Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy chế hoạt động trường tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hồng
Ngày gửi: 22h:30' 19-10-2012
Dung lượng: 14.9 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT EA H’LEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAM SAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 03 /QĐ-THĐS Ea Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2012
                                                                                                                                 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế làm việc của trường tiểu học Đam San
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAM SAN

Căn cứ điều 17 - Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;
Căn cứ nghị định 71/1998 – NĐ – CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Đam San,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế làm việc của đơn vị trường tiểu học Đam San.
Điều II: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Đam San chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo);
- Các tổ chức đoàn thể (Thực hiện);
- Các tổ CM (Thực hiện);                                                        
- Lưu Văn thư.                                                 
  Nguyễn Đức Hồng
 
 PHÒNG GD&ĐT EA H’LEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAM SAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 03 /QC-THĐS Ea H’leo, ngày 01 tháng 08 năm 2012

QUY CHẾ
Làm việc của trường tiểu học Đam San

Căn cứ vào Luật giáo dục và Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ nghị định 71/1998 – NĐ - CP ngày 08/9/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ vào các thông tư hướng dẫn về nhiệm vụ năm học của các cấp;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012-2013 của nhà trường;
Ban hành quy chế làm việc của trường tiểu học Đam San với các nội dung sau:

A/ BAN GIÁM HIỆU
I/ Hiệu trưởng
1/ Tổ chức bộ máy nhà trường, chịu trách nhiệm trước cơ quan trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
2/ Lập dự thảo kế hoạch năm học, duyệt kế hoạch với Phòng Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, đối chiếu kết quả thực hiện với chỉ tiêu, kế hoạch, tiến hành sơ kết, tổng kết.
3/ Tiếp thu chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tổng thể tuần, tháng; chuẩn bị nội dung họp hội đồng nhà trường hàng tháng.
4/ Quản lý giáo viên, công nhân viên, học sinh; phân công công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, công nhân viên; Tổ chức giáo dục toàn diện học sinh. Nhận và chuyển giáo viên, học sinh.
5/ Công tác tham mưu đối ngoại với lãnh đạo các cấp. Nhằm tranh thủ mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả giáo dục.
6/ Lãnh đạo hoạt động của các hội đồng: Hội đồng sư phạm, Hội đồng thi đua, Hội đồng kỉ luật, Hội nghị toàn thể CB,GV,CNV. Chủ trì Hội đồng nhà trường trong việc đề ra các chủ trương, quyết sách lớn của nhà trường.
7/ Phối hợp với Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, TPT đội, chi hội trưởng, Hội phụ huynh để chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, ĐTN, Đội thiếu niên)
8/ Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động tài chính, đảm bảo chính sách cho CB, GV, HS.
9/ Phụ trách công tác ngoại khoá – chuyên đề, giáo dục ngoài giờ lên lớp, kiểm tra nội bộ cá nhân.
10/ Kiểm tra chỉ đạo công tác bảo vệ CSVC, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.
11/ Thực hiện báo cáo thường kỳ hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
12/ Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với phụ huynh hỗ trợ hoạt động của nhà trường.
13/ Theo dõi  kiểm tra việc thực  hiện định mức lao động, ý thức chấp hành, kỷ luật lao động của CB, GV, CNV trong trường.
14/ Kiểm tra thường xuyên các điều kiện đảm bảo cho
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓