Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Diện tích hình tròn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Ba
Ngày gửi: 21h:37' 11-01-2016
Dung lượng: 178.0 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
Môn :Toán lớp 5
Tiết 97 - Tuần 20
 Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn ta lµm thÕ nµo?
Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.
 C«ng thøc:
r x r x 3,14
(S: là diện tích hình tròn,
r: là bán kính hình tròn)
S=
VÝ dô:
Tính diện tích hình tròn có bán kính 4 cm.
Diện tích hình tròn là:
4 x 4 x 3,14 =
50,24(cm2)
Đáp số: 50,24cm2
Bài tập 1:
Tính diện tích hình tròn có bán kính r:
a/ r =5cm; b/ r =0,4dm; c/ r =
1.a) r =5cm
S=
=78,5(cm2)
5 x 5 x 3,14
1.b) r =0,4dm
S=
0,4 x 0,4 x 3,14
=0,5024(dm2)
1.c) r =
S=
= 1,1304(m2)
1.c) Cách 2:
Đổi:
=0,6m
S=0,6x0,6x3,14
=1,1304(m2)
Chưa biết bán kính, khi biết đường kính ta tính diện tích hình tròn thế nào?
Bài tập 2:
Tính diện tích hình tròn có đường kính d:
d=12cm; b) d=7,2dm; c) d =
Chưa biết bán kính, khi biết đường kính ta tính diện tích hình tròn thế nào?
2.a) d =12cm
r =
S=
12 : 2
= 6(cm)
6 x 6 x 3,14
=113,04(cm2)
2.b) d =7,2dm
= 3,6(dm)
r =
7,2 : 2
S=
= 40,6944(dm2)
3,6 x 3,6 x 3,14
2.c) r =
r =
=
S=
=0,5024(m2)
Em hãy nêu cách tính diện tích hình tròn
khi có bán kính
Em hãy nêu cách tính diện tích hình tròn
khi có đường kính
Muốn tính diện tích hình tròn khi có bán
kính thì ta lấy bán kính nhân với bán kính
rồi nhân với 3,14
Muốn tính diện tích hình tròn khi có đường
kính thì phải tìm bán kính rồi sau đó ta lấy
bán kính nhân với bán kính rồi nhân với 3,14
Bài 3:
Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính là 45 cm.
Diện tích mặt bàn hình tròn là:
45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)
= 0, 63585 (m2)
Đáp số: 0,63585 m2
Em hãy nêu quy tắc tính diện tích hình tròn.
Quy t¾c:
Muèn tÝnh diÖn tÝch cña h×nh trßn ta lÊy b¸n kÝnh nh©n víi b¸n kÝnh råi nh©n víi sè 3,14.
Công thức:
S= r x r x 3,14
Chào các em thân yêu !
No_avatar

cac thay co hay giang bai luyen tap trang 100

 
Gửi ý kiến