Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kết cấu tài khoản kế toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh Thuận
Ngày gửi: 23h:22' 29-08-2012
Dung lượng: 6.7 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
3. Nêu nội dung, kết cấu chung của các TK Tài , TK Nguồn vốn, TK Quá trình kinh doanh ?
TK Tài sản: là những tài khoản kế toán phản ánh số hiện có và sự biến động của đối tượng kế toán là tài sản.
Kết cấu chung TK Tài sản:
Số phát sinh Nợ: Phản ánh trị giá tài sản của đơn vị tăng lên trong kỳ
Số phát sinh Có: Phản ánh trị giá tài sản của đơn vị giảm đi trong kỳ
Số dư Nợ: Phản ánh trị giá tài sản hiện có.
TK Nguồn vốn: là những tài khoản kế toán phản ánh số hiện có và sự biến động của đối tượng kế toán là nguồn vốn của đơn vị.
Kết cấu TK Nguồn vốn:
Số phát sinh Nợ: Phản ánh nguồn vốn của đơn vị giảm lên trong kỳ
Số phát sinh Có: Phản ánh nguồn vốn của đơn vị tăng đi trong kỳ
Số dư Nợ: Phản ánh nguồn vốn hiện có.
TK quá trình kinh doanh: phản ánh toàn bộ chi phí, thu nhập và xác định kết quả của đơn vị trong một thời kỳ.
Thông qua số liệu trên các TK quá trình kinh doanh biết được các chi phí, thu nhập phát sinh và kết quả hoạt động của đơn vị trong một thời kỳ.
Kết cấu của TK này:
Số phát sinh Nợ: Phản ánh chi phí phát sinh trong kỳ.
Xử lý thu nhập trong kỳ.
Phản ánh số lãi về các hoạt động trong kỳ.
Số phát sinh Có: Phản ánh thu nhập phát sinh trong kỳ.
Xử lý chi phí trong kỳ.
Phản ánh số lỗ về các hoạt động trong kỳ.
TK quá trình kinh doanh không có số dư.
Chú ý: TK quá trình kinh doanh bao gồm các TK thu nhập, TK chi phí và TK xác định kết quả nên có thể tách trình bày nội dung, k/c theo 3 loại TK này.
4. Trình bày nội dung, kết cấu của một số TKKT?
4.1 TK Phải thu của khách hàng:
- Nội dung: Phản ánh tình hình thanh toán của khách hàng với đơn vị về tiền mua hàng hoá, sản phẩm, dịch
- Kết cấu:
Số phát sinh Nợ: Phản ánh số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ.
Số phát sinh Có: Phản ánh số tiền đã thu được của khách hàng trong kỳ.
Số dư Nợ: Phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng
TK Phải thu khác:
- Nội dung: Phản ánh tình hình thanh toán giữa đơn vị với cá nhân và đơn vị khác về khoản phải thu khác như tiền phạt, bồi thường, các khoản chi hộ…
- Kết cấu:
Số phát sinh Nợ: Số tiền phải thu khác phát sinh trong kỳ.
Số phát sinh Có: Số tiền phải thu khác đơn vị đã thu được trong kỳ.
Số dư Nợ: Số tiền phải thu khác đơn vị còn phải thu.
TK Tạm ứng:
- Nội dung: Phản ánh tình hình thanh toán giữa đơn vị với cán bộ nhân viên nhận tạm ứng.
- Kết cấu:
Số phát sinh Nợ: Số tiền tạm ứng cho cán bộ nhân viên trong kỳ.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓