Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Xuân Vinh
Ngày gửi: 08h:58' 18-04-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 181
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quí thầy cô đến dự giờ thăm lớp
KIỂM TRA MIỆNG
Câu 1: Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit axetic? Viết PTHH minh họa?
Etilen, axit axetic, rượu etylic có liên hệ với nhau như thế nào?
MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
I. Sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic:
axit
Men gi?m
H2SO4, t0
1
2
3
4
axit axetic
Etyl axetat
etilen
ru?u etylic
+H2O
+O2
+C2H5OH
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC:
Hãy s?p x?p các c?m t?: Ru?u etylic, axit axetic, etylaxetat, etilen vào các ô 1, 2, 3 hoặc 4 bi?u di?n m?i liên h? gi?a etilen, rượu etylic, axit axetic
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC:
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
I. Sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic:
II. Bài tập:
Bài tập 2: SGK trang 114
- Cho phản ứng với kẽm hoặc muối cacbonat: C2H5OH không phản ứng, CH3COOH phản ứng sinh ra chất khí( hidro hoặc CO2).
- Phản ứng với CuO hoặc Cu(OH)2: C2H5OH không phản ứng, CH3COOH phản ứng sinh ra dung dịch màu xanh.
Bài tập 2:
Nêu 2 phương pháp phân biệt C2H5OH và CH3COOH
MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
I. Sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic:
II. Bài tập:
Bài tập 3 SGK trang 144.
- C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3 nên C là 1 axit.
CTPT: C2H4O2 ; CTCT: CH3-COOH
A chỉ tác dụng được với Na nên A rượu:
CTPT: C2H6O. CTCT: CH3-CH2-OH
- B ít tan trong nước là hidrocacbon.
CTPT: C2H4; CTCT: CH2=CH2
Bài tập 3
Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O.
- Chất A, C tác dụng được với natri.
- Chất B ít tan trong nước.
- Chất C tác dụng được với Na2CO3.
Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo.
MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
I. Sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic:
II. Bài tập:
Bài tập 4
D?t chy 23 gam ch?t h?u co A thu du?c s?n ph?m g?m 44 gam CO2 v 27 gam H2O
a. H?i trong A cĩ nh?ng nguyn t? no?
b. Xc d?nh CTPT c?a A, bi?t t? kh?i hoi c?a A l so v?i hidro l 23.
Bài tập 4 SGK trang 144.
- N?u mC + mH < mA => A ch?a: C, H, O.
Tính mO = mA - (mC + mH)
Bu?c 3 : L?p CTTQ : CxHyOz.
- L?p t? l?: x : y : z =nC : nH : nO =>t? l? t?i gi?n
- D?a vào phân kh?i c?a ch?t => CTPT c?a ch?t
CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP:
TÌM CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ:
Bu?c 1: Tìm s? mol
Bu?c 2: Tính t?ng mC + mH:
- N?u mC + mH = mA => A ch? ch?a 2 nguyên t? : C, H.
MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
I. Sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic:
II. Bài tập:
Bài tập 4
D?t cháy 23 gam ch?t h?u co A thu dđu?c s?n ph?m g?m 44 gam CO2 và 27 gam H2O
a. H?i trong A có nh?ng nguyên t? nào?
b. Xác định CTPT c?a A, bi?t t? kh?i hoi c?a A so v?i hidro là 23.
Bài tập 4 SGK trang 144.
a. mC =(44:44)x12 = 12(g)
mH=2.(27:18)=3(g)
mc + mH = 12 + 3 = 15(g) < mA
=> Hợp chất có oxi: mO = 23 -15 = 8(g)
Vậy trong A có 3 nguyên tố C, H, O.
b. Đặt công thức của A là CxHyOz
Ta có: x : y : z = (12:12):(3:1):(8:16)
= 1 : 3 : 0,5
hay: x : y : z = 2:6:1
Ta lại có: MA = 23 x 2 = 46
(C2H6O)n = 46
n = 1
CTPT của A là C2H6O
MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
I. Sơ đồ mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic:
II. Bài tập:
Bài tập 5
Cho 22,4 lít khí etilen(đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8g rượu etilic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.
Bài tập 5 SGK trang 144.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Học bài theo nội dung luyện tập.
- Ôn lại các dạng bài tập đã học.
- Xem trước nội dung thực hành.
- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Học bài theo nội.
+ Làm các bài tập 1, 2, 5 SGK trang 144
+ Làm bài tập về nhà:
Cho 16,6g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic phản ứng với
natri thu được 6,72 lít khí hidro.
Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
+ Chuẩn bị"KIỂM TRA 1 TIẾT"
+ Ôn lại kiến thức từ bài benzen đến bài mối liên hệ
giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.
+ Các dạng bài tập: Về tìm chất tham gia hoặc sản phẩm,
tìm CTPT chất hưỡu cơ, hiệu suất phản ứng.
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Học bài theo nội dung luyện tập.
- Ôn lại các dạng bài tập đã học.
- Xem trước nội dung thực hành.
CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến