Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoang` An (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:58' 06-08-2013
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 298
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1 - 2: Văn học sử
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá
* Về lịch sử xã hội
Văn học vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, tạo nên nền văn học thống nhất và nhà văn kiểu mới nhà văn – chiến sĩ.
- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã giật tung xiềng xích 80 năm thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật.
? Em hãy nêu vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội của văn học VN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX?
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá
* Về lịch sử xã hội
- Tháng 7 - 54, hiệp định Giơnevơ được ký kết, hoà bình trên miền Bắc.
- Thực dân Pháp rắp tâm quay trở lại nước ta, cuộc kháng chiến kéo dài 9 năm gian khổ.
- Cuộc cách mạng ruộng đất những năm 1953 – 1955.
- Đất nước bị chia cắt hơn 20 năm.
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá
* Về lịch sử xã hội
- Công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc (1958 -1960). Hai cuộc k/c vĩ đại của dân tộc.
- Quần chúng nhân dân: công nhân và nông dân, được cách mạng giải phóng đã phát huy sức mạnh.
Đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn lao.
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, ngày 3/11/1946.
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá
* Về văn hóa tư tưởng
Đề cương văn hoá Việt Nam (1943) của ĐCS Đông Dương khẳng định: văn hoá là một mặt trận quan trọng của cuộc đấu tranh cách mạng.
Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam
( Trường Chinh).
? Em hãy nêu vài nét về hoàn cảnh văn hóa của văn học VN từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX?
Văn hóa tư tưởng  Nền tảng sức mạnh của văn học cách mạng.
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
2.Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu
a. Chặng đường từ năm 1945 đến năm 1954
* Lịch sử:
- Đất nước vừa giành độc lập.
Tiến hành cuộc k/c chống Pháp.
* Văn học:

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
- Từ 1945 - 1946: Phản ánh niềm vui của nhân dân khi đất nước được giải phóng.
Thể loại:
Truyện ngắn và kí ( SGK)
Trần Đăng
1945 đến 1954
Các chặng đường
Chủ đề chính
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
+ Một lần tới thủ đô và Trận Phố ràng
+ Đôi mắt và Ở rừng
(1951)
Nam Cao
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
- Từ 1946 – 1954:
+ Phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp gắn bó sâu sắc với đời sống cách mạng và kháng chiến.
+ Khám phá sức mạnh và những phẩm chất tốt đẹp của nhân dân.
Làng
1945 đến 1954
Các chặng đường
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
Kim Lân
Thư nhà
Vùng mỏ
Xung kích
Hồ Phương
Võ Huy Tâm
Nguyễn Đình Thi
Đất nước đứng lên
Nguyên Ngọc
Truyện Tây Bắc
Tô Hoài
Chủ đề chính
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
+ Thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai tất thắng của cuộc kháng chiến.
THƠ CA
Hồ Chí Minh
1945 đến 1954
Các chặng đường
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
- Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng, Lên núi...
- Bên kia sông Đuống (1948)
Hoàng Cầm
Tây Tiến
(1947)
Quang Dũng
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
Ca ngợi Tổ quốc, quần chúng cách mạng.
Cổ vũ phong trào Nam tiến.
Biểu dương tấm gương vì nước quên mình.
Thể loại: Kịch
Bắc Sơn, Những người ở lại.
Nguyễn Huy Tưởng
Các chặng đường
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
- Chị Hòa
Học Phi
1945 đến 1954
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
LL phê bình:
Trường Chinh
1945 đến 1954
Các chặng đường
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
- Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam
Nguyễn Đình Thi
- Quyền sống con người trong “ Truyện Kiều”
Hoài Thanh
- Nhận đường, Mấy vấn đề văn nghệ
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
b. Chặng đường từ 1955- 1964:
* Lịch sử:
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
Em hãy trình bày những nét chính về hoàn cảnh lịch sử xã hội chặng 1955- 1964?
- Xây dựng CNXH ở miền Bắc.
- Đấu tranh thống nhất đất nước.
- Đề tài chiến tranh kết thúc, các tác giả chủ yếu miêu tả tổn thất về số phận của cá nhân trong chiến tranh
* Văn học:
- Văn xuôi: nhiều đề tài.
Ng Thế Phương
1955 đến 1964
Các chặng.
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
Nguyễn Kiên
Đi bước nữa
+ Kháng chiến chống Pháp
Nguyễn Huy Tưởng
+ Đổi mới khát vọng hạnh phúc.
Mùa lạc
Nguyễn Khải
Anh Keng
Sống mãi với thủ đô
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
- Ngợi ca công cuộc xây dựng CNXH.
- Nỗi đau chia cắt và ý chí thống nhất đất nước
Cao điểm cuối cùng
Hữu Mai
1955 đến 1964
Các chặng.
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
Tô Hoài
+ Đề tài hiện thực c/s trước c/m
- Vỡ bờ
Ng Đình Thi
Trước giờ nổ súng
- Tranh tối tranh sáng
Ng Công Hoan
- Mười năm
- Cửa biển
Lê Khâm
Nguyên Hồng
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
- Ngợi ca công cuộc xây dựng CNXH.
- Nỗi đau chia cắt và ý chí thống nhất đất nước
+ Đề tài công cuộc XDCNXH
Nguyễn Tuân
1955 đến 1964
Các chặng.
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
Tố Hữu
- Bốn năm sau
- Ánh sáng và phù sa
Chế Lan Viên
- Sông Đà
- Cái sân gạch
THƠ CA
- Gió lộng
- Riêng chung...
Ng Huy Tưởng
Xuân Diệu
Đào Vũ
- Ngợi ca công cuộc xây dựng CNXH.
- Nỗi đau chia cắt và ý chí thống nhất đất nước
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
KỊCH
Học Phi
Các chặng.
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
- Ngọn lửa
- Một đảng viên
- Chị Nhàn và
Nổi gió
Nguyễn Vũ
Đào Hồng Cẩm
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
1955 đến 1964
- Ngợi ca công cuộc xây dựng CNXH.
- Nỗi đau chia cắt và ý chí thống nhất đất nước
c. Chặng đường từ 1965- 1975:
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
Em hãy trình bày những nét chính về hoàn cảnh lịch sử xã hội chặng 1965- 1975?
* Lịch sử
- Ngày 5.8.1964 - dân quân miền Bắc bắn rơi máy bay của Mỹ, Sự nổi dậy của Điện Biên Phủ trên không - HN - chiến dịch HCM.
- Thời kì k/c chống Mĩ ác liệt.
* Văn học:
VĂN XUÔI
Nguyễn Thi
1965 đến 1975
Các chặng.
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
Hữu Mai
- Người mẹ cầm súng
- Cửa sông
Ng Minh Châu
Miền Nam:
- Rừng xà nu
Miền Bắc
- Vùng trời
- Dấu chân người lính
Ng Trung Thành
Anh Đức
- Hòn đất
Ngợi ca chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
THƠ CA
Tố Hữu
Các chặng.
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
Nguyễn Duy
- Ra trận, Máu và hoa
- Hương cây, bếp lửa...
Lưu Quang Vũ
- Mặt đường k/v
- Cát trắng
Ng Khoa Điềm
Xuân Quỳnh
- Gió Lào cát trắng
Mở rộng và đào sâu hiện thực, tăng cường chất suy tưởng và chính luận
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
1965 đến 1975
KỊCH
Xuân Trình
Các chặng.
Chủ đề
Thành tựu
Tác giả tiêu biểu
Vũ Dũng Minh
- Quê hương Việt Nam, Thời tiết ngày mai
Đặng Thai Mai, Chế Lan Viên.
- Đại đội trưởng của tôi
LÝ LUẬN PBVH
Đào Hồng Cẩm
- Đôi mắt
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
1965 đến 1975
Mở rộng và đào sâu hiện thực, tăng cường chất suy tưởng và chính luận
c. Văn học vùng địch tạm chiếm
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
Những hiểu biết của em về văn học vùng địch tạm chiếm và kể tên một số tác phẩm chính?
- Phức tạp: Xen kẽ nhiều xu hướng phản động, tiêu cực đồi trụy và tiến bộ, yêu nước và cách mạng.
- Hình thức thể loại: gọn nhẹ như truyện ngắn, phóng sự, bút ký.
Tác phẩm tiêu biểu:
+ Hương rừng Cà Mau ( Sơn Nam)
+ Thương nhớ mười hai ( Vũ Bằng)
I. KHÁI QUÁT VHVN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
? Khuynh hướng sử thi được biểu hiện ntn ở đề tài trong t/p VH từ 1945 đến năm 1975? Chứng minh?
Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá
2.Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu
3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ năm 1945 đến năm 1975.
a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
? Thế nào là một nền văn học chủ yếu vận động theo hướng c/m hóa, gắn bó với vận mệnh đất nước?
3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ năm 1945 đến năm 1975.
a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước
- Khuynh hướng tư tưởng chủ đạo: tư tưởng cách mạng, văn học là vũ khí phục vụ cách mạng, nhà văn – chiến sĩ.
- Đề tài: Tổ Quốc: đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng CNXH.
- Nhân vật trung tâm: người chiến sĩ, dân quân, du kích, TNXP, người lao động, cá nhân, tập thể  Phản chiếu v/đ LSDT.
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
? Đại chúng có vai trò như thế nào trong nền văn học giai đoạn 1945 - 1975?
3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ năm 1945 đến năm 1975.
a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước
b. Nền văn học hướng về đại chúng
- Đại chúng: vừa là đối tượng phản ánh, vừa là đối tượng phản ánh của văn học. Cái nhìn mới của người sáng tác về ND. Đất Nước là của ND.
- Nội dung: quan tâm n/d; phản ánh nỗi bất hạnh c/đ cũ, niềm vui c/đ mới, khả năng c/m...
- Hình thức: ngắn gọn, ngôn ngữ bình dị...
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
?
3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ năm 1945 đến năm 1975.
a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước
b. Nền văn học hướng về đại chúng
c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn:
Khuynh hướng sử thi:
+ Đề tài: cộng đồng
+ Nhân vật chính: tiêu biểu.
+ Lời văn; ngợi ca.
? Khuynh hướng sử thi được biểu hiện ntn ở đề tài trong t/p VH từ 1945 đến năm 1975? Chứng minh?
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
?
3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ năm 1945 đến năm 1975.
a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước
b. Nền văn học hướng về đại chúng
c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn:
Khuynh hướng sử thi:
+ Đề tài: cộng đồng
+ Nhân vật chính: tiêu biểu.
+ Lời văn; ngợi ca.
? Khuynh hướng sử thi được biểu hiện ntn ở đề tài trong t/p VH từ 1945 đến năm 1975? Chứng minh?
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
?
3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ năm 1945 đến năm 1975.
a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước
b. Nền văn học hướng về đại chúng
c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn:
Khuynh hướng sử thi:
? Cảm hứng lãng mạn được biểu hiện ntn ở đề tài trong t/p VH từ 1945 đến năm 1975? Chứng minh?
Cảm hứng lãng mạn
- Biểu hiện:
+ Ngợi ca cuộc sống mới, con người mới,
+ Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
?
3. Những đặc điểm cơ bản của VHVN từ năm 1945 đến năm 1975.
a. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước
b. Nền văn học hướng về đại chúng
c. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn:
Khuynh hướng sử thi:
? Cảm hứng lãng mạn được biểu hiện ntn ở đề tài trong t/p VH từ 1945 đến năm 1975? Chứng minh?
Cảm hứng lãng mạn
- Biểu hiện:
+ Ngợi ca cuộc sống mới, con người mới,
+ Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
Khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn:
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
II. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX:
1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá:
- 1975 - 1985: nước nhà hoàn toàn độc lập, thống nhất ta nhưng gặp phải những khó khăn thử thách mới.
- Từ 1986: Đảng đề xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện.
+ Kinh tế: Chuyển sang kinh tế thị trường.
+ Văn hoá: Tiếp xúc rộng rãi với nhiều nước trên thế giới.
? Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá thời kì văn học này?
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
II. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX:
1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá:
? Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá thời kì văn học này?
2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu
a. Thơ:
+ Chế Lan Viên với khát vọng đổi mới thơ ca qua các tập thơ Di cảo,
- Trường ca nở rộ:
+ Những người đi tới biển (Thanh Thảo)
+ Đường tới thành phố (Hữu Thỉnh)
- Những tác phẩm đáng chú ý:
+ Tự hát (Xuân Quỳnh)
+ Người đàn bà ngồi đan (Ý Nhi)
+ Thư mùa đông (Hữu Thỉnh)
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
II. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX:
Tình hình văn xuôi sau 1975 như thế nào? Những tác phẩm giai đoạn này có khuynh hướng gì mới?
2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu
* Văn xuôi: Mưa mùa hạ, Mùa lá rụng trong vườn ( Ma Văn Kháng)
+ Thời xa vắng (Lê Lựu)
+ Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành,
+ Bến quê (Nguyễn Minh Châu)
+ Tập truyện ngắn:
+ Tiểu thuyết:
Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)
+ Bút kí: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
+ Hồi kí: Cát bụi chân ai ( Tô Hoài).
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
II. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX:
? Hãy thử nêu các phương diện đổi mới của văn học từ 1986 trở đi ?
2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu

* Những dấu hiệu của sự đổi mới:
- Vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc.
- Phát triển đa dạng hơn về đề tài, chủ đề; phong phú và mới mẻ về thủ pháp nghệ thuật, cá tính sáng tạo của nhà văn được phát huy
- Khám phá con người trong những mối quan hệ đa dạng và phức tạp
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
II. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX:
Tình hình văn xuôi sau 1975 như thế nào? Những tác phẩm giai đoạn này có khuynh hướng gì mới?
2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu
* Văn xuôi: Mưa mùa hạ, Mùa lá rụng trong vườn ( Ma Văn Kháng)
+ Thời xa vắng (Lê Lựu)
+ Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành,
+ Bến quê (Nguyễn Minh Châu)
+ Tập truyện ngắn:
+ Tiểu thuyết:
Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh)
+ Bút kí: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
+ Hồi kí: Cát bụi chân ai ( Tô Hoài).
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
=> VH giai đoạn này chủ yếu vận động theo hướng dân chủ hoá, mang tính nhân bản và nhân văn sâu sắc, đa dạng về đề tài, mới mẻ vầ n.thuật và phát huy cá tính sáng tạo của nhà văn.
III. KẾT LUẬN.
Những thành tựu: + Kế thừa và phát huy những truyền thống tư tưởng lớn của văn học dân tộc
+ Phản ánh đầy đủ về hiện thực của đất nước
+ Có nhiều tìm tòi, sáng tạo mới về nghệ thuật., đặc biệt là thơ trữ tình và truyện ngắn.
Nh?ng h?n ch?: + N?i dung tu tu?ng c?a m?t s? tỏc ph?m chua th?t sõu s?c, cỏch nhỡn con ngu?i v cu?c s?ng cũn don gi?n, phi?n di?n.
+ Phong cỏch c?a m?t s? nh van cũn m? nh?t, ch?t lu?ng c?a m?t s? tỏc ph?m cũn non kộm.
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
 
Gửi ý kiến