Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1.2 Nâng cao cảnh giác chống "Diễn biến hòa bình"

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Hieu
Ngày gửi: 20h:38' 12-03-2013
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 417
Số lượt thích: 0 người
Bài 6:
Chiến lược “Diễn biến hòa bình”
Của các thế lực thù địch
Báo cáo viên:
Văn Hùng – Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự Phường 5
Phần II:
Nâng cao cảnh giác - Kiên quyết làm thất bại
âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch
Chiến lược “Diễn biến hòa bình”
A. MỤC TIÊU:
Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH đât nước; làm thất bại âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình“, BLLĐ của địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH và nền văn hoá. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

B. NHIỆM VỤ:
Chủ động tiến công địch trên mọi lĩnh vực, không để xảy ra mất ổn định chính trị XH, BLLĐ và các tình huống phức tạp khác, ngăn chặn làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN.
Mục tiêu – Nhiệm vụ
Quan điểm của Đảng CSVN:
Là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Phải kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, chống bạo loạn lật đổ, chống chiến tranh xâm lược.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Quan điểm của Đảng:
Phương châm chỉ đạo của Đảng CSVN:
- Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động.
- Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính, tích cực, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh.
- Giữ vững bên trong, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài; coi giữ vững bên trong là chính, làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là quan trọng.
- Kiên định các nguyên tắc chiến lược, đi đôi với sự vận dụng linh hoạt, sách lược, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước, dư luận quốc tế, phân hóa, cô lập các phần tử ngoan cố, các lực lượng hiếu chiến.

Phương châm của Đảng:
Chủ trương của Đảng:
CHỦ TRƯƠNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
3. Thực hiện yêu cầu nghiêm ngặc về An ninh quốc phòng trên các lĩnh vực 
2. Xây dựng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại 
1. Quán triệt & tích cực triển khai chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 
4. Làm thất bại âm mưu “Vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch 
Chủ trương của Đảng:
Một là, quán triệt sâu sắc và tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. nhận thức đúng đắn về vấn đề đối tác và đối tượng theo quan điểm của Đảng:
+ Những ai chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta.
+ Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.
Chủ trương của Đảng:
Hai là, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiếu đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Chủ trương của Đảng:
Ba là, thực hiện nghiêm ngặt những yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế. Đề cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, nhạy bén trong việc đấu tranh làm thất lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chủ trương của Đảng:
Bốn là, đấu tranh làm thất bại âm mưu “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện; thực sự là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước tại địa phương.
Thường xuyên quán triệt và nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng; nhiệm vụ của lực lượng vũ trang
Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong mọi tình huống.
Vai trò – nhiệm vụ của LL DQTV:
Nâng cao chất lượng huấn luyện, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng
Phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của chiến sĩ dân quân tự vệ trong học tập, công tác và rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Tích cực học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng đơn bị an toàn gắn với địa bàn an toàn
Vai trò – nhiệm vụ của LL DQTV:
Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Nhận rõ bản chất, âm mưu và thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.
Để góp phần làm thất bại âm mưu “DBHB”, mỗi DQTV phải làm gì?
Khối Dân quân tự vệ nữ trong Hội thao quốc phòng
Các thí sinh thi bắn súng AK
Tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở
Ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, thành thạo, tinh thông về kỹ thuật, chiến thuật, thuần thục các phương án chiến đấu,
Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác vận động quần chúng
Ra sức rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật.
Để góp phần làm thất bại âm mưu “DBHB”, mỗi DQTV phải làm gì?
Cám ơn quý vị đã theo dõi
 
Gửi ý kiến