Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của BCHTW lần thứ 5 khóa XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hùng
Ngày gửi: 07h:50' 16-08-2012
Dung lượng: 22.1 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BÁC ÁI
TRUNG TÂM B.D CHÍNH TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG: (Chương trình bồi dưỡng chính trị hè 2012)

Chuyên đề 4:
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI
VỀ LÝ LUẬN CỦA KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ NĂM (KHÓA XI)
(Trọng tâm cần truyền đạt của chuyên đề này là Nghị quyết
số 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của BCHTW lần thứ 5 khóa XI
về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”)
Người soạn: Nguyễn Minh Hùng_Phó Giám đốc TTBDCT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp cho học viên nắm vững nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của các kết luận, nghị quyết được Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XI) thông qua, trọng tâm là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của BCHTW lần thứ 5 khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”, trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
- Tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.
- Động viên mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các đường lối, chủ trương đó của các cơ quan chức năng của Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
2. Yêu cầu
- Mỗi học viên cần nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của các kết luận, nghị quyết, đặc biệt, những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, từ đó, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.
- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với tự đọc, tự học là chính.
- Việc học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy; kiểm tra, giám sát kịp thời.
II. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:
- Văn bản số 50-HD/BTGTW ngày 04/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2012 cho đội ngũ giảng viên, giáo viê hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên;
- Văn bản số 52-HD/BTGTW ngày 22/5/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);
- Văn bản số 609-CV/TG ngày 03/07/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn nội dung chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2012 cho đội ngũ giáo viên và CHQLGD.
III. THỜI LƯỢNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
- 01 buổi. Thời gian giải lao giữa buổi là 15 phút.
IV. NỘI DUNG:
Phần 1: Những nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của kết luận Hội nghị BCHTW lần thứ 5 (khóa XI):
Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các đề án, báo cáo, tờ trình. Đã có hơn 750 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và Hội trường; nhiều đồng chí gửi ý kiến bằng văn bản hoặc sửa trực tiếp vào các dự thảo nghị quyết, kết luận. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị:
-
Avatar

Cám ơn tác giả

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓