Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 5. HBH: Vui bước trên đường xa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:05' 20-03-2014
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 0 người

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ TIẾT 5
ÂM NHẠC LỚP 6
*KIEÅM TRA MIEÄNG:
1/Em haõy haùt laïi baøi haùt :Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø
(Haùt to ,roõ ñuùng lôøi baøi haùt ,ngöng nghæ ñuùng phaùch nhòp)
2/Em haõy ñoïc laïi baøi TÑN 1 (Keát hôïp goõ phaùch vaø gheùp lôøi baøi TÑN 1)
*GIÔÙI THIEÄU BAØI HOÏC TIEÁP THEO:
Hoâm nay coâ seõ daïy cho chuùng ta moät baøi haùt môùi cuõng noùi veà thôøi hoïc sinh ñoù laø baøi “VUI BÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG XA”
1/ TÌM HIỂU BÀI HÁT:
- Học hát : Bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
1/ TÌM HIỂU BÀI HÁT:
- Học hát : Bài VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
2/ HỌC HÁT:
2. HOẽC HAT:
2
4
Mi...i......i.....i ...... Ma...a ...a...a....... Mi
LUYỆN THANH THEO MẪU ÂM QUEN THUỘC
Vui bu?c trờn du?ng xa
Theo điệu lí con sáo Gò Công
Nhạc và lời: Hoàng Lân
Trò chơi:
Nghe nhạc đoán câu hát
Nghe tiết tấu đoán câu hát
Muoõn ngửụứi chung moọt lụứi quyeỏt taõm
Vai ke vai nhũp nhaứng bửụực chaõn
ĐÂY LÀ ÂM HÌNH TIẾT TẤU
CỦA CÂU HÁT NÀO TA ĐÃ HỌC ?
Dõy chớnh l hai cõu cu?i trong bi hỏt VUI BU?C TRấN DU?NG XA
HƯỚNG DẪN HỌC TAÄP:
*ÑOÁI VÔÙI TIEÁT HOÏC NAØY:
1/ Hát thuộc bài hát Vui bước trên đường xa.
2/ Kể tên một vài làn điệu dân ca Nam Bộ mà em biết.
*ÑOÁI VÔÙI TIEÁT HOÏC TIEÁP THEO:
TiẾT 6 – Ôn tập bài hát : Vui bước trên đường xa
- Nhạc lí : Nhịp và phách – Nhịp 2/4
- Tập đọc nhạc : TĐN số 2
Xem trước bài tiết 6.
GIỜ HỌC KẾT THÚC
XIN CHÀO CÁC THẦY CÁC CÔ, TẠM BIỆT CÁC EM
 
Gửi ý kiến