Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Anh
Ngày gửi: 21h:02' 30-09-2016
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
Trình bày diễn biến chiến dịch Biên Giới Thu - Đông 1950 trên lược đồ. Nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch.
CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950
1
4
1
3
6
5
Trình bày diễn biến chiến dịch Biên Giới Thu - Đông 1950 trên lược đồ. Nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch.
Bài 26:
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
I. CHIẾN D?CH BIÊN GI?I THU - DÔNG 1950:
II. ÂM MƯU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG CỦA THỰC DÂN PHÁP
Bài 26:
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
2-1951 Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng họp ở Chiêm Hóa-Tuyên Quang
- Nội dung:
+ Thông qua Báo cáo c/trị -CT Hồ Chí Minh và Bàn về cách mạng Việt Nam - TBT Trường Chinh
+ Đưa Đảng ra h/đ công khai; Đổi tên Đảng: Đảng Lao Động Việt Nam; Bầu BCHTW và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
2-1951 Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng họp ở Chiêm Hóa-Tuyên Quang
- Nội dung:
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG
- Ý nghĩa:
Đại hội đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
Bài 26:
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
Thảo luận nhóm:( 3 phút )
Những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương kháng chiến. Cho biết ý nghĩa của những thành tựu đó.
+ Nhóm 1: Lĩnh vực chính trị.
+ Nhóm 2: Lĩnh vực kinh tế.
+ Nhóm 3: Lĩnh vực văn hóa - giáo dục.
Bài 26:
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
Thảo luận nhóm:( 3 phút )
+ Nhóm 1: Lĩnh vực chính trị.
1. Chính trị :
- 3-3-1951: Thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt
- 11-3-1951: Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào thành lập.
NHỮNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC THỐNG NHẤT VIỆT MINH – LIÊN VIỆT
Bài 26:
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
Thảo luận nhóm:( 3 phút )
+ Nhóm 2: Lĩnh vực kinh tế.
1. Chính trị :
2. Kinh tế :
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng nền tài chính, thương nghiệp, giảm tô, cải cách ruộng đất .

Nông dân được chia ruộng trong cải cách ruộng đất
Bài 26:
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
Thảo luận nhóm:( 3 phút )
+ Nhóm 3: Lĩnh vực văn hóa- giáo dục.
1. Chính trị :
2. Kinh tế :
3. Văn hóa -giáo dục:
- Cải cách giáo dục, số học sinh phổ thông và đại học tăng nhanh.
- 1-5-1952 Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẩu toàn quốc lần thứ nhất đã chọn được 7 anh hùng.
Bài 26:
Anh hùng
Cù Chính Lan
Anh hùng Nguyễn Quốc Trị
Anh hùng Ngô Gia Khảm
Anh hùng Nguyễn Thị Chiên
Anh hùng Trần Đại Nghĩa
Anh hùng La Văn Cầu
Anh hùng
Hoàng Hanh
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
IV. GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG:
Bài 26:
( Đọc thêm )
Ch.d Tây Bắc 10 /1952 – 12/1952
Ch.d Trần Hưng Đạo 12 /1950 – 1 /1951
Ch.d Hoàng Hoa Thám 03 /1951 – 04 /1951
Ch.d Hoà Bình 12/1951-02 /1952
Ch.d Thượng Lào 04 /1953 - 5/1953
Ch.d Quang Trung 05 /1951 – 06 /1951
Quân ta giữ vững và tiếp tục phát triển thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính ( 1951 – 1953 )
VỊNH BẮC BỘ
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953) (tiếp theo)
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỪ II CỦA ĐẢNG (2 - 1951):
IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
IV. GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG: ( Đọc thêm )
Bài 26:
Tìm hiểu những thắng lợi về quân sự của ta sau chiến thắng Biên Giới Thu-Đông 1950:
- Lí do ta (hoặc Pháp) mở chiến dịch.
- Diễn biến ( kết hợp lược đồ SGK nếu có); Kết quả; Ý nghĩa của từng chiến dịch.
Trình bày nội dung, ý nghĩa của Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ II (2-1951).
Ghép thời gian với sự kiện thích hợp, để hoàn chỉnh những
thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương (1951-1953).
1/ 3 - 3 -1951
2/ 11 - 3 -1951
3/ 1 - 5 -1952
4/ 12 -1953
B. Thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt
A. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào thành lập.
C. Thông qua Luật cải cách ruộng đất
5/ 7 -1954
D. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẩu toàn quốc lần thứ nhất đã chọn được 7 anh hùng.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học toàn bài 26
Đọc thêm Mục V theo hướng dẫn.
Xem bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân dân Pháp xâm lược kết thúc(1953-1954):Mục I và Mục II
+ Dự kiến các câu hỏi sgk mục I và II
+ Tìm hiểu về Tướng Na Va; gương các anh hùng trong chiến dịch đánh Điên Biên Phủ
+ Trình bày diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên lược đồ.
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TỐT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓