Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. Freetime fun

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hùng Sơn
Ngày gửi: 10h:08' 20-03-2013
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
thanh hải junior high school
Welcome to our class,
class 7
Unit 14: freetime fun
a. Time for TV (a1)
26
-
3
-
2013
Freetime activities
Saturday, March 23rd, 2013
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
I. Vocabulary:
*
*
*
*
a
phim trinh thám
cowboy movie:
phim cao bồi
detective movie:
a
adventure:
phim truyền hình nhiều tập
cricket:
series
an
a
(n)
Con dế
Cuộc phiêu lưu
guess:
đoán
to
Matching
a cowboy movie *
a detective movie *
a cricket *
an adventure *
series (n) *
to guess *
* đoán
* cuộc phiêu lưu
* phim trinh thám
* phim dài tập
* phim cao bồi
* con dế
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
* Orderring:
* Vocabulary:
... a. Hoa`s aunt and uncle do not like TV.
... b. Hoa`s family does not have a TV at home.
... c. They can watch "The Adventure of the Cricket" together.
... d. Hoa`s family talks and plays chess during dinner.
... e. Lan`s family watches TV every night.
... f. Lan invites Hoa to have dinner at Lan`s house.
Listen to the tape. Then ordering the mixed sentences.
4-
3-
2-
5-
6-
1-
Saturday, March 23rd, 2013
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
* Model sentences:
a. I prefer to do other things.
play chess.
watch TV.
b. I prefer doing other things.
playing chess.
watchingTV.
Forms:
love
love
like
like
Use: To express one`s hobby.
a. S + prefer + to + V-inf + ...
b. S + prefer + V- ing...
Saturday, March 23rd, 2013
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
* Practice:
Read the dialogue. Then choose the best answer.
a) Lan invites Hoa to .......

b) Lan wants Hoa to watch TV .......... dinner.

c) Hoa`s family doesn`t have a TV because ........

d) Hoa ........................

e) Lan`s family .......... watch Tv in the evening.
C - eat dinner with her family
A - during dinner
B - Her aunt and uncle don`t liking watching TV.
C - likes spending time with hẻ aunt and uncle at night.
D - always
Saturday, March 23rd, 2013
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
* Practice:
Read the dialogue. Then answer the questions.
1. What TV program is on at 6.00 p.m?
It is news in English.
2. What time do they have dinner?
They have dinner at 7.00 pm
3. What film can they watch together?
They can watch "The Adventure of the Cricket" together.
4. Do Hoa`s family have a TV at home?
No, they don`t.
5. What do Lan`s family do everynight?
They watch TV everynight.
6. Do your family often watch TV during dinner? If not What do you often do?
The answer may be.: No, we don`t. We often talk about our day/ sometimes we play chess/ etc.

Saturday, March 23rd, 2013
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
* Practice:
Pairwork, read the dialogue.
Lan
Hoa
Saturday, March 23rd, 2013
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
Noughts and crosses.
Saturday, March 23rd, 2013
Make questions and answers, using the word cues.
Unit 14: Freetime fun - A. time for Tv (A1)
Saturday, March 23rd, 2013
Homework:
Learn by heart new words and structures.
- Do exercises 1, 2 on page 87, 88 in workbook.
- Prepare A2 for the next lesson.
 
Gửi ý kiến