Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đuc Linh
Ngày gửi: 11h:25' 22-09-2014
Dung lượng: 102.3 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT DUY TÂNBÀI 2: MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN
QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN - AN NINH NHÂN DÂN

Giáo viên : Lê Đức Linh
I. MỤC TIÊU


1. Về Kiến thức:
- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

2. Về kỷ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp cũng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

3. Về thái độ:
- Nghiêm túc, chép bài đầy đủ, trả lời câu hỏi của giáo viên.
NỘI DUNG BÀI HỌC

tưởng
chỉ
đạo
của
Đảng
về
thực
hiện
nhiệm
vụ
QP-AN
Nội
dung
xây
dựng
nền
QPTD
ANND
Trách
nhiệm
của
học
sinh


1.Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

a. Khái niệm:
- Quốc phòng
- Quốc phòng toàn dân
- An ninh quốc gia
- An ninh nhân dân
=> Là công việc giữ nước của một quốc gia.
Của dân, do dân, vì dân
Mang tính tự vệ tích cực
Không đe dọa, xâm lược quốc gia khác
Xây dựng triển khai theo một kiểu phòng thủ.
Là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ
XHCN.Là sự nghiệp của toàn dân, do dân tiến hành, lực
lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt.

b. Những tư tưởng chỉ đạo của Đảng.
Kết
hợp
hai
nhiệm
vụ
chiến
lược
của
cách
mạng
Việt
Nam
Kết
hợp
quốc
phòng

an
ninh
với
kinh
tế
Gắn
nhiệm
vụ
quốc
phòng
với
nhiệm
vụ
an
ninh,
phối
hợp
với
hoạt
động
đối
ngoại
Cũng
cố
quốc
phòng
giữ
vững
An
ninh
quốc
gia
Hoàn
thiện
hệ
Thống
pháp
Luật
về
Bảo
vệ
Tổ
quốc
Tằng
cường
sự
Lãnh
đạo
của
Đảng
đối
với
quân
đội
công
an
Đây là quan điểm chỉ đạo bao trùm nhất
=> Quy định các mối quan hệ trong xây
dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân
Tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm
cho Tổ quốc phát triển ngày càng bền vững.
Cần khắc phục nhận thức và hành động sự
tách rời và chia rẽ hai nhiệm vụ đó.
Nhằm tạo ra sức mạnh để cũng cố quốc phòng,
an ninh
Sự kết hợp phải đảm bảo hiệu quả, phải có
chiến lược trong quy hoach đầu tư.
Gắn nhiệm vụ QP với AN
=> Bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ.
Tạo sức mạnh để ngăn ngừa và làm thất bại mọi
Âm mưu và hoạt động gây mất ổn định chính trị-
xã hội…
Để phát huy sức mạnh tổng hợp, cần xây dựng
nền QPTD và ANND kết hợp chặt chẻ với hoạt
Động đối ngoại.
Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, Nhà nước
và nhân dân => Trong đó lực lượng vũ trang nhân
dân làm nòng cốt.
Công tác QP-AN phải được quán triệt sâu sắc, chủ
động, sẵn sàn đối phó với mọi tình huống, làm thất
bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” và mọi âm
mưu, thủ đoạn, phá hoại của các thế lực thù địch.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế hóa các
chủ trương, chính sách về xây dựng nền QP-AN.
Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về QP-AN
các địa phương chấp hành tốt nhiệm vụ QP-AN.
Tổ chức, cũng cố, nâng cao chất lượng ở các cấp,
các ngành, mở rộng nâng cao chất lượng giáo dục
quốc phòng – an ninh cho toàn dân.
Đảng ta không ngừng hoàn thiện đường lối chiến
lược quốc phòng, an ninh quốc gia => Thường
xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân
thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN.
Nêu cao cảnh giác và làm thất bại mọi âm mưu,
thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Đảng không ngừng đổi mới, hoàn thiện phương
thức, cơ chế lãnh đạo => Nâng cao lòng tin vào sự
lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới.
CÓ 6 TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO
SỨC KHỎE HẠNH PHÚC
ANH EM THỂ DỤC-GDQP.AN
ĐOÀN KẾT GIÚP NHAU CÙNG TIẾN BỘ
CHÚC CÁC ĐỒNG NGHIỆP
LÊ ĐỨC LINH
GV: THỂ DỤC-QPAN
TRƯỜNG THPT DUY TÂN-TAM KỲ-QUẢNG NAM
ĐT:01678876528
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓