Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. School education system

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: LÊ THỊ HỒNG QUẾ
Người gửi: Lê Thị Hồng Quế
Ngày gửi: 01h:35' 26-10-2021
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 203
Số lượt thích: 0 người
UNIT 4.
SCHOOL EDUCATION SYSTEM
TRUNG VUONG HIGH SCHOOL
Teacher : Lê Thị Hồng Quế
October, 2021
LANGUAGE FOCUS 2
Pick out the word which is stressed differently from the others
Multiple choice
A. grocery B. handicapped C. illegal D. signature
A. afternoon B. nursery C. optional D. actually
A. requirement B. condition C. example D. previous
A. government B. general C. parallel D. September
A. memory B. exactly C. radio D. management
WARM UP
Pardon?
People say that Nobita is the laziest boy in the class.
Really ?
It is said that Nobita is the laziest boy in the class.
Yes. Nobita is said to be the laziest boy in the class.
ACTIVITY 1
PASSIVE VOICE
OF
REPORTED SPEECH
→It is said that Nobita is the laziest boy in the class.
Ex1: People say that Nobita is the laziest boy in the class.
→Nobita is said to be the laziest boy in the class.
Ex2: They say that Nobita was late for school yesterday.
→It is said that Nobita was late for school yesterday.
→Nobita is said to have been late for school yesterday.
Nhận dạng :
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
Có 2 cách đổi:
⟶ It+ Vbe + thought/said/believed/reported…+ that + clause 

⟶ S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + V-inf (nếu V1, V2 cùng thì)
+ to have +V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì so với V1)
DOUBLE PASSIVE
(Bị động kép)
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each following question
ACTIVITY 2
1. They say that many people are homeless after the tsunami.
A.They say many people to have been homeless after the tsunami.
B. They say many people to be homeless after the tsunami.
C. Many people are said to have been homeless after the tsunami.
D. Many people are said to be homeless after the tsunami.
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + V-inf (nếu V1, V2 cùng thì)
S1 V1 (that ) S2 V2
2. They know that the Prime Minister is in favour of the new law.
A.The Prime Minister is known to have been in favour of the new law.
B. They know the Prime Minister to be in favour of the new law.
C. The Prime Minister is known to be in favour of the new law.
D. They know the Prime Minister to have been in favour of the new law.
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + V-inf (nếu V1, V2 cùng thì)
S1 V1 (that ) S2 V2
3.They think that the prisoner escaped by climbing over the wall.
A. The prisoner is thought to escape by climbing over the wall.
B. The prisoner is thought escaped by climbing over the wall.
C. The prisoner is thought having escaped by climbing over the wall.
D.The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall.
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
S1 V1 (that ) S2 V2
4. They believe that the thieves got in through the kitchen window.
A. The thieves are believed to have got in through the kitchen window.
B. The thieves are believed to get in through the kitchen window.
C. They believe the thieves got in through the kitchen window.
D. They believe the thieves have got in through the kitchen window.
S1 V1 (that ) S2 V2
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
5. They report that over 200,000 people were killed in the tsunami.
A. Over 200,000 people are reported to have been killed in the tsunami.
B. Over 200,000 people are reported to be killed in the tsunami.
C. Over 200,000 people are reported to have killed in the tsunami.
D. Over 200,000 people are reported to kill in the tsunami.
S1 V1 (that ) S2 V2
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
6. They say that three men were arrested after the explosion.
A. Three men are said to be arrested after the explosion.
B. Three men are said to have been arrested after the explosion.
C. Three mend are said to have arrested after the explosion.
D. Three men are said to arrest after the explosion.
S1 V1 (that ) S2 V2
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
7. People say that he won a lot of money on the Vietlott.
A. He was said that he won a lot of money on the Vietlott.
B. He is said to win a lot of money on the Vietlott.
C. He won a lot of money on the Vietlott as people said.
D. He is said to have won a lot of money on the Vietlott.
S1 V1 (that ) S2 V2
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
8. People believe that Chinese people invented paper.
A. Paper is believed to have been invented by Chinese people.
B. Paper is believed to be invented by Chinese people.
C. It was believed that Chinese people invent paper.
D. Chinese people are believed to invent paper.
S1 V1 (that ) S2 V2
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
9. They believe a single gunman carried out the attack.
A. The attack is believed to have carried out a single gunman.
B. A single gunman is believed to have carried out the attack.
C. It is believed to be carried out the attack by a single gunman.
D. It is believed that the attack has been carried out by a single gunman.
S1 V1 (that ) S2 V2
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
10. People say he won a lot of money on the lottery.
A. He is said to have won a lot of money on the lottery.
B. He was said to win a lot of money on the lottery.
C. He is said that he won a lot of money on the lottery.
D. He won a lot of money on the lottery, it is said.
S1 V1(that )S2 V2
People/they + think/say/believe/report…..+ that + clause
S + Vbe + thought/ said/believed…+ to + have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ 1 thì)
ACTIVITY 3
MULTIPLE CHOICE
1. We can’t go along here because the road……………….
A. is repairing         B. is repaired        
C. is being repaired         D. repairs

2. The story I’ve just read……………….Agatha Christie.
A. was written         B. was written by        
C. was written from         D. wrote by

3. We………………by a loud noise during the night.
A. woke up         B. are woken up        
C. were woken up         D. were waking up
The road ( con đường) : S vật → be + V3/ed
Am/is / are + V3/ed : Simple present diễn tả sự thật hiển nhiên
Am / is / are + being + V3/ed : Present continuous diễn tả hành động đang diễn ra vào thời điểm hiện tại
The story (câu chuyện) :S vật +Vbe + V3/ed + by + O
S +Vbe + V3/ed + by + O; thì Simple Past kể lại chuyện đã xảy ra.
4.Today, many serious childhood diseases……………..…by early immunization.
A. are preventing         B. can prevent        
C. prevent         D. can be prevented


5.Many US automobiles………………in Detroit, Michigan.
A. manufacture         B. have manufactured        
C. are manufactured         D. are manufacturing
disease (căn bệnh) :S vật +Vbe + V3/ed + by + O
automobile (xe ô tô) :S vật → Vbe + V3/ed

6. Some film stars……………….difficult to work with.
A. are said be         B. are said to be        
C. say to be         D. said to be
7. It is ………...that many people are homeless after the floods.
A. was reported         B. reports         C. reported        D. reporting
(to) Say – said – said : nói → be + V3/ed + to V hoặc to have + V3/ed
(to) report : tường thuật → be + V3/ed + to V hoặc to have + V3/ed
Hoặc : It+ Vbe + thought/said/believed/reported…+ that + clause 
8. He was said ……………….. this building.
A. designing         B. to have designed        
C. to design         D. designed9. Alice was believed to ........ the driving test.
passing B. passed C. is passed D. pass


10. Maradona.............. to be the best football player in the 20th century.
A. is thought B.thought C.are thought D.think
(to) Say – said – said : nói → be + V3/ed + to V (nếu V1,V2 cùng thì)
Hoặc to have + V3/ed (nếu V2 lùi về quá khứ)
(to) believe : tin → be + V3/ed + to V hoặc to have + V3/ed
(to) think – thought – thought: nghĩ → be + V3/ed + to V hoặc to have + V3/ed
HOME WORK
-copy all the lesson into your notebooks.
- Learn all the rules by heart.
- Prepare REVISION 1
1. It is expected that some solutions will be made
=> Some solutions ________________________________.
2. People think that climbing is a dangerous sport
=> Climbing _________________________________.
3. It is rumoured that the towers were built very long ago
=> The towers _________________________________.
4. People say that the cat likes catching big mice
=> The cat _________________________________.
5. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.
=> The soldiers _________________________________.
is thought to be a dangerous sport.
are rumoured to have been built very long ago.
is said to like catching big mice.
are said to have surrendered to the enemy
are expected to be made.
Change these sentences into Passive Voice:
Thanks for your attention!
 
Gửi ý kiến