Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Công tác tư tưởng của Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hoàng Thanh Lường
Ngày gửi: 11h:20' 20-12-2012
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Thanh Lường)Công tác tư tưởng của Đảng
Trong tình hình hiện nayhọc viện chính trị - hành chính quốc gia hồ chí minh
học viện chính trị - hành chính khu vực i
TS Nguyễn Xuân Phương
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
Nội dung :

I. vị trí tầm quan trọng của công tác tư tưởng

II. Tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng trong thời gian qua

III. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về công tác tư tưởng trong thời gian tới
I. vị trí tầm quan trọng của công tác tư tưởng
1. Khái niệm :

3. Vai trò của công tác tư tưởng
5. Nguyên tắc chỉ đạo công tác tư tưởng
2. Đặc điểm của công tác tư tưởng
4. Hiệu quả của công tác tư tưởng
1. Khái niệm
Tư tưởng : Là một bộ phận của ý thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội. Là sự phản ánh hiện thực khách quan, được hình thành ý nghĩ, suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo hành động của con người.
Nguồn gốc của tư tưởng :
- Có nguồn gốc từ tồn tại xã hội.
- Có nguồn gốc từ sự truyền bá giữa người này với người khác, giữa thế hệ này với thế hệ khác.
- Có nguồn gốc từ bộ óc người
hệ tư tưởng
Khái niệm :
- Hệ tư tưởng là hệ thống lý luận, tư tưởng quan điểm cua một giai cấp nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp đó, được biểu hiện thành các quan điểm chính trị, triết học, nhà nước, pháp luật, văn học ngệ thuật, đạo đức, tôn giáo v.v...
Nguồn gốc :
- Hệ tư tưởng có nguồn gốc từ tồn tại xã hội.
- Hệ tư tưởng có nguồn gốc từ trong xã hội có giai cấp
Công tác tư tưởng của Đảng :

- Là hoạt động có định hướng của Đảng nhằm xác lập và phát triển hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng niềm tin và định hướng giá trị đúng đắn góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, tư tưởng, tình cảm, nhân cách lối sống, đảm bảo cho con người hành động tích cực sáng tạo đúng mục đích của Đảng.
2. đặc điểm của công tác tư tưởng
Công tác tư tưởng của Đảng là quá trình thống nhất hai mặt "xây" và "chống"
Công tác tư tưởng thuộc lĩnh vực tinh thần, nên khi giải quyết nó phải lấy giáo dục thuyết phục làm chính, không dùng biện pháp hành chính.
Công tác tư tưởng gắn liền với quá trình dự báo và định hướng
3. Vai trò :

- Công tác tư tưởng là một nội dung trong phương thức lãnh đạo của Đảng.
- Công tác tư tưởng là công tác cơ bản của Đảng, là mặt trận hàng đầu, là vũ khí sắc bén của Đảng.
- Công tác tư tưởng trang bị nhận thức, hình thành niềm tin và chỉ đạo hành động cách mạng.
- Công tác tư tưởng góp phần đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Công tác tư tưởng góp phần xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống XHCN.
4. Hiệu quả công tác tư tưởng
Hình thức đánh giá

Công thức tổng quát :
kết quả đạt được
HQCTTT =----------------------
Mục tiêu + chi phí
- Hiệu quả lâu dài
- Hiệu quả trước mắt
- Hiệu quả trực tiếp
tiêu chuẩn đánh giá

- Tiêu chuẩn về nhận thức
- Tiêu chuẩn về niềm tin
- Tiêu chuẩn về hành động
5. nguyên tắc chỉ đạo công tác tư tưởng
nguyên tắc tính đảng

Vị trí của nguyên tắc :
- Là nguyên tắc cơ bản chi phối các nguyên tắc khác
- Thể hiện tính định hướng của Đảng trong công tác tư tưởng
- Là cơ sở để phân biệt công tác tư tưởng của Đảng ta với CT TT c?a các Đảng khác
Yêu cầu cần nắm vững :
- Đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân của Đảng để quán triệt đường lối, Nghị quyết và tiến hành công tác tư tưởng.
- Phải kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tính Đảng trong công tác tư tưởng thể hiện tính chiến đấu- làm rõ đúng sai
-Thể hiện Nói đi đôi với Làm
nguyên tắc tính khoa học
Vị trí của nguyên tắc :
- Là nguyên tắc cơ bản, kết hợp với nguyên tắc tính Đảng.
- Đảm bảo cho công tác tư tưởng có sức sống, sức thuyết phục
Yêu cầu cần nắm vững :
- Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở xác định nội dung, phương pháp công tác tư tưởng
- Quán triệt quan điểm biện chứng, toàn diện, lịch sử cụ thể khi tiến hành công tác tư tưởng. Bảo đảm nội dung phải chính xác, khách quan, chân thật
- Phải dựa vào các thành tựu khoa học để tiến hành công tác tư tưởng
nguyên tắc tính thực tiễn
Vị trí của nguyên tắc :
- Xuất phát từ vai trò to lớn của thực tiễn
- Công tác tư tưởng trang bị nhận thức và thể hiện thông qua hành động trong thực tiễn
Yêu cầu cần nắm vững :
- Công tác tư tưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát cơ sở và bám sát cuộc sống.
- Công tác tư tưởng hướng vào giải quyết các vấn đề bức xúc trong cuộc sống
- Công tác tư tưởng phải bám sát đối tượng cụ thể
Tình hình tư tưởng
Mặt mạnh : - Tuyệt đại bộ phận cán bộ đảng viên kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối.
- Có nhận thức đúng đắn về mục tiêu và con đường đi lên CNXH.
- CB đảng viên có sự trưởng thành về nhận thức và vận dụng lý luận
- Quần chúng nhân dân tin tưởng và đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng.
Mặt yếu : - Một bộ phận CB đảng viên biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Một bộ phận phai nhạt lý tưởng, mơ hồ mất cảnh giác.
- Tính chiến đấu của các tổ chức Đảng không cao .
- Việc đấu tranh, ngăn chặn và loại trừ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch còn hạn chế
Công tác tư tưởng
Mặt mạnh : - Công tác tư tưởng góp phần khẳng định lập trường tư tưởng vững vàng của Đảng
- Tổ chức học tập NQ, Chỉ thị và tư tưởng HCM cho CB đảng viên.
- Nâng cao đời sống VH tinh thần cho CB đảng viên và quần chúng.
- Góp phần đấu tranh chống diễn biến hoà bình
Mặt yếu : - Công tác tư tưởng chưa kịp thời giải đáp những vấn đề bức xúc trong cuộc sống.
- Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn thấp.
- Đấu tranh ngăn chặn, loại trừ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù còn hạn chế.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và
giải pháp công tác tư tưởng
Phương hướng chung :

Báo cáo xây dựng Đảng tại Đại hội X nhấn mạnh phương hướng chung của công tác tư tưởng là :
- Chủ động hơn nữa trong công tác tư tưởng, nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới.
- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng tinh thần yêu nước.
- Công tác tư tưởng phải nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, phải luôn luôn chủ động bám sát thực tiễn.
- Tích cực tổng kết thực tiễn hình thành lý luận về mục tiêu và con đường đi lên CNXH ở nước ta.
- Nâng cao hiệu quả công tác văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, xuất bản báo chí.
6 định hướng lớn về công tác tư tưởng


Định hướng 1:
Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam

a- Căn cứ :
Xuất phát từ bản Chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở để xây dựng đường lối chủ trương của Đảng.
Thực tiễn 76 năm lãnh đạo của Đảng đã chứng minh sự lựa chọn chủ nghĩa Mác-Lênin là đúng đắn.

b- Yêu cầu
Phải xác định lập trường tư tưởng, lập trường giai cấp công nhân trong khi tiến hành công tác tư tưởng.
Phải kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổ chức học tập lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
KIên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Đấu tranh phê phán những luận điệu xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh


Định hướng 2:

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn

a- Căn cứ :
Độc lập dân tộc và CNXH là sự lựa chọn tất yếu khách quan phù hợp với quy luật
Lựa chọn độc lập dân tộc và CNXH là sự lựa chọn theo tư tưởng cách mạng không ngừng của Lênin.
Thực tiễn Việt Nam đã chứng minh sự lựa chọn đó là đúng đắn đưa dân tộc tiến lên và phát triển.

b- Yêu cầu
Xác định độc lập dân tộc và CNXH ngày nay là xây dựng và bảo Vệ Tổ quốc. Vì vậy phải kết hợp làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược này.
Phải kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH
Bằng lý luận và thực tiễn xác định đúng đắn mô hình mục tiêu và bước đi thích hợp về chủ nghĩa xã hội ở Việt nam và con đường đi lên CNXH
- Chống mọi khuynh hướng tách rời độc lập dân tộc và CNXH. Chống khuynh hướng phủ nhận con đường đi lên CNXH trong điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường.

Định hướng 3 :

Chế độ ta là chế độ do nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

a- Căn cứ :
Dân chủ là bản Chất của Nhà nước ta; dân chủ cũng là bản Chất của chế độ mới XHCN
Xuất phát từ bản Chất giai cấp công nhân của nhà nước ta

b- Yêu cầu :
Nắm vững những biểu hiện cơ bản Về bản Chất giai cấp công nhân của nhà nước ta và 5 đặc trưng nhà nước pháp quền XHCN Việt nam
Phải không ngừng xây dựng, kiện toàn, củng cố bộ máy nhà nước và các thành viên trong hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Tích cực cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng quan liêu hành chính, xa dân.
- Kết hợp xây dựng bộ máy nhà nước với thực hiện cuộc vận động đổi mới chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên.


Định hướng 4 :

CNH, HĐH đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ

a- Căn cứ :
Xuất phát từ vai trò quan trọng của CNH, HĐH là quy luật phổ biến để chuyển nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn
Xuất phát từ thực trạng nền kinh tế nước ta
Đây là đòi hỏi khách quan của yêu cầu xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

b- Yêu cầu :
Phải nhận thức tính tất yếu của sự nghiệp CNH, HĐH với quá trình phát triển của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Phải nhận thức được điều kiện thuận lợi và những thách thức đặt ra cho sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta .
Nắm vững mục tiêu CNH, HĐH mà đại hội IX và X đã đề ra. Trọng tâm là CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn giải quết vấn đề nông dân


Định hướng 5:
Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, tăng trưởng đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội
a- Căn cứ :
Kinh tế thị trường là thành quả của nhân loại cho phép nước ta vận dụng và phát triển nó trong thời kỳ quá độ.
Đảng ta xác định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta trong xu thế hội nhập
b- Yêu cầu :
Quan điểm của Đảng ta nhất quán về chủ trương thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Phát huy vai trò các thành phần kinh tế trong đó lấy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
Nắm vững đặc điểm nền kinh tế thị trường mà nước ta đang xây dựng là nền kinh tế đa sở hữu, nhiều thành phần (3 hình thức sở hữu, 5 thành phần kinh tế). Tập trung phát triển mạnh về lực lượng sản xuất, huy động mọi tiềm năng, đồng thời củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất
Nắm vững chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong nước đồng thời tranh thủ nguồn ngoại lực.
- Giải Quyết tốt quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn liền với công bằng xã hội

Định hướng 6 :

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

a- Căn cứ :
Từ nhận thức vai trò của văn hoá là nền tảng Tinh thần của xã hội, là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
Nội dung phát triển văn hoá là xây dựng đời sống tinh thần biến nhận thức thành hành động cách mạng.
Văn hoá góp phần xây dựng con người mới, chuyển từ tư duy cũ sang tư duy mới

b- Yêu cầu :
Nắm vững những nội dung cơ bản và chủ yếu về xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc (theo kết luận của Hội nghị Trung ương 10 khoá IX)
Nắm vững các yêu cầu xây dựng con người mới Việt Nam trong giai đoạn hiện nay .
Chống mọi hành vi lợi dụng văn hoá để tuyên truyền xuyên tạc đường lối. Đồng thời chống mọi biểu hiện lai căng du nhập văn hoá không lành mạnh, không phù hợp với Việt Nam.
2. Sáu nhiệm vụ công tác tư tưởng
Nhiệm vụ 1 : Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý luận về CNXH và con đường đI lên CNXH ở nước ta.
* Cần nắm vững :

- Coi trọng tổng kết thực tiễn (cả thành công và chưa thành công.
- Đầu tư nghiên cứu lý luận, nghiên cứu sát với tình hình thực tiễn
- Có sự tiếp thu chọn lọc những thành tựu của các nước đI trước trong quá trình xây dựng và phát triển của nước ta
- Trước mắt cần đI sâu nghiên cứu làm rõ ;
+ Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
+ Con đường CNH, HĐH ở nước ta
+ Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị
+ Xây dựng chỉnh đốn đảng trong đIều kiện mới
+ Phát triển nền văn hoá Việt Nam
+ Tác động của quá trình toàn cầu hoá
+ Dự báo xu thế vận động và phát triển của thế giới
+ Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quốc phòng an ninh
Nhiệm vụ 2 : Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính tri tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong đảng, đồng thuận trong nhân dân.
* Cần nắm vững :

- Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng, coi trọng chất lượng giáo dục

- Mỗi đảng viên, cán bộ phải tự giác học tập lý luận chính trị theo quy định 54 của Bộ chính trị, gương mẫu nói và làm theo nghị quyết của đảng

- Nâng cao hiệu lực hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, khắc phục những lệch lạc trong công tác tuyên truyền.
Nhiệm vụ 3 : Công tác tư tưởng lý luận phải góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội bức xúc, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội thực dụng, chặn đà suy thoáI về đạo đức lối sống.

* Cần nắm vững :

- Công tác tư tưởng phảI bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với nhiệm vụ chính trị

- Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng cần phảI phát huy trách nhiệm của cấp uỷ đảng các cấp

- Kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu tham nhũng và lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra và kết hợp với hoạt động của phong trào quần chúng
Nhiệm vụ 4 : Chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

* Cần nắm vững :

- Quản Lý chặt chẽ tình hình tư tưởng trên các địa bàn ở các địa phương.

- Chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trai, quan điểm thù địch phản động chống phá cách mạng Việt Nam

- Tiến công có hiệu quả làm thất bại âm mưu sử dụng chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ để chống phá Đảng, chống phá chế độ XHCN ở Việt Nam
Nhiệm vụ 5 : Thực hiện nghiêm túc những chỉ thị,
quy định của đảng về bảo vệ đảng.

* Cần nắm vững :

- Công tác tư tưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với nhiệm vụ chính trị

- Để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng cần phảI phát huy trách nhiệm của cấp uỷ đảng các cấp

- Kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu tham nhũng và lãng phí trong cán bộ, đảng viên.

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra và kết hợp với hoạt động của phong trào quần chúng
Nhiệm vụ 6 : Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động, báo chí xuất bản văn hoá, văn nghệ, thông tin đối ngoại.

* Cần nắm vững :

- Quản Lý chặt chẽ công tác thông tin tuyên truyền, xuất bản và báo chí.

- Đa dạng hoá các hình thức thông tin, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của nhân dân.

- Phát huy vai trò của văn hoá trong trận địa tư tưởng

- Đấu tranh chống những tác động của văn hoá xấu độc, văn hoá phản động
Các giải pháp
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của nhà nước đối với công tác tư tưởng.
2. Mở rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương.
3. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên
4. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng.
5. Kiện toàn bộ máy, tăng cường đầu tư cho công tác tư tưởng.
6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống để tiến hành công tác tư tưởng.
7. Đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng
 
Gửi ý kiến