Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu bản cam kết thực hiện chuẩn đạo đức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nhật Nam
Ngày gửi: 20h:59' 12-08-2013
Dung lượng: 10.3 KB
Số lượt tải: 679
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 5 tháng 8 năm 2013


BẢN BỔ SUNG NỘI DUNG
CAM KẾT THỰC HIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC
của công chức, viên chức Đảng bộ Sở GD&ĐT theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013


- Họ và tên:
- Ngày tháng năm
- Nghề nghiệp:
- Chức vụ:
- Đơn vị công tác: Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà nhập Trẻ khuyết tật - Tỉnh Yên Bái.
Là một cán bộ giáo viên đang công tác tại Trung Tâm. Sau khi tiếp tục được học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Với chức trách nhiệm vụ được tập thể lãnh đạo Trung tâm và Ban chi ủy chi bộ giao trong năm học 2013-2014.
Sau khi rà soát nội dung đã cam kết năm 2012, để thực hiện tốt mọi chuẩn mực đạo đức, chức trách nhiệm của người cán bộ Giáo viên trong Trung tâm trước yêu cầu nhiệm vụ mới, bản thân tôi nhận thấy cần bổ sung cam kết và đăng ký việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, phong cách làm việc trong thời gian tới với những nội dung cụ thể sau đây:
I. Tiếp tục thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành GD&ĐT Yên Bái theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ký cam kết năm 2012 trước Chi bộ, Đảng bộ.

II. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo chức trách, nhiệm vụ được giao:
Ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, với yêu cầu nhiệm vụ mới được phân công tôi xin cam kết thực hiện tốt những nội dung sau
( Ghi rõ được phân công nhiệm vụ gì ?( Đoàn, Đảng, Chuyên môn, công tác khác,…). Bản thân sẽ làm gì để thực hiện tốt nội nhiệm vụ được phân công. Xác định rõ trách nhiệm bản thân trong công tác GD HS trong môi trường GD đặc biệt)-
III. Về việc cam kết thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Tôi xin cam kết thức hiện tốt các nội dung sau:
1 - Về tư tưởng chính trị 
- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng và người khuyết tật nói chung; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân. 
2 - Về đạo đức, lối sống, tác phong 
- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này. 
- Ði đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục. 
- Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
- Gương mẫu trước học sinh thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
- Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓