Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tap dua len
Người gửi: Trương Thị Hằng
Ngày gửi: 15h:33' 14-11-2013
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Xin chào quý thầy cô giáo
cùng các em thân mến !
Bài củ:
Cây có hô hấp không?Viết sơ đồ hô hấp và nêu khái niệm hô hấp?
Tiết 26-bài 24:
phần lớn nước vào cây đi đâu?
Dự đoán : phần lớn nước vào cây đã
đi đâu ?
Phần lớn nước vào cây đi đâu
Qua Thí nghiệm xác định được phần lớn nước vào cây đi đâu?
Ý nghĩa của thoát hơi nước
Những điều kiện ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước
1.Thí nghiệm chứng minh phần lớn nước vào cây đi đâu?
a.Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú
O
O
Không lá
Có lá
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
Trùm túi nilông vào cây
Thành túi mờ không nhìn rõ lá
Thành túi vẫn trong
-Nh?n xột kq thớ nghi?m?B?ch nilụng cõy khụng lỏ trong hay m??B?ch nilụng cõy cú lỏ trong hay m??
O
O
Không lá
Có lá
Do có
hơi nước
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
1.Trùm túi nilông vào cây không có lá
2.Trùm túi nilông vào cây có lá
Thành túi mờ không nhìn rõ lá
Thành túi vẫn trong
Do đâu thành túi cây có lá bị mờ nhìn không rõ ?
O
O
Không lá
Có lá
Do có
hơi nước
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
Trùm túi nilông vào cây
Thành túi mờ không nhìn rõ lá
Thành túi vẫn trong
Hơi nước này có từ đâu ?
->Từ lá thoát ra
O
O
Không lá
Có lá
Do có
hơi nước
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
A. Bắt đầu thí nghiệm
B. Sau 1 giờ
1.Trùm túi nilông vào cây không có lá
2.Trùm túi nilông vào cây có lá
Thành túi mờ không nhìn rõ lá
Thành túi vẫn trong
Qua thí nghiệm 1 em rút ra kết luận gì?
->Nước thóat ra ngòai qua lá
1.Thí nghiệm chứng minh phần lớn nước vào cây đi đâu?
a.Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải
Lớp dầu
Nước
Nước
Lớp dầu
Bắt đầu thí nghiệm
Sau 1 giờ
Không lá
Có lá
Hơi nước
Lớp dầu trên mặt nước có tác dụng gì ?
->Ngăn không cho nước trong bình thí nghiệm bốc hơi
Lớp dầu
Nước
Nước
Lớp dầu
Bắt đầu thí nghiệm
Sau 1 giờ
Không lá
Có lá
Hơi nước
Nhận xét kết quả thí nghiệm?Kim đồng hồ có hiện tượng gì?
->Kim đồng hồ bị lệnh sang lọ B
Lớp dầu
Nước
Nước
Lớp dầu
Bắt đầu thí nghiệm
Sau 1 giờ
Không lá
Có lá
Hơi nước
Vì sao kim đồng hồ lệnh sang lọ B?
-> Vì rễ hút nước vào cây và lá thoát ra ngòai-> nước trong lọ A giảm
Lớp dầu
Nước
Nước
Lớp dầu
Bắt đầu thí nghiệm
Sau 1 giờ
Không lá
Có lá
Hơi nước
Qua thí nghiệm 2 em rút ra kết luận gì ?
->Nước do rễ hút vào được lá thóat ra môi trường ngòai bằng sự thoát hơi nước qua lá
Thảo luận câu hỏi:
-Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều chọn đều phải sử dụng hai cây tươi: Một cây có đủ lá và 1 cây chỉ có rễ ,thân mà không có lá
-Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được điều dự đóan ban đầu ? Vì sao em chọn thí nghiệm này?
-Có thể rút ra kết luận gì ?
Thảo luận câu hỏi:-Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều chọn đều phải sử dụng hai cây tươi: Một cây có đủ lá và 1 cây chỉ có rễ ,thân mà không có lá
->Để làm đối chứng .chứng minh nước được thóat ra ngòai qua bộ phận lá của cây
Thảo luận câu hỏi:
-Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được điều dự đóan ban đầu ? Vì sao em chọn thí nghiệm này?
->Chọn thí nghiệm của bạn Tuấn và Hải .Vì thí nghiệm của Dũng tú chỉ chứng minh được nước thoát ra ngòai qua lá, chưa chứng minh được rễ hút nước vào và lá đã thải ra ngòai,vì trong họat động hô hấp cây cũng thoát hơi nước
Thảo luận câu hỏi:
-Có thể rút ra kết luận gì ?
->Kết luận: Phần lớn nước do rễ hút vào cây
được lá thải ra môi trường ngòai bằng hiện
tượng thóat hơi nước qua lá
Hơi nước
Nhìn tranh và cho biết nước thóat ra ngòai qua bộ phận nào của lá ?
-> qua lỗ khí của lá
Hơi nước
Hơi nước
Nêu lại kết luận:Phần nước nước vào cây đi đâu?
1.Thí nghiệm chứng minh phần lớn nước vào cây đi đâu?
a.Thí nghiệm của nhóm dũng và tú
b.Thí nghiệm của nhóm và hải
Kết luận: Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường ngòai bằng hiện tượng thóat hơi nước qua các lỗ khí của lá
2. Ý nghĩa của sự thóat hơi nước
Nước và muối khóang do rễ hút lên
Cho biết ý nghĩa của sự thóat hơi nước
Thóat hơi nước
2. Ý nghĩa của sự thóat hơi nước
-Tạo ra sức hút làm cho nước và muối khóang hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá
-Làm cho lá dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng
3.Những điều kiện bên ngòai ảnh hưởng đến sự thóat hơi nước qua lá ?
Đọc thông tin sgk/81
Vì sao người ta phải làm như vậy ?
-> Vì trong những ngày đó cây thóat nhiều nước -> mất nhiều nước .Khi cây bị thiếu nước, lá không quang hợp được,các họat động sống bị ngừng, cây héo và có thể chết
Sự thóat hơi nước qua lá phụ thuộc vào những điều kiện bên ngòai nào?
->Ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm của không khí
3.Những điều kiện bên ngòai ảnh hưởng đến sự thóat hơi nước qua lá ?
Ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm của không khí
Vận dụng: Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?
->Giảm thoát hơi nước qua lá khi cây chứa bén rễ. Khi đánh cây đi trồng bộ rễ cây bị tổn thương nên lúc mới trồng chứa hút được nước bù cho lượng nước đã mất qua lá, lúc đó nếu mất nước nhiều cây sẽ có thể héo và chết
Phần lớn nước vào cây đi đâu
Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Ý nghĩa của thoát hơi nước
Những điều kiện ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước
Phần lớn nước vào cây đi đâu?
Kết luận: Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường ngòai bằng hiện tượng thóat hơi nước qua các lỗ khí của
Phần lớn nước vào cây đi đâu
Ý nghĩa của thoát hơi nước
Phần lớn nước vào cây đi đâu
-Tạo ra sức hút làm cho nước và muối khóang hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá
Làm cho lá dịu mát để cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng
Phần lớn nước vào cây đi đâu
Những điều kiện ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước
Ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm của
không khí
Bài tập củng cố
Hãy chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Nước do rễ hút vào cây phần lớn được sử dụng cho quá trình nào sau đây?
a. Quá trình quang hợp b. Quá trình hô hấp c. Quá trình thoát hơi nước d.Quá trình tổng hợp tinh bột
O
Câu 2: Nh?ng di?u ki?n no sau dõy ?nh hu?ng d?n s? thoỏt hoi nu?c c?a lỏ Những điều kiện nào sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước qua lá: a. nh sỏng b. Nhi?t d? c. D? ?m khụng khớ d. C? a,b,c
O
Dặn dò:Tiết 27: Biến dạng của lá
Quan sát và chuẩn bị :cây đậu ván
xương rồng ,củ hành ,ngọn mướp đắng,mướp dài
HIỆN TƯỢNG Ứ GIỌT Ở LÁ
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến