Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quốc
Ngày gửi: 22h:35' 17-10-2012
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
Toỏn
4/2
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
Bài cũ
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
Tính bằng cách thuận tiện
265 + 79 + 35

=265 + 35+79

= 300 + 79

= 379

Hãy nêu tính chất kết hợp của phép cộng
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba , ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba

Kiểm tra bài cũ
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011
Bài mới
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011

Em hãy cho biết: đề bài cho ta biết gì ?
Đề bài cho ta biết : Tổng của hai số là 70, và Hiệu của hai số đó là 10
Đề bài yêu cầu ta tìm hai số đó

Đề bài yêu cầu ta tìm gì ?

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó
Thứ ba, ngày 11 tháng 140 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó
Số lớn:
Số bé:
10
70
?
?
Cách thứ nhất:
Bài giải
Hai lần số bé là:
70 - 10 = 60
Số bé là:
60 : 2 = 30
Số lớn là:
30 + 10 = 40
Đáp số: Số lớn: 40;
Số bé: 30
Số bé = ( 70 – 10 ) : 2 = 30
Tổng
Hiệu
Nhận xét:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀHIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó
Cách thứ hai:
Số lớn:
Số bé:
10
70
?
?
Bài giải
Hai lần số lớn là:
70 + 10 = 80
Số lớn là:
80 : 2 = 40
Số bé là:
40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30
Số lớn = ( 70 + 10 ) : 2 = 40
Nhận xét:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Tổng
Hiệu
Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu, rồi sau đó chia cho 2
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu, rồi sau đó chia cho 2
Quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là:
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Kết luận:
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó ?

Cách ngắn gọn 1 :
Số lớn là :

Số bé là

Đáp số : số lớn:40
Số bé : 30
Tóm tắt
Bài làm
(Tổng – Hiệu) : 2
(Tổng +Hiệu) : 2
(70 + 10):2 = 40
(70 – 10):2 =30
Số lớn:
Số bé:
10
70
?
?
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Tìm hai số đó ?

Số lớn:
Số bé:
10
70
?
?
Cách ngắn gọn 2:
Số bé là :

Số lớn là :

(Đáp số : số bé :30
Số lớn : 40
Bài làm
Tóm tắt
(70 + 10) : 2 = 40
(70 – 10) : 2 = 30
(Tổng – Hiệu) : 2
(Tổng +Hiệu) : 2
(70 – 10) : 2 = 30
(70 +10) : 2 = 40
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt:
Tuổi con :
Tuổi bố :
38 tuổi
58 tuổi
? tuổi
? tuổi
Bài giải
Hai lần tuổi con là:
58 – 38 = 20 (tuổi)
Tuổi của con là:
20 : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của bố là:
10 + 38 = 48 (tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi
Bài giải
Hai lần tuổi bố là:
58 + 38 = 96 (tuổi)
Tuổi của bố là:
96 : 2 = 48 (tuổi)
Tuổi của con là:
48 - 38 = 10 (tuổi)
Đáp số: Bố: 48 tuổi
Con: 10 tuổi
Cách 1
Cách 2
Thực hành- Luyện tập:
Em hãy cho biết: đề bài cho ta biết gì ?
Đề bài cho ta biết : Tuổi của bố và con là 58 tuổi, bố hơn con 38 tuổi.
Đề bài yêu cầu ta tìm gì ?

Đề bài yêu cầu ta tính tuổi bố và tuổi con

Tóm tắt:
Tuổi con :
Tuổi bố :
38 tuổi
58 tuổi
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài tập 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt:
Tuổi con :
Tuổi bố :
38 tuổi
58 tuổi
? tuổi
? tuổi
Thực hành- Luyện tập:
Tuổi của con lả :
(58 – 38 ) :2 =10
Tuổi cũa bố là :
(58+38 ): 2 =48
Đáp số :tuổi bố : 48
Tuổi con :10
Bài làm
Cách ngắn gọn
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài tập 2 :
Tóm tắt:
Học sinh trai :
Học sinh gái :
4 em
28 em
? em
? em
Bài giải
Hai lần số học sinh gái là:
28 – 4 = 24 (em)
Số học sinh gái là:
24 : 2 = 12 (em)
Số học sinh trai là:
12 + 4 = 16 (em)
Đáp số: 16 học sinh trai
12 học sinh gái
Cách 1
Cách 2
Bài giải
Hai lần số học sinh trai là:
28 + 4 = 32 (em)
Số học sinh trai là:
32 : 2 = 16 (em)
Số học sinh gái là:
16 - 4 = 12 (em)
Đáp số: 16 học sinh trai
12 học sinh gái
Thực hành- Luyện tập:
Lớp có 28 học sinh , và số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 4 em
Em hãy cho biết: đề bài cho ta biết gì ?
Đề bài yêu cầu ta tính số học sinh trai và số học sinh gái
Đề bài yêu cầu ta tìm gì ?

Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Thực hành- Luyện tập:
Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài tập 2 :
Tóm tắt:
Học sinh trai :
Học sinh gái :
4 em
28 em
? em
? em
Số học sinh gái là :
(28 - 4 ) :2 =12(em)
Số học sinh trai là :
(28 + 4 ): 2 =16(em)
Đáp số :học sinh gái :12
họ sinh trai :16
Mở rộng
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
ĐỐ VUI:
Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó?
Số bé là 0
Số lớn là 8
Nêu công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chung ?
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Về nhà học bài và xem trước bài luyện tập , trang 47
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Xin chàu quý thầy cô
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
ĐỐ VUI:
SỐ LỚN LÀ: 8
SỐ BÉ LÀ: O
Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó?
Mở rộng

Ti?t h?c d?n dõy l h?t r?i!

Chuực caực em chaờm ngoan, hoùc gioỷi!
Năm học: 2010- 2011
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Dầu Tiếng
TRƯỜNG Tiểu Học Minh Hòa
Mở rộng
Hát
NK109
Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2011
Bài cũ :
Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tìm hai số đó
Số lớn:
Số bé:
10
70
?
?
Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2011
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?
Bài tập 2 :
Tóm tắt:
Học sinh trai :
Học sinh gái :
4 em
28 em
? em
? em
Thực hành- Luyện tập:
 
Gửi ý kiến