Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 44. Rượu etylic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:29' 20-02-2013
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
KI?M TRA BĂI CU
H?p ch?t h?u co lă g ? H?p ch?t h?u co du?c phđn lăm m?y lo?i ?
H?P CH?T H?U CO
D?n xu?t c?a Hidrocacbon
Metan ; Etilen
Axetilen ; Benzen
Hidrocacbon
Chuong V :
D?N XU?T C?A HIDROCACBON. POLIME
Ru?u etylic, axit axetic, ch?t bĩo, glucozo, saccarozo, tinh b?t, xenlulozo, protein, ch?t d?o, to, cao su c c?u t?o nhu th? năo ? tnh ch?t vă ?ng d?ng g ?
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
CTPT : C2H6O
- PTK : 46
III. TNH CH?T HA H?C:
IV. ?NG D?NG:
V. DI?U CH?:
II. C?U T?O PHĐN T?:
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- Tr?ng thâi : lă ch?t l?ng
- Mău s?c : khng mău
- T? kh?i so v?i nu?c : nh? hon nu?c
- Tnh tan trong nu?c : tan v h?n trong nu?c
- Si ? 78,30C
- Lă dung mi ha tan du?c nhi?u ch?t nhu iot, benzen,.
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- D? ru?u : lă s? ml ru?u etylic c trong 100ml h?n h?p ru?u v?i nu?c
V d? : Ru?u 140 cho ta bi?t: trong 100ml ru?u lo?i năy ch?a 14ml ru?u etylic nguyín ch?t.
- Pha ch? vă do d? ru?u
- D?ng c? dng d? do d? ru?u g?i lă ru?u k?
V?y th? năo lă
d? ru?u
- D? tr? l?i cđu h?i năy, câc em hêy quan sât th nghi?m sau:
Ru?u 140 cho ta bi?t di?u g ?
- D? ru?u :
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- Cng th?c tnh d? ru?u :

- D? ru?u :
Trong d:
+ Do: D? ru?u (o)
+ Vr: Th? tch ru?u n.c (ml)
+ Vhh: Th? tch h?n h?p
ru?u vă nu?c (ml)
N?u k hi?u :
+ Do : lă d? ru?u
+ Vr : lă th? tch ru?u nguyín ch?t
+ Vhh : lă th? tch h?n h?p ru?u vă nu?c
V?y, cng th?c d? tnh d? ru?u lă g ?
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- Cng th?c tnh d? ru?u :

- D? ru?u :
Trong d:
+ Do: D? ru?u (o)
+ Vr: Th? tch ru?u n.c (ml)
+ Vhh: Th? tch h?n h?p
ru?u vă nu?c (ml)
- T? (1) ta c :
(1)
+ Vr =
+ Vhh =
II. C?U T?O PHĐN T?:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- Ru?u etylic c CTCT :

Hay CH3 - CH2 - OH
Ho?c C2H5 - OH
Em c nh?n xĩt g v? d?c di?m c?u t?o c?a phđn t? ru?u etylic ?
M hnh d?ng r?ng
M hnh d?ng d?c
II. C?U T?O PHĐN T?:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- Ru?u etylic c CTCT :

Trong pt? ru?u etylic c m?t ngt? H khng lk v?i ngt? C mă lk v?i ngt? O,
t?o ra nhm -OH. Chnh nhm -OH năy lăm cho ru?u c t/c d?c trung.
Hay CH3 - CH2 - OH
OH
III. TNH CH?T HA H?C:
Băi 44: RU?U ETYLIC
1. Ru?u etylic c chây khng ?
- Ru?u etylic td m?nh v?i oxi khi d?t nng.
- Ru?u etylic td du?c v?i Na, K, Ca,. gi?i phng kh hidro.
2. Ru?u etylic c pu v?i Natri khng ?
3. Ph?n ?ng v?i axit axetic:
CH3- CH2- OH(l)
+ Na(r)
CH3- CH2- ONa(dd)
+ H2(k)
Natri etylat
2
2
2
H
Na
Na
H2
(s? du?c nghiín c?u ? Băi 45: Axit axetic)
- Pu trín thu?c lo?i pu th?
IV. ?NG D?NG:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 138)
Ru?u - Bia
Pha vecni, pha nu?c hoa
Gi?m an (axit axetic)
Cao su t?ng h?p
Du?c ph?m
C2H5OH
V. DI?U CH?:
Băi 44: RU?U ETYLIC
Ru?u etylic du?c di?u ch? theo 2 câch :
Tinh b?t
ho?c
du?ng
D?a văo hi?u bi?t th?c t? em hêy cho bi?t: ru?u u?ng du?c di?u ch? b?ng câch năo ?
Ru?u etylic
Lín men
Ho?c :
Etilen
Tr choi may m?n
1
2
3
4
5
Quay v?
8
Tr choi may m?n
H
H
1.Trong s? câc ch?t sau : CH3 - CH3 ; CH3 - CH2 - OH ; C6H6; CH3 - O - CH3 ch?t năo tâc d?ng du?c v?i Na ?
CH3 - CH2 - OH
2. Cho Na du văo câc ?ng nghi?m : ?ng 1 d?ng ru?u etylic ; ?ng 2 d?ng ru?u 96o; ?ng 3 d?ng nu?c. B?n An cho r?ng c câc PTPU x?y ra nhu sau :
?ng 1 : 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2
?ng 2 : 2H2O + 2Na 2NaOH + H2
?ng 3 : 2H2O + 2Na 2NaOH + H2
Theo em b?n An tr? l?i nhu th? dng hay sai ? V sao ?
Quay v?
Tr choi may m?n
10
Sai, ?ng 2 : 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2
3. Ch?n phuong ân tr? l?i dng :ru?u vă nu?c c tnh ch?t hoâ h?c gi?ng nhau:
a ) ph?n ?ng v?i kim lo?i ho?t d?ng m?nh
b ) ph?n ?ng v?i axit
c) Ph?n ?ng chây v?i oxi
Quay v?
Tr choi may m?n
9
a) ph?n ?ng v?i kim lo?i ho?t d?ng m?nh
4. Trín nhên chai ru?u c ghi con s? 18o. Hêy
gi?i thch nghia c?a s? li?u trín.
Quay v?
Tr choi may m?n
8
Trong 100 ml ru?u 18o c 18 ml ru?u etylic nguyín ch?t.
Quay v?
Tr choi may m?n
may m?n!
Ph?n thu?ng c?a b?n lă m?t trăng phâo tay c?a c? l?p
HU?NG D?N V? NHĂ
H?c băi, d?c m?c "Em c bi?t"
Băi t?p: 2, 3; 4; 5
Băi:4c - C th? pha du?c bao nhiíu lt ru?u 250 t? 500ml ru?u 450
HU?NG D?N
+ Tnh s? ml ru?u c trong 500ml ru?u 450
+ Ru?u 250 c nghia lă trong 100ml ru?u 250 c 25ml ru?u.
=> Th? tch ru?u 250
- Băi t?p: 44.1; 44.3; 44.5; 44.6
- D?c tm t?t câc bu?c ti?n hănh TN m?c: "2. Axit axetic c tâc d?ng v?i ru?u etylic khng?" trong SGK.

Băi h?c d?n dđy lă k?t thc! M?i th?y c vă câc em ngh?
Knh chc qu th?y c vă câc em m?nh kh?e!
Xin trđn tr?ng c?m on!
H?U QU? C?A VI?C S? D?NG RU?U BIA QUÂ M?C
RU?U ETILIC (ETANOL)
DU?C PH?M VĂ THU?C D?C
Etanol c tâc d?ng d?n th?n kinh trung uong. Tâc d?ng c?a n khi u?ng văo co th? gi?ng nhu ch?t gđy tí th?n kinh. Khi hăm lu?ng ru?u trong mâu lă 0,1 - 0,3% th kh? nang ph?i h?p câc ho?t d?ng c?a con ngu?i b? ?nh hu?ng gđy nín s? m?t thang b?ng, ni lu nhu vă hay quín. Khi hăm lu?ng ru?u trong mâu lín 0,3 - 0,4% s? c hi?n tu?ng nn vă m?t t?nh tâo. N?u hăm lu?ng năy d?n 0,6% th s? di?u hoă nh?p tim b? ?nh hu?ng c th? d?n t?i t? vong ( N?u m?t ngu?i c tr?ng lu?ng 50Kg u?ng 530 g ru?u c th? d?n t?i t? vong).
Trong co th? ngu?i ru?u du?c h?p th? l?i ? d?i trăng vă trong ru?t non, sau d d?n nhanh câc co quan n?i t?ng. Ru?u km hêm quâ trnh sinh hoocmon di?u hoă nu?c ti?u ? tuy?n yín gđy nín s? m?t nu?c c?a co th?; trong d? dăy ru?u kch thch quâ trnh sinh ra axit. Ru?u cung gđy giên m?ch mâu lăm co th? m?t nhi?t.
Trong co th? ngu?i nghi?n ru?u , ru?u gđy nín s? hu? gan lă noi trao d?i ru?u nhi?u nh?t vă ru?u lăm h?ng quâ trnh trao d?i ch?t.
R?c men
? men
Chung c?t
Chung c?t
Chung c?t
Ru?u thănh ph?m
Ru?u etylic
CÂC BU?C TI?N HĂNH LĂM RU?U
CÂCH PHA CH? RU?U 450
45 ml
100 ml
Nu?c
Ru?u etylic
Ru?u 450 cho bi?t di?u g ?
Ru?u 450
Ru?u etylic
Ru?u 450 cho bi?t:
Trong 100ml ru?u 450 c ch?a 45ml ru?u nguyín ch?t.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓