Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nhị Lê Phương
Ngày gửi: 09h:39' 26-03-2013
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 819
Số lượt thích: 0 người
BÀI 14:
CHÍNH SÁCH
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH.
1.Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và
an ninh.
a/Vai trò của quốc phòng và an ninh.
Quốc phòng là gì?
Quốc phòng là những công việc, những
hoạt động nhằm phục vụ cho việc gìn giữ
và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ
An ninh là gì?
An ninh là những công việc, hoạt động nhằm
đảm bảo sự ổn định chính trị, trật tự
và an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực,
làm thất bại mọi hành động phá hoại của
các thế lực thù địch
Trong chiến tranh.
Trong chiến tranh.
Trong thời bình.
Công an tuần tra
Canh gác
Tập trận
Tuần tra trên biển
-Trong chiến tranh: Cả nước hướng
vào nhiệm vụ đánh thắng kẻ thù xâm
lược để giành độc lập, tự do.
-Trong hoà bình: Xây dựng chủ nghĩa
xã hội, nhưng không lơi lỏng
nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc


-Trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Đảm bảo sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
b/Nhiệm vụ của quốc
phòng và an ninh.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện
Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền,thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc
Bảo vệ Đảng, nhà nước,nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa
Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng và an ninh xã hội
Duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội
Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi,làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.
Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chính trị nội bộ.

b/Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh.
2.Phương hướng cơ bản nhằm
tăng cường quốc phòng và
an ninh.
NHỮNG
PHƯƠNG
HƯỚNG
CƠ BẢN
Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Kết hợp quốc phòng với an ninh.
Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.
2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
*Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Sức mạnh tổng hợp là gì ?
Sức mạnh tổng hợp là sức mạnh do nhiều yếu tố tạo
nên, nhưng yếu tố quyết định là sức mạnh dân tộc,con
người, chính trị, tinh thần mà biểu hiện tập trung ở sức
mạnh của khối đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính
trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Vì sao phải phát huy sức
mạnh tổng hợp ?
Nền quốc phòng và an ninh của ta là nền quốc
Phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ lợi ích của
nhân dân nên cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp
của dân tộc và sức mạnh thời đại.
Làm thế nào để phát huy sức mạnh tổng hợp?
Một là, hoàn thiện nội dung nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa và thực hiện đồng bộ, triệt để. Dân chủ càng
mở rộng và thiết thực càng tạo sự đồng thuận xã
hội và do đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
được tăng cường.
Hai là, đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với xây dựng
và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị của đất
nước.
Ba là, chú trọng giáo dục, đào tạo, hoàn thiện con
người Việt Nam trong thời đại mới, bởi con người là thành
tố, là cái gốc vững bền của dân tộc và đất nước. Mỗi người,
mỗi công dân cần phải nêu cao niềm tự hào, tự tôn dân
tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước,sống và àm việc có trách
nhiệm đối với đất nước, vì sự hùng cường, vững bền của
Tổ quốc.
*Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Các bạn hiểu thế nào về
sức mạnh thời đại?
Sức mạnh thời đại là một thuật ngữ mà Đảng Cộng
sản Việt Nam hay sử dụng để chỉ những con người,
tổ chức của quốc tế đã giúp đỡ họ trong hai cuộc
kháng chiến chống Pháp chống Mỹ.Hiện nay,Việt Nam
đang thực hiện chính sách mở cửa, thân thiện,sẵn sàng làm
bạn với thế giới. Sức mạnh thời đại lúc này được hiểu chính là
Những nguồn vốn, sự ưu đãi từ nước ngoài và đặc biệt,
đó là sự đầu tư từ cộng đồng người
tại hải ngoại
Tại sao cần kết hợp sức mạnh dân tộc
và sức mạnh thời đại.
Sức mạnh dân tộc là gì?
Sức mạnh dân tộc bao gồm nguồn lực vật chất
(tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản con người...)
và nguồn lực tinh thần
(lòng yêu nước, đoàn kết...).
-Trong chi?n tranh:T?o nn s?c m?nh t?ng th?
d? dnh th?ng k? th cĩ ti?m l?c v s?c m?nh
kinh t?,qun s? l?n hon ta g?p nhi?u.
-Trong th?i bình:xy d?ng n?n qu?c phịng v an
ninh v?ng m?nh,rt ng?n kho?ng cch v?i cc
nu?c,dua d?t nu?c thốt kh?i ngho nn, l?c h?u.
*Kết hợp quốc phòng với an ninh.
Các bạn hiểu thế
nào là sự kết hợp giữa sức
mạnh quốc phòng và an ninh?
Kết hợp quốc phòng và an ninh là
sự kết hợp giữa quân đội nhân
dân và an ninh nhân dân.
Mục đích của kết hợp quốc
phòng và an ninh là gì?
Tạo nên sức mạnh tổng hợp có hệ thống từ
trung ương đến địa phương. Để cùng thực
hiện những nhiệm vụ chung,thống nhất.
Đó là giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
tại sao cần kết hợp kinh tế-xã hội
với quốc phòng và an ninh.?

*Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.
Kinh tế, quốc phòng, an ninh là những mặt hoạt động cơ
bản của mỗi quốc gia, dân tộc có độc lập, chủ quyền.
mỗi lĩnh vực có mục đích,cách thức hoạt động và quy
luật riêng, song giữa chúng có mối quan hệ, tác động
qua lại lẫn nhauTrong đó, kinh tế là yếu tố quyết định
đến quốc phòng – an ninh; ngược lại, quốc phòng – an
ninh cũng có tác động tích cực trở lại với kinh tế,
bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

Phương pháp kết hợp kinh tế-xã
hội với quốc phòng và an ninh.

-Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lí nhà nước
của chính quyền các cấp trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế
xã hội với tăng cường củng cố quốc phòmg an ninh.
-Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kết hợp phát triển kinh
tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh cho các
đối tượng.
-Xây dựng chiến lược cụ thể kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng
cường củng cố quốc phòng an ninh trong thời kì mới.
-Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế chính sáchcó liên quan đến thực
hiện kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố
quốc phong- an ninh trong tình hình mới.
-Củng cố kiện toàn và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chuyên
trách quốc phòng, an ninh các cấp
3.Trách nhiệm của công
dân Đối với chính sách
quốc phòng và an ninh.
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi am mưu thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
Chấp hành pháp luật về quốc phòng & an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực
Quốc phòng và an ninh nơi cư trú.
*Trách nhiệm của bản thân học sinh.
Rèn luyện sức khỏe
Học tập nâng cao trình độ hiểu biết
Có lối sống lành mạnh
Không tham gia tệ nạn xã hội
Động viên người thân bạn bè tham gia nghĩa vụ Quân sự
Quan tâm , giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ
Tăng cường đoàn kết tình quân dân qua các buổi giao lưu
dân quân, bộ đội
Trách nhiệm của bản thân
học sinh là gì?
Đây là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng,tầm xa,rất nổi tiếng của
Không quân Hoa Kỳ,do hãng Boeing sản xuất từ năm 1954
Đây là lối đánh trận bao gồm các cuộc phục kích, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và
rút lui nhanh. Mục tiêu của các cuộc tấn công này là những yếu điểm của kẻ thù.
Đây là bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944 và được sử dụng làm
Quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đây là loại xe chiến đấu bọc thép,có bánh xích dược thiết kế cho chiến đấu tiền
tuyến kết hợp hỏa lực cơ động,chiến thuật tấn công và khả năng phòng thủ.
1
2
3
4
5
6
7
8
Đây là phương pháp thay đổi ngoại hình của một vật thể để nó trở nên lẫn vào môi
trường xung quanh khi được quan sát từ bên ngoài. Trong quân sự, đây là một
chiến thuật .
Đây là một quân chủng trong quân đội thuộc lực lượng vũ trang các nước có biển,
thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường biển, đại dương và sông nước.
Đây là các công việc, các hoạt động nhằm phục vụ cho vịêc
giữ gìn và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Đây là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường
Ba Đình, Hà Nội
CẢM ƠN
CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý
LẮNG NGHE!!!
 
Gửi ý kiến