Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị thơm
Ngày gửi: 21h:43' 20-08-2016
Dung lượng: 13.4 MB
Số lượt tải: 586
Số lượt thích: 0 người

Kiểm tra bài cũ
ViÕt tËp hîp c¸c ­íc cña 4 vµ tËp
hîp c¸c ­íc cña 6.
ChØ ra c¸c sè võa lµ ­íc cña 4, võa lµ ­íc cña 6.
Câu 1:
Câu 2:
- Viết tập hợp các b?i của 4 và tập hợp các b?i của 6.
Chỉ ra các số vừa là b?i của 4, vừa là b?i của 6.
Ư(4) = { ; 4}
Ư(6) = { ; 3 ; 6}
1 ; 2
1 ; 2
B(4) = { ; 4 ; 8 ; ; 16 ; 20 ; ; ...}

B(6) = { ; 6 ; ; 18 ; ; 30 ; 36 ; ... }
24
0
0
12
12
24
Giáo viên: Nguyen Thi Thom
Lớp: 6H
Giáo án số học 6
Tiết 29: Ước chung và bội chung
Ư(4) = { ; 4}
Ư(6) = { ; 3 ; 6}
1 ; 2
1 ; 2

M
M
Các số 1, 2 vừa là ước của 4, vừa là ước của 6.
Ta nói chúng là ước chung của 4 và 6
1) Ước chung :
a) Ví dụ: Viết tập hợp các ước của 4 và tập hợp
các ước của 6, ta có:
Trong các ước của 4 v 6 có những số nào giống nhau ?
Vậy thế nào là ước chung của hai hay nhiều số ?
ước chung của hai hay
nhiều số là ước của tất cả các số đó
b) Khái niệm:
1) Ước chung :
a) Ví dụ:
Để tìm tập hợp các ước chung của 4 và 6
ta đã làm như thế nào ?
Tìm các số vừa là ước của 4, vừa là ước của 6 . Đó chính là các ước chung của 4 và 6 .
- Tìm Ư(4)
- Tìm Ư(6)
1) Ước chung :
a) Ví dụ:
b) Khái niệm:
c) Kớ hiệu: Tập hợp các ước chung của 4 và 6 là:
ƯC(4, 6) .
Ta có : ƯC(4, 6) = {1; 2}
x ? ƯC(a, b) n?u a x và b x.
M
M0
x thuộc tập hợp các ước chung
của a và b khi nào ?
Tương tự ta cũng có :
x ? ƯC (a , b , c) n?u a x ; b x và c x .
M
M
M
Khẳng định sau đúng hay sai?

8 UC (32, 28)
8 UC (16, 40)
Sai
Đúng
Khẳng định
?1
B(4) = { ; 4 ; 8 ; ; 16 ; 20 ; ; ...}

B(6) = { ; 6 ; ; 18 ; ; 30 ; 36 ; ... }
24
0

Em hãy chỉ ra các số vừa là bội của 4 vừa là bội của 6 ?
0
12
12
24
M
M
1)Ước chung :
2)Bội chung :
a)Ví dụ: Viết tập hợp các bội của 4 và tập hợp
các bội của 6 ta có:
Các số 0, 12, 24,... vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. Ta nói chúng là cỏc bội chung của 4 và 6
Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó .
Vậy thế nào là bội chung của hai hay nhiều số ?
1) Ước chung :
2) Bội chung :
a)Ví dụ:
b)Khái niệm:
Tìm các phần tử chung của hai tập hợp .
Đó chính là : B?i chung c?a c?a 4 v 6
- Tìm B ( 4 )
- Tìm B ( 6 )
x thuộc tập hợp các bội chung
của a và b khi nào ?
1) Ước chung :
2) Bội chung :
a) Ví dụ:
b) Khái niệm:
c) Kớ hiệu: Tập hợp các bội chung của 4 và 6 là:
BC(4, 6)
Ta có: BC(4, 6) = { 0; 12 ; 24 ;.}
Tương tự ta cũng có :
x ? BC(a , b , c) n?u x a ; x b và x c .
M
M
M
?2
Điền vào ô trống để được khẳng định đúng:
3
Các số có thể điền là: 1; 2; 3; 6.
6
2
1
Em hiểu gì về hình vẽ này ?
Tập hợp ƯC(4, 6) = { 1; 2} , tạo thành bởi các phần tử chung của hai tập hợp Ư(4) và Ư(6), gọi là giao của hai tập hợp Ư(4) và Ư(6) . ( Phần gạch sọc trên hình )
Vậy giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm những phần tử như thế nào ?
2) Bội chung :
1) Ước chung :
3) Chú ý :
Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.
TiÕt 29 :
ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
Muốn tìm giao của hai tập hợp ta làm như thế nào ?
Ta tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó .
A
B
X
Y
Tìm giao của hai tập hợp X và Y
Ví dụ :
Giao của hai tập hợp
U?c chung
B?i chung
D?nh nghia
D?nh nghia
Cách tìm
ước chung
Cách tìm
bội chung

Cách tìm
Giao của hai
tập hợp
Khái niệm
Câu 1:Tập hợp A các ước chung của 6 và 9 là :
A = { 1; 2; 3; 6 }
B. A = { 1; 3 }
C. A = { 1; 2; 6 }
D. A = { 1; 3; 9 }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Xin chúc mừng !!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn đáp án đúng

Cõu 2 : U?c chung c?a hai hay nhi?u s? l u?c c?a t?t c? cỏc s? dú .
A. Sai
B. Dỳng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Xin chúc mừng !!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn đáp án đúng
A. Sai
B. Đúng
Câu 3 : Giao của hai tập hợp là một tập hợp
gồm các phần tử của hai tập hợp đó .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Bạn được 10 điểm
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn đáp án đúng
Câu 4: Tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội chung của 6 và 9 :
A. B = { 0; 6; 18; 36}
B. B = {18; 32; 36}
D. B = { 0; 18; 36 }
C. B = { 0; 6; 12; 18; 36}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Bạn được 10 điểm
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn đáp án đúng
Bài 134/53:
Điền kí hiệu  hoặc  vào ô vuông cho đúng:
Bài tập: Điền tên một tập hợp thích hợp vào chỗ trống :
BC(3, 5, 7)
ƯC(100, 40)
BC(6, 8)
BÀI TẬP
?
?
?
?
{8; 9}
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
* Đối với bài học ở tiết học này:
 Nắm được thế nào là ­íc chung, béi chung, giao cña hai tËp hîp .
 N¾m v÷ng c¸ch t×m ­íc chung vµ béi chung cña hai hay nhiÒu sè.
BTVN:
134; 135; 136 / 53 SGK.
170; 171 / 23 SBT
 ChuÈn bÞ cho tiÕt sau luyÖn tËp.
Xin ch©n thµnh c¸m ¬n
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
No_avatar

giáo viên soạn bài này quá tệ . người ta tải về lại còn mất công sửa

 

Avatar

 

Vũ Minh Gia Diễm Quỳnh  ơi bạn bị ngu ak

 
Gửi ý kiến