Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

SCLLCT: Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hùng
Ngày gửi: 13h:20' 28-07-2015
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 345
Số lượt thích: 0 người
1
CÁCH MẠNG
GIẢI PHÓNG
DÂN TỘC Ở VIỆT NAM
LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BCV: Nguyễn Minh Hùng
2
I. Tư tưởng v? cỏch m?ng gi?i phúng dõn t?c ? Vi?t Nam
II. Quá trình chuyển biến từ CM DTDCND lên CM XHCN ở VN
1. Lý luận cách mạng không ngừng của CN Mác-Lênin
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng GPDT
1. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
2. Quá trình chuyển biến từ CM DTDCND lên CM XHCN
CẤU TRÚC
3
I. Tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
1. Lý luận cách mạng không ngừng của CN Mác-Lênin
Tư tưởng của CM không ngừng Mác – Ăng ghen
CM của GCCN phát triển không ngừng nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong phạm vi một nước cũng như toàn thế giới. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tư tưởng đó thể hiện tính giai đoạn và tính liên tục của sự phát triển CM.
Các ông còn chỉ ra rằng trong các quốc gia còn tồn tại chế độ quân chủ, phong trào công nhân chưa đủ mạnh, lúc đầu GCCN với tư cách là lực lượng chính trị, xã hội độc lập phải chủ động tích cực tham gia vào CMDC do GCTS lãnh đạo để đánh đổ chế độ quân chủ. Sau đó, GCCN liên minh với tầng lớp NDLĐ, trước hết là nông dân chuyến sang đấu tranh chống lại GCTS và các thế lực đại diện cho chúng.
4
Dựa trên tư tưởng CM không ngừng của Mác – Ăngghen, căn cứ vào điều kiện lịch sử mới:
CNTB chuyển thành CNĐQ, GCTS đã trở thành giai cấp phản động, bỏ rơi ngọn cờ dân chủ, tiến hành những cuộc đấu tranh xâm lược, biến những nước lạc hậu trở thành thuộc địa của chúng.
Trong phong trào công nhân đã xuất hiện CN cơ hội, tư tưởng CM không ngừng của Mác – Ăng ghen đã bị họ phủ định.
Lênin đã đấu tranh chống lại những tư tưởng đó và phát triển tư tưởng CM không ngừng của Mác – Ăng ghen thành lý luận về sự chuyển biến CM dân chủ TS kiểu mới sang CM XHCN.
Sự phát triển của Lê nin
5
Những nước đã qua CMDCTS, GCVS cần kết hợp cuộc đấu tranh cho dân chủ với đấu tranh thực hiện mục tiêu của CNXH.
Những nước chưa qua vẫn phải tiến hành CMDCTS nhưng GCCN phải giành quyền lãnh đạo cuộc CM này làm cho nó thắng lợi triệt để, rồi tiến lên CNXH (Một cuộc CMDCTS kiểu mới - ta gọi là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân).
Các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc phải tiến hành cuộc CM giải phóng dân tộc sau đó tiến lên CNXH.
Sự phát triển của Lê nin
6
Lênin chỉ ra những đk để thực hiện sự chuyển biến từ CM dân chủ TS kiểu mới lên CM XHCN :

- Một là, giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình phải giữ vai trò lãnh đạo trong suốt quá trình CM.
- Hai là, phải củng cố, tăng cường khối liên minh công nông vững chắc trong suốt quá trình CM.
- Ba là, chuyên chính dân chủ CM của giai cấp công nhân, nông dân phải chuyển thực hiện nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản.
7
VẤN ĐỀ DÂN TỘC THUỘC ĐỊA
Đấu tranh chống CNTD, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bóc lột của nước ngoài, GPDT, giành ĐLDT, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng GPDT
Người tố cáo CNTD, vạch trần cái gọi là “Khai phá văn minh”:
“Để che đậy cái xấu xa của chế độ bóc lột giết người, CNTB thực dân luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát của nó bằng ngững châm ngôn lý tưởng: Tự do, bình đẳng”
8
C.Mác bàn về
đấu tranh chống
CNTB
V.I.Lênin bàn về
đấu tranh chống
CNĐQ
Hồ Chí Minh tập trung bàn về
đấu tranh chống CNTD, GP DTTĐ
Đấu trang
Giai cấp
9
Chọn lựa con đường phát triển của DT mình
Chọn lựa con đường phát triển DT
Xuất phát từ phong trào yêu nước
của ông cha và LS nhân loại
Hồ Chí Minh khảng định phương
hướng phát triển của dân tộc:CNXH
10
Từ một nước Thuộc địa đi lên CNXH phải trải qua nhiều giai đoạn chiến lược khác nhau:
“Làm TS dân quyền và Thổ địa CM
để đi tới CNCS”.
Quy định vai trò lãnh đạo của Đảng:
Đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, tiến hành các cuộc CM chống ĐQ, chống PK cho triệt để.
Người nói “Đi tới CNXH là phương hướng lâu dài”
11
Nội dung của độc lập dân tôc:
Độc lập, tự do là khát vọng lớn của các DTTĐ:
“Quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy”
“Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”

12
Tháng 8 năm 1945, HCM đã đúc kết ý chí đấu
tranh cho ĐL, TD của DTVN: “Dù phải hy sinh đến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn
cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”
“Nước VN có quyền hưởng tự do,
độc lập, và thật sự đã trở thành nước
tự do ,dộc lập.Toàn thể dân tộc VN
quyết đem tất cả tinh thần và lực
lượng, tính mạng và của cải để giữ
vững tự do,độc lập ấy”
13
Độc lập, tự do là mục tiêu chiến đấu, là sức mạnh làm nên chiến thắng của DTVN trong TK XX
14
15
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do"
16
Khẳng định vai trò lịch sử của GCCN và
quyền lãnh đạo duy nhất của ĐCS trong
quá trình CMVN
Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi
trên nền tảng liên minh công nhân, nông
dân và tầng lớp trí thức dưới sự
lãnh đạo của Đảng
Sử dụng bạo lực CM của quần chúng để
chống lại bạo lực phản CM của kẻ thù;
thiết lập chính quyền Nhà nước của dân,
do dân, vì dân, gắn kết mục tiêu
độc lập dân tộc với CNXH
MỐI
QUAN HỆ
GIỮA
VẤN ĐỀ
DÂN TỘC

VẤN ĐỀ
GIAI CẤP
17
MỤC TIÊU CỦA CM GPDT

Trong tác phẩm Đường Kách mệnh,
Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ 3 loại CM:
- CM Tư sản;
- CM Vô sản;
- CM Giải phóng DT
Người nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của CMVN là CMGPDT
18
MỤC TIÊU CỦA CM GPDT

Mục tiêu:
Đánh đổ ách thống trị của CN thực dân, giành ĐLDT và thiết lập chính quyền của nhân dân.
Thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh:
- Ngày 02/9/1945: khai sinh ra nước VNDCCH
- Ngày 30/4/1975: thống nhất đất nước
19
MỐI QUAN HỆ GIỮA CMGPDT VỚI CMXHCN

Phương hướng để GPDT:
“Chỉ có giải phóng GCVS thì mới giải phóng được dân tộc”
“Muốn cứu nước và GPDT không có con đường nào khác con đường CMVS”
=> ”Chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ”
20
MỐI QUAN HỆ GIỮA CMGPDT VỚI CMXHCN

Lực lương để GPDT:
Lực lượng GPDT bao gồm cả dân tộc.
“…dân tộc cách mệnh thì chưa phân GC, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”
Tháng 8/1945: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”

21
MỐI QUAN HỆ GIỮA CMGPDT VỚI CMXHCN

CM GPDT và CMVS:
Theo Hồ Chí Minh, CMGPDT ở thuộc địa và CMVS ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và cùng đấu tranh chống kẻ thù chung là CNĐQ
“CMGPDT ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc”
=> Đã được chứng minh qua thực tiễn
22
MỐI QUAN HỆ GIỮA CMGPDT VỚI CMXHCN

Tính tất yêu của sử dụng bao lực CM (bao gồm đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang:
“tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh CM thích hợp, sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thằng lợi CM”
=> Chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân “Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng phó, không thể nào thắng lợi được”
23
TT HCM VỀ VẤN ĐỀ DT VÀ CMGPDT

- Là những luận điểm sáng tạo, đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn lớn
- Làm phong phú học thuyết Mác –Lênin về CM thuộc địa
- Soi đường cho thắng lợi của CMGPDT VN
24
Điều kiện lịch sử:
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nước ta bị thực dân Pháp xâm lược trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Dưới ách thống trị, áp bức bóc lột của thực dân phong kiến nổi lên 2 mâu thuẫn cơ bản:
- Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với thực dân Pháp
- Mâu thuẫn giữa GC nông dân với địa chủ phong kiến.
=> Phải được giải quyết theo một đường lối CM triệt để mang định hướng XHCN.
=> Xu hướng này thể hiện thành nguyện vọng, nhu cầu bức thiết của các GC và các tầng lớp XH cơ bản ở nước ta
II. Quá trình chuyển biến từ CM DTDCND lên CM XHCN ở VN
1. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
25

Năm 1921, Hồ Chí Minh nhận xét:
“Sự tàn bạo của CNTB đã chuẩn bị đất rồi. CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”
Lần đều tiên trong lịch sử nước ta, sự nghiệp đấu tranh GPDT được nâng lên trình độ một cuộc CM XH, kết hợp tiến trình của 2 sự nghiệp giải phóng,đó là:
- GPDT bị áp bức
- GPGC những người lao động bị bóc lột.
26
Hồ Chí Minh khẳng định:
“Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi”
Thành tựu kháng chiến:
- Lực lượng từ yếu thành mạnh
- CM tháng 8 thành công, khai sinh nước VNDCCH
- Chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc
- Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước
Thành tựu kiến quốc:
- XD nền KT “tự lực cánh sinh” là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam
- Công cuộc đổi mới của đất nước đã tạo nên những điều kiện vật chất và tinh thần để chuyển sang chặng đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH
2. Quá trình chuyển biến từ CM DTDCND lên CM XHCN
27
Ý nghĩa:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta nhất định sẽ từng bước xây dựng thành công CNXH ở nước ta. Thắng lợi bước đầu nhưng rất quan trọng của công cuộc đổi mới đã đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng và tạo đà để thực hiện CNH-HĐH trên tinh thần kiên định mục tiêu XHCN.
“đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là quan niệm đúng đắn hơn về CNXH và thực hiện mục tiêu ấy bằng những hình thức, bước đi và biện pháp phù hợp” (ĐH VIII)
“XD CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tạo sự biến đổi về chất của XH trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải trãi qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức KT-XH có tính chất quá độ” (ĐH IX)
2. Quá trình chuyển biến từ CM DTDCND lên CM XHCN
28
HẾT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓