Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Minh
Ngày gửi: 20h:16' 17-10-2012
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
BC
GIÁO VIÊN: HOÀNG THỊ MINH
KIỂM
TRA
BÀI

Câu 1: Nêu cách khởi động phần mềm Mario?
Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.


Kiểm tra bài cũ
1. Bảng chọn File: Các lệnh hệ thống.
2. Student: Cài thông tin học sinh.
3. Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phím.
Câu 2: Màn hình chính của Mario gồm những gì?
Trái đất
Trái đất là một trong những hành
tinh nằm trong Hệ mặt trời.
Mặt trời
Trái đất
Mặt trăng
Quỹ đạo
1. Khái quát hệ Mặt Trời
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
 Mặt trời màu lửa đỏ rực nằm ở trung tâm
 Các hành tinh trong hệ Mặt Trời nằm trên quỹ đạo khác nhau quay xung quanh Mặt Trời
 Mặt Trăng chuyển động như một vệ tinh xung quanh Trái Đất
2. Giới thiệu phần mềm


QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
 Solar System 3D Simulator là phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời dùng để hỗ trợ học tập bộ môn Địa lý.
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
2. Giới thiệu phần mềm
 a. Khởi động phần mềm


 b. Thoát khỏi chương trình
 Nháy đúp biểu tượng của phần mềm trên màn hình nền để khởi động phần mềm.
 C1: Di chuyển chuột nháy nút lệnh (Close) trên thanh tiêu đề.
 C2: Nháy chọn bảng chọn File  Exit.
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO
TRONG HỆ MẶT TRỜI
Nút close
Bảng chọn File
 Nhaùy nuùt ñeå hiện (hoaëc aån) quỹ ñạo chuyển ñộng của caùc haønh tinh.
 Nhaùy nuùt cho pheùp chọn vị trí quan saùt.
 Di chuyeån thanh cuốn ngang treân bieåu töôïng ñeå phoùng to hoaëc thu nhoû khung nhìn.
 Di chuyeån thanh cuốn ngang treân bieåu töôïng ñeå thay ñoåi vaän toác chuyeån ñoäng cuûa caùc haønh tinh.
 Caùc nuùt leänh , duøng ñeå naâng leân hoặc hạ xuoáng vò trí quan saùt hieän thôøi so vôùi maët phẳng ngang cuûa toaøn Heä Maët Trôøi.
 Các nút lệnh , , , dùng để dịch chuyển toàn bộ khung nhìn.
 Nuùt duøng ñeå ñaët laïi vò trí maëc ñònh.
 Nhaùy nuùt ñeå xem thoâng tin chi tieát cuûa caùc vì sao.
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
 3. Các lệnh điều khiển quan sát
 3. Các lệnh điều khiển quan sát
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
Sao thuỷ
Sao kim
Mặt trời
Trái đất
Mặt trăng
Sao hoả
Sao mộc
Sao thổ
Vị trí các sao trong Hệ Mặt Trời
Sao thiên vương
Sao Hải vương
Sao Diêm vương
CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
Quan sát chuyển động trái đất và mặt trăng
Hiện tượng ngày và đêm
Hiện tượng ngày và đêm
Quan sát hiện tượng nhật thực
Hiện tượng nhật thực
Quan sát hiện tượng nguyệt thực
Hiện tượng nguyệt thực
Đường kính
Quĩ đạo
Thời gian quay 1 vòng
Tốc độ quay trung bình
Độ lệch tâm
Độ nghiêng khi đến đường hòang đạo
Độ nghiêng đường xích đạo so với quĩ đạo
Thời gian 1 ngày trên hành tinh
Khối lượng hành tinh
Nhiệt độ
Tỷ trọng
Thông tin chi tiết của Trái đất
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO TRONG HỆ MẶT TRỜI
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓