Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §8. Quy tắc dấu ngoặc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kim Thu Quỳnh
Ngày gửi: 11h:53' 18-12-2015
Dung lượng: 531.0 KB
Số lượt tải: 340
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô
về dự giờ lớp 6b trường THCS m? thnh
Kiểm tra bài cũ
Câu1:
Phát biểu quy tắc trừ hai số
nguyên?
áp dụng tính 4-(-9)=
Câu 2: Tính giá trị biểu thức
5+(12-15+17)-(12+17)
Giải
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.
4-(-9)=4+9=13
Giải
5+(12-15+17)-(12+17)
=5+14-29
=19-29
=-10
Tiết 49: QUY TắC DấU Ngoặc
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc
?1: a) Tìm số đối của : 2; (-5); 2+(-5):
b) So sánh số đối của tổng 2+(-5) với tổng các
số đối của 2 và (-5).
a) Số đối của 2 là (-2)
Số đối của (-5) là 5
Số đối của 2+ (-5) là -[2+(-5)]
Giải
b) Tổng các số đối của 2 và (-5) là: (-2)+5=3
= -(-3)=3
Vậy -[2+(-5)]= (-2)+5
Qua ví dụ rút ra nhận xét gì khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" ở đằng trước ?
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc
Giải
?2: Tính và so sánh kết quả của:
7+(5-13) và 7+5+(-13)
12-(4-6) và 12-4+6
7+(5-13)=7+[5+(-13)]=7+(-8)=-1
7+5+(-13)=12+(-13)=-1
Vậy 7+(5-13)=7+5+(-13)
b) 12-(4-6)=12-(-2)=12+2=14
12-4+6 = 8+6=14
Vậy 12-(4-6) = 12-4+6
Làm việc theo nhóm
Từ kết quả câu a) em có nhận xét gì về dấu các số hạng trong ngoặc mà khi bỏ ngoặc mà đằng trước ngoặc có dấu "+"?
Dấu các số hạng trong ngoặc sẽ như thế nào mà khi bỏ ngoặc mà đằng trước ngoặc có dấu "-"?
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc
?1 b) -(2+(-5))=-2+5
?2: a)7+(5-13)=7+5+(-13) b) 12-(4-6)=12-4+6
Khi bỏ ngoặc có dấu "-" đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "+" thành dấu "-" và dấu "-" thành dấu "+".
Khi bỏ ngoặc có dấu "+" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
* Quy tắc: (SGK/84)
Khi bỏ ngoặc có dấu "-" đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "+" thành dấu "-" và dấu "-" thành dấu "+".
Khi bỏ ngoặc có dấu "+" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc (SGK/84)
Ví dụ: Tính nhanh
a) 324+[112-(112+324)]; b) (-257)-[(-257+156)-56]
a) 324+[112-(112+324)]
= 324+[112-112-324]
=324-324
=0
b) (-257)-[(-257+156)-56]
=-257-(-257+156)+56
=-257+257-156+56
=-100
Giải
?1 b) -(2+(-5))=-2+5
?2: a)7+(5-13)=7+5+(-13) b) 12-(4-6)=12-4+6
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc (SGK/84)
Làm việc theo nhóm
?3: Tính nhanh
a) (768-39)-768 b) (-1579)-(12-1579)
Giải
(768-39)-768
=768-39-768
=-39
b) (-1579)-(12-1579)
=-1579-12+1579
=-12
?1 b) -(2+(-5))=-2+5
?2: a)7+(5-13)=7+5+(-13) b) 12-(4-6)=12-4+6
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc(SGK/84)
Bài tập : Tính nhanh tổng sau (57+2002)-(2002-57)
Bạn Lan làm như sau:
(57+2002)-( 2002-57)=57+2002- 2002-57
= (57-57)+(2002-2002)
=0
Theo em bạn Lan làm thế đúng hay sai? nếu sai thì chỉ ra chỗ sai?
Lời giải đúng: (57+2002)-( 2002-57)
=57+2002- 2002+57
=57+57
=114
SAI
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc
1. Khi bỏ ngoặc có dấu "-"đằng trước,ta phải ...... các số hạng trong dấu ngoặc: dấu ..thành dấu "-" và dấu .. thành dấu "+".
Khi bỏ ngoặc có dấu "+" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc..........
Bài tập: Điền vào chỗ trống (.) để được quy tắc và tính chất đúng
đổi dấu tất cả
"+"
"-"
vẫn giữ nguyên
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc(SGK/84)
2. Tổng đại số
- Tổng đại số là dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên
Ví dụ: 5+(-3)-(-6)-(+7)
= 5+(-3)+(+6)+(-7)
=5-3+6-7
=2+6-7
=8-7
=1
- Trong tổng đại số, ta có thể:
+ Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng
+ Đặt ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý:
* Nếu trước ngoặc có dấu (-) phải đổi dấu các số hạng.
* Nếu trước ngoặc có dấu (+) ta giữ nguyên dấu các số hạng.
VD:
+) a-b-c=-b+a-c=-b-c+a
+) 97-150-47=97-47-150
=50-150=-100
VD:
+) a-b-c=(a-b)-c=a-(b+c)
+) 284-75-25=284-(75+25)
=284-100 =184
* Chú ý: Nếu không sợ nhầm lẫn, ta có thể nói tổng đại số là tổng.
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc(SGK/84)
2. Tổng đại số
Bài tập 57 (SGK/85) Tính tổng
b)30+12+(-20)+(-12) c) (-4) +(-440)+(-6)+440
Giải
b)30+12+(-20)+(-12)
=[30+(-20)]+[12+(-12)]
=10
c) (-4) +(-440)+(-6)+440
=[(-4)+(-6)]+[440+(-440)]
=-10
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc (SGK/84)
2. Tổng đại số
Bài tập 60 (SGK/85) Bỏ ngoặc rồi tính:
a) (27+65)+(346-27-65) b) (42-69+17)-(42+17)
Giải
b) (42-69+17)-(42+17)
=42-69+17-42-17
=-69
(27+65)+(346-27-65)
=27+65+346-27-65
=346
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
1. Quy tắc dấu ngoặc(SGK/84)
Bài tập : Chọn đáp án đúng trong các câu sau
2.1: Biến đổi 270-17+47 ta được
A. 270-(47-17)
B. 270+(47-17)
C. 270+(- 47-17)
2.2 Biến đổi 180-76-54 ta được
A. 180 + (76 - 54)
B. 180 - (76 - 54)
C. 180 - (76 + 54)
B. 270+(47-17)
C. 180 - (76 + 54)
2. Tổng đại số
Tiết 49: quy tắc dấu ngoặc
Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc quy tắc theo sgk
Làm bài tập 57a,d; 58;59 SGK trang 85
Bài tập 89;90;91;92;94;94 (SBT/trang 65)
tIếT HọC ĐếN ĐÂY Là KếT THúC
KíNH CHúC CáC THầY, CÔ GIáO Và CáC EM MạNH KHỏE, HạNH PHúC.
No_avatar
quy tắc dấu ngoặc
 
Gửi ý kiến