủ
- enough (adv)
- next- door (adj)
gần cửa
tấm ảnh
- a photograph
*Listen and read:
I. Vocabulary
- (to) seem
dường như
nụ cười
- smile (n)
đủ
- enough (adj)
- next - door (adj)
gần cửa
tấm ảnh
- a photograph
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
* Matching
1.(to) seem
b.dường như
a.nụ cười
2.smile (n)
đ
3.enough (adj)
4.Next - door (adj)
c.gần cửa
d.tấm ảnh
5.a photograph
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
-Listen and read.
Hoa: Hello Lan.
Lan: Hi, Hoa. You seem happy.
Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien to day.
Lan: Do I know her?
Hoa: I don’t think so. She was my next-door neighbor in Hue
Lan: What does she look like?
Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.
Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?
Hoa: Oh, no. She wasn’t old enough to be in my class.
Lan: How old is she?
Hoa: Twelve. She’s going to visit me.She’ll be here at Christmas. Would you like to meet her?
Lan: I’d love to.
Answer the following questions :
1.Where does Nien live ?
2.Does Lan know Nien ?
3.Which sentence tells you that Hoa is older than Nien ?
4.When is Nien going to visit Hoa ?
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
Lucky numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
1.She lives in Hue.
2.No, she doesn’t
3.She wasn’t old enough to be in my class.
4.She is going to visit Hoa at Christmas.
-answerS:
-Model sentence
She wasn’t old enough to be in my class.
S
+ be(not)
+adj
+to-infinitive
+enough
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
đủ(không đủ) cái gì để làm gì…
She wasn’t old enough to be in my class.
a, He / strong / do / that work.
b, He /not/ tall / reach / the ceiling
S
+ be(not)
+adj
+to-infinitive
+enough
He is strong enough to do that work.
He isn’t tall enough to reach the ceiling.
-Retell
1. Hoa / receive/ letter/ her friend Nien/ today.
2. Nien/ be/ Hoa’s/ next-door neighbor/ Hue.
3. Nien/ be / twelve.
4. Nien/ be/ beautiful.
5. Nien/ be/ not/ old/ enough/ be/ Hoa’s class.
6. Nien/ be going/ visit Hoa/ Christmas.
Unit 1 : My friends
Lesson 1 : Getting started+Listen and read
Tuesday,August 17 th 2010
Homework
* Learn the vocabulary and make sentences with them.
* Answer the questions in your notebooks.
* Prepare for next period: Unit 1: Lesson 2 – Speak, P12-13
Goodbye and see you again!
- She lives in Hue.
1. Where does Nien live ?
Lucky number !
2. Does Lan know Nien ?
- No, she doesn’t
3. Which sentence tells you that Hoa is older than Nien ?
- She wasn’t old enough to be in my class.
5. When is Nien going to visit Hoa ?
- She is going to visit Hoa at Christmas.
5. How old is Nien?
- She is 12.
Lucky Number?
Lucky Number?
Lucky number
Lucky number
Lucky number !
 
Gửi ý kiến